854/1978

Given i Helsingfors den 17 november 1978.

Lag om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 kap. 17 § vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) samt

fogas till 15 kap. en ny 14 a § som följer:

15 kap.

Vattendomstolar.

14 a §

Med hänsyn till antalet ärenden, som skola handläggas, eller dessas art eller av annan särskild orsak kunna vid vattenöverdomstolen utnämnas extraordinarie ingenjörsråd.

Utnämning av extraordinarie ingenjörsråd sker i samma ordning som utnämningen av ordinarie ingenjörsråd. Extraordinarie ingenjörsråd har i regeringsformen för domare stadgad rätt att kvarstå i tjänsten under den tid, för vilken han blivit utnämnd.

Extraordinarie ingenjörsråd har rätt till avlöning enligt samma grunder som ordinarie ingenjörsråd. Innehar extraordinarie ingenjörsråd redan tidigare statstjänst eller –befattning, befrias han från dess handhavande under den tid, för vilken kan blivit utnämnd.

17 §

Vattenöverdomaren utnämnes av republikens president i den ordning, som om utnämning av hovrättsråd är stadgad. Detsamma gäller ock besättande av ingenjörsrådstjänst, dock sålunda, att hovrättens uppgifter därvid handhas av vattenöverdomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Helsingfors den 17 november 1978.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.