644/1978

Given i Helsingfors den 17 augusti 1978.

Lag om ändring av bokföringslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73) 7 § 1 mom., 8 § 1 mom., den finskspråkiga rubriken för 4 kap., 23 § i dess finska lydelse samt 25 och 35 §§ samt

fogas till 8 § ett nytt 5 mom., till 14 § ett nytt 2 mom. och till 24 § nya 2 och 3 mom. som följer:

7 §.

Affärshändelserna skall registreras kronologiskt (grundbokföring) och systematiskt (huvudbokföring).


8 §.

Registreringen skall grunda sig på en daterad och numrerad verifikation över affärshändelsen. Verifikation kan, i enlighet med vad handels- och industriministeriet bestämmer, uppgöras som mikroutskrift på film eller på annat sätt som möjliggör läsning med förstoringshjälpmedel och, vid behov, skriftlig återgivning i vanlig läsbar form.


Bokföringsnämnden kan för viss tid bevilja bokföringsskyldig tillstånd att grunda registreringarna på verifikationsdata, som föreligger på hålkort, magnetband eller i andra med dem jämförbara maskinläsliga datamedier och vilka vid behov kan återges skriftligt i vanlig läsbar form. Tillstånd får ej beviljas om sökanden har i 24 § 3 mom. avsett tillstånd för samma räkenskapsperiod.

14 §.

Bokföringsnämnden kan för viss tid bevilja bokföringsskyldig tillstånd att uppgöra specifikationer till balansräkningen såsom mikroutskrift på film eller på annat sätt som möjliggör läsning med förstoringshjälpmedel och, vid behov, skriftlig återgivning i vanlig läsbar form.

23 §.

Resultaträkningen och balansräkningen samt en förteckning över använda bokföringsböcker skall införas i en balansbok, som skall vara bunden eller ock inbindas omedelbart efter bokslutet och vars sidor eller uppslag skall numreras.

24 §.

Registreringar i grundbokföringen och huvudbokföringen kan, i enlighet med vad handels- och industriministeriet bestämmer, göras såsom mikroutskrift på film eller på annat sätt som möjliggör läsning med förstoringshjälpmedel och, vid behov, skriftlig återgivning i vanlig läsbar form, dock icke om verifikationer som verifierar ifrågavarande registreringar har uppgjorts eller uppgöres genom dylikt förfarande eller om bokföringsposterna baserar sig på ovan i 8 § 5 mom. avsedda verifikationsuppgifter.

Bokföringsnämnden kan för viss tid bevilja bokföringsskyldig rätt att göra registreringarna i grundbokföringen och specifikationerna till huvudbokföringen på hålkort, magnetband eller i andra med dem jämförbara maskinläsliga datamedier, från vilka data vid behov kan återges skriftligt i vanlig läsbar form. Tillstånd kan beviljas endast förutsatt att sökanden icke vid uppgörandet av verifikationer som verifierar de ifrågavarande registreringarna använder i 8 § 1 mom. avsedd mikroutskrift eller därmed jämförbar annan metod. Tillstånd får ej beviljas, om sökanden har i 8 § 5 mom. avsett tillstånd för samma räkenskapsperiod.

25 §.

Balansböckerna, specifikationerna till balansräkningen och övriga bokföringsböcker samt konto- och registreringsplanerna och beskrivningarna över förfarandet vid maskinell bokföring, vilka planer och beskrivningar bör vara försedda med anteckningar angående tillämpningsperioden, skall förvaras här i landet minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång sålunda ordnade, att det utan svårighet kan konstateras vilket kontosystem som använts och på vilket sätt databehandlingen utförts.

Räkenskapsperiodens verifikationer och korrespondensen rörande affärshändelserna samt annat än i 1 mom. nämnt bokföringsmaterial skall förvaras här i landet minst 6 år efter utgången av det år, under vilket räkenskapsperioden gått till ända, verifikationerna i registreringsordning eller annars sålunda ordnade, att sambandet mellan verifikationerna och registreringarna utan svårighet kan konstateras.

35 §.

Bokföringsnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, för viss tid i enskilda fall eller branschvis bevilja undantag från stadgandena i 9 § 2 mom. samt i 19, 20, 21, 29 och 30 §§.

Bokföringsnämnden kan för viss tid bevilja bokföringsskyldig tillstånd att förvara det i 25 § nämnda bokföringsmaterialet, likväl med undantag av balansböcker, konto- och registreringsplaner samt beskrivningar över förfarandet vid maskinell bokföring, avbildat på mikrofilm eller på annat motsvarande sätt som vid behov möjliggör skriftlig återgivning i vanlig läsbar form.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1978.

Helsingfors den 17 augusti 1978.

Vid förfall för Republikens President Statsminister
KALEVI SORSA

Handels- och industriminister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.