664/1978

Given i Helsingfors den 31 augusti 1978.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 76 § 2 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) och

fogas till 13 §, sådan den lyder i lag av den 20 december 1966 (669/66), ett nytt 3 mom. som följer:

13 §.

Då för ovan i 1 mom. angiven domstol avsedd handling ingives till annan myndighet, skall handlingen beläggas med stämpel i enlighet med vad som gäller för den myndighet för vilken handlingen är avsedd.

76 §.

Fattas på handling, som avses i 1 mom., endast i 13 § avsedda stämpelmärken, skall handlingen likväl emottagas. Den bristande stämpelskatten, förhöjd till det dubbla beloppet, indrives i samband med den stämpelskatt som skall erläggas för den expedition som utfärdas till sakägaren. Utfärdas i ärendet icke expedition till sakägaren, påföres honom den förhöjda stämpelskatten på grundval av myndighetens meddelande genom länsstyrelsens försorg.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Helsingfors den 31 augusti 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.