Nr 662./1978

Given i Helsingfors den 31 augusti 1978.

Lag angående ändring av 6 § lagen om beräknande av laga tid.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § lagen den 25 april 1930 om beräknande av laga tid (150/30) som följer:

6 §.

Missnöjesanmälan, inlämnande av ändringsansökan, bemötande därav, tjänsteansökan och annan åtgärd, som skall vidtagas inom bestämd tid vid domstol eller hos annan myndighet eller vid officiell förrättning, skall ske senast den sista dagen av den bestämda tiden, åtgärd, som skall vidtagas i ämbetsverk, före utgången av verkets öppethållningstid, och åtgärd, som skall vidtagas vid domstols sammanträde eller vid annan förrättning, före sammanträdets eller förrättningens slut.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller icke konkursbevakning, anmälan av fordringar på inställelsedag, som utsatts i offentlig stämning eller kungörelse, ej heller förande av talan i ärende, som angår dödförklaring eller dödande av urkund, eller annan sådan åtgärd som skall vidtagas i ett vid domstol anhängigt ärende senast då ärendet på bestämd dag upp tages till behandling vid uppgivet klockslag.

De stadganden i lagen om riksdagsmannaval (391/69), kommunala vallagen (361/72) och kyrkolagen (635/64), som avvika från 1 mom., skola likväl iakttagas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979. Genom densamma upphäves de stadganden om företagande av åtgärd före visst klockslag, som ingår i annan lag eller förordning och som står i strid med denna lag.

Denna lag skall även tillämpas, då ändring sökes i utslag, som givits eller avkunnats före dess ikraftträdande, om den tid som är stadgad för vad eller missnöjesanmälan eller ändringssökande eller bemötande av sådant utlöper efter det lagen trätt i kraft. Likaså skall denna lag tillämpas på tjänsteansökan, i fråga om vilken den sista dagen av den utsatta tiden infaller efter lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 31 augusti 1978.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.