769/1978

Given i Helsingfors den 13 oktober 1978.

Förordning om statens uppfostringsanstalter.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 6 § lagen den 19 december 1922 om statens uppfostringsanstalter och grunderna för de i dessa anställda personers pensionsrätt (293/22), 91 § 1 mom. folkskollagen av den 1 juli 1957 och 2 § 4 mom. lagen den 26 juli 1968 om grunderna för skolsystemet (467/68), av dessa lagrum 91 § 1 mom. folkskollagen sådant det lyder i lag av den 27 juli 1962 (445/62):

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

Vid statens uppfostringsanstalter ges uppfostran och vård samt meddelas grundskole- eller yrkesundervisning åt barn och unga personer, som med stöd av 8 § 2 mom. lagen om barnskydd (52/36) omhändertagits av socialnämnden och vilka icke på ändamålsenligt sätt kan uppfostras och vårdas i familjevård eller på barnhem och vilka icke på grund av sjukdom eller invaliditet är i behov av vård som ges annorstädes.

2 §.

Statens uppfostringsanstalter är Harviala, Koivikko, Kotiniemi, Kylliälä, Pernasaari, Sairila, Sippola, Vuorela, Yläne och Östensö skolhem, vilka nedan benämnes anstalter.

2 kap.

Förvaltning.

3 §.

Den allmänna ledningen av och tillsynen över anstalterna ankommer på socialstyrelsen.

Ledningen av och tillsynen över undervisningsverksamheten i skolorna vid anstalterna ankommer på skolstyrelsen, dock så, att ledningen av och tillsynen över den yrkesutbildning som anordnas vid anstalterna ankommer på yrkesutbildningsstyrelsen.

Reglemente för anstalt godkännes av länsstyrelsens social- och hälsovårdsavdelning, sedan skoavdelningen hörts till den del reglementet gäller undervisningen.

4 §.

Anstalt skall ha en direktion, till vilken hör sju av socialstyrelsen för fyra kalenderår i sänder utsedda medlemmar. Socialstyrelsen utser en av medlemmarna till ordförande i direktionen. Direktionen väljer inom sig viceordförande.

Anstaltens reglemente skall innehålla bestämmelser om direktionens tillsättande, sammanträden, beslutanderätt och uppgifter.

3 kap.

Uppfostrings- och vårdverksamhet.

5 §.

Socialstyrelsen bestämmer de grunder enligt vilka eleverna fördelas mellan de olika anstalterna.

6 §.

Föreståndare kan tillfälligt placera elev vid anstalten för uppfostran och vård utanför anstalten på sätt, varom närmare bestämmes i reglementet. Förmynderskap för elev förändras icke till följd av sådan placering.

Anstalt skall erlägga av socialstyrelsen fastställd uppfostrings- och vårdersättning för tiden för den i 1 mom. avsedda placeringen.

7 §.

För elev kan anordnas arbetsterapi då detta med tanke på hans uppfostran befinnes nödigt.

8 §.

Vid anordnandet av elevernas sjukvård och tandvård iakttages vad i 24 § folkhälsolagen (66/72) är stadgat.

4 kap.

Undervisningsverksamhet.

9 §.

Vid anstalt kan finnas i 2 § 4 mom. lagen om grunderna för skolsystemet (467/68) avsedd skola som motsvarar grundskolan och i vilken i tillämpliga delar iakttages stadgandena i grundskolförordningen (443/70) angående specialskola.

10 §.

Läroplan för skolan och till den hörande årsplan uppgöres av skolans föreståndare eller rektor i samråd med anstaltens föreståndare och lärarna. Förslaget skall godkännas av direktionen, varefter det skall sändas till skolavdelningen vid vederbörande länsstyrelse för fastställelse.

11 §.

Undervisning kan vid behov meddelas eleverna även under skolans ferier, dock i omedelbar anslutning till höst- eller vårterminen. Enskild elevs arbetstid under läsåret får dock icke överstiga den i 4 § folkskollagen avsedda maximitiden.

