693/1978

Given i Helsingfors den 31 augusti 1978.

Förordning om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 15 § lagen den 31 augusti 1978 om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (687/78):

1 §.

Värdet av statens jordegendom bör anses stort, om egendomens gängse värde överstiger 600 000 mark.

Värdet av statens jordegendom bör anses ringa, om egendomens gängse värde icke överstiger 200 000 mark.

2 §.

Då egendomens i 1 § avsedda värde bestämmes, skall beaktas alla de fastigheter och områden, vilkas överlåtelse eller upplåtelse på lega grundar sig på samma överlåtelsehandling eller lego- eller hyresavtal eller på avtal som eljest bör anses vara ett och samma.

3 §.

Innan statens jordegendom överlåtes eller upplåtes på lega eller särskild rättighet därtill beviljas skall, ifall egendomens betydelse kan vara synnerligen stor för skyddet av kulturhistoriskt märkliga byggnader eller fredningen av fasta fornlämningar, i ärendet införskaffas undervisningsministeriets utlåtande. Motsvarande utlåtande med hänsyn till egendomens betydelse för naturskyddet skall begäras från jord- och skogsbruksministeriet.

4 §.

Då statens byggnadsmark överlåtes och upplåtes på lega, skall dessutom iakttagas vad i förordningen om förvaltningen av statens byggnadsmark (26/72) är stadgat.

5 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1978.

Helsingfors den 31 augusti 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.