861/1978

Given i Helsingfors den 17 november 1978.

Förordning angående ändring av förordningen om varulotterier.

På föredragning av ministern för inrikesärendena

upphäves i förordningen den 19 december 1969 om varulotterier (824/69) 3 § 1 mom. 4 § 2 mom. och 19 §,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 21 november 1975 (874/75), samt

ändras 3 § 2 och 3 mom., 5 § 1 och 3 mom., 7 § 3 och 4 mom., 9 § 4 mom., 11 § 3 mom. och 12 §,

av dessa lagrum 3 § 2 och 3 mom. samt 11 § 3 mom. sådana de lyder i ovan nämnda förordning av den 21 november 1975, som följer:

3 §.

Tillstånd att föranstalta varulotteri inom ett eller flera län beviljas av den länsstyrelse inom vars område tillståndssökande förening, stiftelse eller annat samfund har sin hemort.

Tillstånd att vid visst tillfälle föranstalta och där slutföra varulotteri eller att föranstalta varulotteri inom ett och samma polisdistrikt beviljas av chefen för polisdistriktet, såframt lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 10 000 mark. Om beviljat tillstånd skall länsstyrelsen underrättas.


5 §.

Över anhållan om tillstånd att föranstalta varulotteri skall länsstyrelse inhämta utlåtande av varulotterikommissionen.


Varulotterikommissionen skall i sitt utlåtande meddela sin åsikt om önskvärdheten av lotteriet och nämna de villkor den finner nödigt att skall beaktas vid beviljandet av tillstånd för lotteriet. Kommissionen skall följa med varulotterier, vilka föranstaltas med länsstyrelsens tillstånd, och i samråd med länsstyrelsen övervaka användningen av lotteriintäkterna. Kommissionen kan även avgiva utlåtande om huruvida en som penninginsamlingsansökan inlämnad ansökan skall handläggas såsom lotteriansökan. Vid utförandet av sitt uppdrag äger kommissionen rätt att erhålla handräckning av ministeriet för inrikesärendena, länsstyrelsen och polisen.


7 §.

I tillstånd som beviljats av länsstyrelse kan bestämmas, att det praktiska föranstaltandet av lotteriet skall på villkor som av varulotterikommissionen ställts anförtros bolag, andelslag eller registrerad förening, som grundats för sådan verksamhet och godkänts av kommissionen.

Länsstyrelse skall till varulotterikommissionen sända avskrift av beviljat tillstånd. Angående av länsstyrelse för annat än det egna länets område beviljat tillstånd skall även vederbörande länsstyrelse underrättas. Om beviljat tillstånd skall länsstyrelsen underrätta chefen för det polisdistrikt där dragningen äger rum.

9 §.

Protokoll över dragning som förrättats i varulotteri, föranstaltat med länsstyrelsens tillstånd, skall uppsättas i tre exemplar. Av dem skall två exemplar utan dragningslista fogas till den redovisning som skall sändas till länsstvrelsen och det tredje exemplaret jämte dragningslista hållas för allmänheten tillgängligt, på sätt om redovisning för lotteri är stadgat. Protokoll över dragning som förrättats i varulotteri, föranstaltat med chefens för polisdistrikt tillstånd, skall hållas tillgängligt för allmänheten, på sätt om redovisning för lotteri är stadgat.


11 §.

Redovisning för varulotteri, till vilket länsstyrelsen beviljat tillstånd, skall inom fem månader efter utgången av tiden för lotteriets föranstaltande i fyra exemplar inlämnas till chefen för det polisdistrikt där dragningen ägt rum.


12 §.

Länsstyrelse skall föra förteckning över varulotterier vilka föranstaltas med dess tillstånd. Av förteckningen skall framgå åtminstone de i 7 § 1 och 2 mom. anförda omständigheterna samt tidpunkten för redovisningens inlämnande.

Chefen för det polisdistrikt där dragningen ägt rum skall föra i 1 mom. avsedd förteckning över varulotterier som föranstaltas med hans tillstånd och, på basen av länsstyrelsens uppgifter, över varulotterier som föranstaltas med länsstyrelsens tillstånd.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

Helsingfors den 17 november 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
för inrikesärendena Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.