Utöver vad i 27 § grundskolförordningen är stadgat om stödundervisning kan elev i enlighet med socialstyrelsens anvisningar beredas extra stödundervisning under en tid som motsvarar högst två veckotimmar.

12 §.

Av lärare ledd frivillig klubb, vars verksamhet anordnas utanför skolans dagliga arbetstid får bildas, om i medeltal fem elever deltar i verksamheten.

13 §.

Eleverna på skolans högstadium ges i anslutning till studiehandledningen yrkesvägledning, vari skall ingå arbetspraktik efter elevens anlag, vilken i mån av möjlighet skall ske utanför anstalten.

14 §.

I fråga om det antal elever som får undervisas tillsammans i klass gäller vad i grundskolförordningen är stadgat om observationsklass. Socialstyrelsen kan likväl på synnerliga skäl medge undantag från dessa stadganden.

15 §.

Handledningen av undervisningen i skolan skall ske i samarbete med länsstyrelsens skolavdelning.

16 §.

För de elever, som fullgjort sin läroplikt, skall i mån av möjlighet anordnas sådan yrkes- eller arbetsundervisning, som motsvarar deras behov och anlag, eller skyddat arbete antingen genom anstaltens försorg eller i samarbete mellan denna och yrkesutbildnings- och arbetskraftsmyndigheterna eller på annat ändamålsenligt sätt.

17 §.

Till den del annat icke är stadgat ovan i detta kapitel iakttages i fråga om undervisningsverksamheten vid anstalts skola och annan därtill ansluten verksamhet i tillämpliga delar vad om kommuns grundskola är stadgat och bestämt.

5 kap.

Personal.

18 §.

Vid anstalt finns en föreståndartjänst eller extraordinarie föreståndarbefattning. Därjämte kan vid anstalten finnas biträdande föreståndar-, psykolog-, lärar-, speciallärar- och yrkeslärartjänster och extraordinarie befattningar, specialsjukskötar-, socialkurators-, gruppledar-, undermaskinmästar-, överuppsyningsmans-, uppsyningsmans-, kanslist-, biträdande kanslist-, kosthållerske-, vårdar-, gårdskarl-eldar-, byråbiträdes- och nattvaktsbefattningar antingen med grundlön eller såsom extraordinarie samt andra extraordinarie befattningar, tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

19 §.

Socialstyrelsen äger rätt att efter att ha hört anstalternas direktioner överföra tjänst eller befattning från en anstalt till en annan, såvida detta kan ske utan att innehavares av tjänst eller befattning rätt härigenom kränkes.

20 §.

Om åliggandena för anstalts personal kan bestämmas i reglemente och i instruktion som uppgjorts i enlighet med socialstyrelsens anvisningar och fastställts av direktionen.

6 kap.

Kompetensvillkor för personal.

21 §.

Kompetensvillkor för tjänsterna och befattningarna vid uppfostringsanstalt är att vederbörande genom sin tidigare verksamhet ådagalagt sådan skicklighet och förmåga, som tjänstens eller befattningens framgångsrika handhavande förutsätter.

Utöver vad i 1 mom. är stadgat fordras:

1) av föreståndare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen;

2) av biträdande föreståndare för tjänsten lämplig högskoleexamen eller speciallärarexamen;

3) av psykolog för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och däri ingående eller särskilt avlagt högsta akademiska vitsord i psykologi;

4) av lärare och speciallärare speciallärarexamen;

5) av handarbetslärare, lärare i trädgårdsskötsel och hushållslärare lärarutbildning inom vederbörande område;

6) av socialkurator socialkuratorsexamen eller annan för befattningen lämplig, av socialstyrelsen godkänd socialarbetarutbildning;

7) av specialsjukskötare för befattningen lämplig specialsjukskötarexamen;

8) av gruppledare socialkuratorsexamen eller akademisk ungdomsarbetsexamen eller annan för befattningen lämplig, av socialstyrelsen godkänd utbildning; samt

9) av övriga befattningshavare för befattningen lämplig utbildning.

