809/1978

Given i Helsingfors den 27 oktober 1978.

Förordning om biografföreställningar.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde stadgas med stöd av 15 § 2 mom. lagen den 9 augusti 1968 om offentliga nöjestillställningar (492/68):

1 §.

Med biografföreställning avses 1 denna förordning föreställning som ges med filmprojektor och under vilken icke finns annat program än musik, återgivning av till filmen anslutet ljud och redogörelse för filmen.

2 §.

Biografföreställning är offentlig, om den ges för personer som icke blivit utsedda på förhand.

Med sluten biografföreställning avses föreställning, som inrättning eller sammanslutning, sådan som försvarsmakten, läroanstalt, affärsrörelse eller förening, anordnar för en till dess krets hörande eller eljest bestämd grupp av personer.

Stadgandena i denna förordning gäller offentlig föreställning. Ges en sluten föreställning med användning av lättantändlig film, skall dock iakttagas vad i 5―10 § stadgas.

3 §.

Med svårantändlig film avses acetat- och därmed jämförbar film och med lättantändlig film celluloidfilm.

4 §.

På visningsplats, där filmprojektorn alstrar hälsovådliga gaser, skall finnas ett separat maskinrum. Från maskinrummet och filmprojektorn skall finnas en tillräckligt effektiv maskinell luftavledning. Utsugningskanalen och övriga ventilationsanordningar skall till både sin konstruktion och placering uppfylla de i Finsk byggbestämmelsesamling ingående allmänna fordringarna. I övrigt skall maskinrummet vara byggt så, att ovan avsedda gaser ej kan sprida sig därifrån.

Vid golvranden i maskinrum skall finnas ett minst 225 cm2 stort luftintag, som leder ut i det fria, eller ock skall tillgången på frisk luft tryggas på annat sätt.

5 §.

Lättantändlig film får förevisas endast från maskinrum som uppfyller de sektioneringsfordringar som Finsk byggbestämmelsesamling uppställer på basen av brandbelastningen. Detta maskinrum skall dock alltid uppfylla minst fordringarna för sektion av klass A 120.

Ovan i 1 mom. avsett maskinrums projektionsfönster och kontrollfönster får vara så stora som visningen av bilden förutsätter. Öppningarna skall på insidan vara täckta med i metallram infällt, stadigt och röktätt anbringat, minst 5 mm tjockt glas, som på maskinrumssidan skyddas av minst 5 mm tjocka metalluckor som rör sig lätt och säkert och stänger sig vid beröring av eldslåga.

Beträffande ventilation av maskinrum med därtill hörande kanaler och anordningar skall iakttagas vad i 4 § är stadgat. I maskinrum skall finnas en till gruppen B III E hörande handsläckare.

6 §.

Maskinrummet skall ha en golvyta av minst 8 m2 i samma plan och en höjd av minst 2,5 m. Placeras flera än en filmprojektor i maskinrummet, skall för varje ytterligare projektor reserveras minst 2 m2 extrautrymme. Placeras andra anordningar i maskinrummet, skall ytan vara i motsvarande mån större.

Är byggnaden försedd med vatten- och avloppsledningar, skall i maskinrummet finnas WC och tvättmöjligheter.

Under föreställning är det förbjudet för utomstående att vistas i maskinrummet.

7 §

I visningsplats får förvaras högst 250 kilogram svårantändlig film eller högst 50 kilogram lättantändlig film. Lättantändlig film skall placeras i förvaringslåda som för varje spole har ett tätt, med självslutande lock försett fack. Film får icke förvaras i utrymmen som är avsedda för allmänheten.

8 §.

Filmprojektor, med vilken lättantändlig film förevisas, skall förses med brandskyddskassetter som hålles slutna under förevisningen.

9 §.

Biografteaters ägare eller innehavare skall tillsammas med maskinskötaren tillse att i biografteatern visas lättantändlig film endast från i 5 § avsett maskinrum.

Lättantändlig film får icke levereras för förevisning till annan visningsplats än sådan, som har i 5 § avsett maskinrum.

10 §.

Endast person som fyllt 18 år får arbeta som maskinskötare.

11 §.

Angående sökande och beviljande av tillstånd till offentliga biograf föreställningar gäller i tillämpliga delar vad om sökande och beviljande av tillstånd till offentliga nöjestillställningar är stadgat, förutom att tillstånd till föreställning beviljas biografteater tillsvidare och till ambulerande föreställningar inom ett och samma polisdistrikt för en månad i sänder. Är sökandes ambulerande föreställning inom samma polisdistrikts område av bestående karaktär, beviljas tillstånd till föreställning tillsvidare.

12 §.

Stadgandena i denna förordning äger tillämpning även på biografteatrar som godkänts före förordningens ikraftträdande. Dock behöver i dem icke göras i denna förordning förutsatta byggnadstekniska ändringar.

13 §.

Den som bryter mot stadgandena i denna förordning skall, såframt för gärningen ej annorstädes är stadgat strängare straff, för överträdelse av stadgandena i förordningen om biografföreställningar dömas till högst etthundra dagsböter eller, såframt omständigheterna är synnerligen försvårande, till fängelse i högst tre månader.

14 §.

Ministeriet för inrikesärendena kan av särskilda skäl bevilja lättnader i fråga om stadgandena i denna förordning.

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av ministeriet för inrikesärendena.

15 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1978.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 18 september 1964 om biografföreställningar (473/64) jämte däri senare gjorda ändringar. De uppgifter, som annorstädes är stadgade att handhas av statens filmtekniska nämnd, ankommer efter denna förordnings ikraftträdande på vederbörande byggnadsnämnd.

Helsingfors den 27 oktober 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.