7 kap.

Val av personal samt tjänstledighet och anställningsförhållandes upphörande.

22 §.

Föreståndare och biträdande föreståndare för anstalt utnämnes eller antages av socialstyrelsen.

Övriga tjänsteinnehavare och befattningshavare vid anstalt utnämnes och extraordinarie befattningshavare antages av anstaltens direktion.

Tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande antages av anstaltens föreståndare.

23 §.

Tjänsteman vid anstalt beviljas tjänstledighet av den myndighet, på vilken det ankommer att besätta tjänsten eller befattningen. Tjänstledighet för kortare tid än tre månader beviljas dock föreståndaren av direktionen och övriga av föreståndaren.

Om handhavandet av tjänst eller befattning under tiden för tjänstledighet besluter den myndighet som har beviljat tjänstledigheten.

24 §.

Interimistisk handhavare av vakant tjänst eller befattning förordnas av den myndighet, som beviljar tjänstledighet.

25 §.

Om anställningsförhållandes upphörande besluter den myndighet, på vilken det ankommer att besätta tjänst eller befattning eller extraordinarie eller tillfällig befattning eller antaga personal i arbetsavtalsförhållande.

8 kap.

Särskilda stadganden.

26 §.

Angående elevs intagning i anstalt och utskrivning från anstalt är stadgat i 20 § 5 mom., 23 § 1, 4 och 5 mom. och 24 § lagen om barnskydd samt i 22 § 1 mom. förordningen angående barnskydd (203/36).

27 §.

Anstalten, vederbörande socialnämnd, länsstyrelsen samt eleven och dennes vårdnadshavare skall samarbeta vid anordnandet av elevens vård och i därtill anslutna frågor.

28 §.

För elev i anstalt skall socialnämnden i den kommun, på vars framställning eleven placerats i anstalten, erlägga av socialstyrelsen årligen per dygn fastställd ersättning. Ersättning skall erläggas även för i 6 § avsedd planeringstid.

29 §.

Angående anstalts rätt att erhålla för handhavandet av sina åligganden erforderliga upplysningar och utredningar samt handräckning av statliga och kommunala myndigheter ävensom angående tystnadsplikt för personalen vid anstalt, för medlemmarna och suppleanterna i direktion gäller vad i 21 och 21 a §§ lagen om förvaltningen av socialvården är stadgat.

30 §.

Om disciplinär bestraffning av tjänstemän vid anstalt är stadgat i 40 och 41 §§ förordningen om socialstyrelsen (271/78).

31 §.

Närmare bestämmelser angående anstaltspersonals deltagande i beredning av beslutsfattande som gäller den själv i ärenden, vilka anknyter till anstaltens interna verksamhet, genom att avge utlåtanden och göra framställningar utfärdas i av socialstyrelsen fastställt reglemente för ämbetsverksdemokrati.

Angående formerna för elevernas deltagande i beredning av beslutsfattande som gäller dem själva, bestämmes i anstalts reglemente.

32 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas av socialstyrelsen. Angående anstaltens undervisningsverksamhet utfärdas närmare bestämmelser likväl av skolstyrelsen och av yrkesutbildningsstyrelsen för respektive verksamhetsområden i samverkan med socialstyrelsen.

9 kap.

Ikraftträdande.

33 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 16 maj 1924 angående statens uppfostringsanstalter (125/24) jämte däri senare företagna ändringar, förordningen den 20 december 1946 angående ändring av benämningarna på vissa uppfostringsanstalter (877/46) och förordningen den 24 oktober 1975 om ersättningar, som skall erläggas för elever i statens skolhem (821/75).

34 §.

Den som före denna förordnings ikraftträdande varit kompetent för tjänst eller befattning vid anstalt och vid denna förordnings ikraftträdande innehar sådan tjänst eller befattning, bibehåller sin kompetens för motsvarande tjänst eller befattning vid anstalt när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 13 oktober 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.