620/1978

Given i Nådendal den 11 augusti 1978.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 70, 81, 84, 87, 89 och 90 §§, 94 § 1 mom., 95―98 §§ och 99 § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43),

av dessa lagrum 70 § sådan den lyder i lag av den 25 mars 1948 (244/48), 87 § i lag av den 14 december 1951 (617/51), 89 och 90 §§ i lag av den 26 juni 1959 (271/59), 95 § delvis ändrad genom sistnämnda lag och 98 § delvis ändrad genom lag av den 23 december 1959 (479/59), samt

fogas till lagen nya 98 a, 100 a och 100 b §§ som följer:

70 §.

Skall för handling erläggas högre stämpelskatt än 1 000 mark, kan skatten inbetalas i penningar till landskontoret. Inbetalningen skall kvitteras genom anteckning på den stämpelskatt underkastade handlingen. Har handlingen icke företetts på landskontoret, skall kvitto över betalningen fästas vid handlingen på åtgärd av den som enligt 74―76 §§ äger draga försorg om stämpelskattens erläggande.

Skattestyrelsen kan även i andra fall på ansökan och på villkor den bestämmer tillåta, att stämpelskatten erlägges i penningar till landskontoret.

Skattestyrelsen kan även på ansökan och på villkor den bestämmer tillåta, att handlingar avstämplas med en för ändamålet godkänd maskin och att influten stämpelskatt vid bestämda tidpunkter inbetalas på länsskatteverkets postgirokonto.

81 §.

Har lagfart icke sökts inom ett år från fånget, skall länsskatteverket påföra förvärvaren av egendomen den stämpelskatt som utgår enligt 16―25 §§.

Då stämpelskatt eller del därav påförts på sätt i 1 mom. är nämnt, skall åtkomsthandlingen vid ansökan om lagfart beläggas med stämpel endast till det belopp, som motsvarar den icke erlagda delen av stämpelskatten eller dess förhöjning eller varmed förhöjningen senare ökats.

För debitering av ovan stadgad stämpelskatt skall skattebyrå under mars månad till länsskatteverket insända uppgifter om de av köp- vittne bestyrkta fastighetsförvärv, i fråga om vilka lagfart under föregående år försummats.

84 §.

Stämpelskatt, som skall erläggas vid försäljning av värdepapper genom förmedling av fondbörs, uppbäres sålunda, att börsledningen månatligen uppgör nota, utvisande börsomsättningen för varje börsmedlem, och i stämpelskatt erlägger hälften av det i 55 § 1 mom. 1 punkten stadgade beloppet. Stämpelskatten skall erläggas av börsmedlemmen. Börsledningen erlägger den stämpelskatt den uppburit på länsskatteverkets postgirokonto senast den 10 dagen i följande månad.

87 §.

Envar, som vid försäljning eller byte av värdepapper utan förmedling av fondbörs varit avtalande part, är skyldig att inom två månader efter det försäljningen eller bytet ägt rum för vederbörande skattebyrå förete i 85 § 1 eller 2 mom. nämnd nota.

Har försäljning eller byte som avses i 1 mom. skett genom förmedling av tredje man, är förmedlaren skyldig att på uppmaning av skattebyrån uppvisa över försäljningen eller bytet uppgjord nota.

Har nota icke inom den i 1 mom. stadgade tiden företetts för skattebyrån och den betalningsskyldige icke ens på uppmaning av skattebyrån visat att han erlagt stadgad stämpelskatt och skattetillägg, skall länsskatteverket debitera stämpelskatten jämte stadgat skattetillägg.

89 §.

Kräves för anordnande av nöjes- och underhållningstillställning, enligt vad därom särskilt stadgas, särskilt tillstånd, skall i tillståndsresolutionen det procenttal nämnas, enligt vilket stämpelskatt skall erläggas för inträdesbiljetterna.

Har stämpelskatt för inträdes- eller deltagaravgift vid nöjes- och underhållningstillställning helt eller delvis icke erlagts, skall polisen utan dröjsmål för debitering meddela länsskatteverket den skatt som icke erlagts och andra för debitering erforderliga uppgifter. För erläggande av skatten skall anordnaren av nöjes- och underhållningstillställningen tillställas debetsedel, på vilken antecknas skattens och skattetilläggets belopp samt den dag, från vilken skattetillägget räknats. Den skattskyldige skall oberoende av besvär erlägga den honom påförda skatten jämte skattetillägg. Sådan debitering får dock icke verkställas senare än inom loppet av fem år, räknat från ingången av året närmast efter det år då tillställningen anordnades. Finansministeriet utfärdar bestämmelser om betalningstiderna för belopp som debiterats enligt detta moment.

Den som anordnar nöjes- och underhållningstillställning, för vilken stämpelskatt skall erläggas, är pliktig att till besökare, utom till den som erhåller fribiljett, utgiva genom statens försorg förfärdigad inträdesbiljett, på vilken inträdesavgiften är angiven till åtminstone det belopp, som för biljetten erlagts, den vid förköp förekommande förhöjningen oberäknad.

För inträdesbiljetterna erlägger anordnare av nöjes- och underhållningstillställning till staten endast stadgad stämpelskatt. Denna får icke av nöjesbesökare uppbäras utöver det på inträdesbiljetten angivna priset. Postverket inlöser osålda, från biljetthäftet icke lösgjorda inträdesbiljetter genom att återbetala den stämpelskatt som erlagts för dem.

90 §.

Skattestyrelsen kan på ansökan berättiga anordnare av nöjes- och underhållningstillställning att i stället för biljetter, som förfärdigats genom statens försorg, använda andra inträdesbiljetter, såvida biljetternas antal och pris på tillförlitligt sätt kunna klarläggas. Stämpelskatten skall i sådant fall erläggas på länsskatteverkets postgirokonto, enligt vad skattestyrelsen förordnar.

94 §.

För stämpelmärke, som i ämbetsverk förfarits eller av misstag använts, samt för underskriven och stämplad expedition, som på grund av medellöshet icke blivit utlöst eller av annan laga orsak icke utgivits till vederbörande, återbetalar länsskatteverket på ansökan stämpelskatten.


95 §.

Har enskild person eller samfund av misstag erlagt obefogad eller för hög stämpelskatt, har vederbörande rätt att av länsskatteverket på ansökan återfå stämpelskatten eller det överskjutande beloppet.

Samma rätt tillkommer vederbörande, då köpe-, bytes- eller annat avtal eller annan rättshandling, som utgör grund för stämpelskattens debitering, helt eller delvis återgått eller annullerats.

Har anordnare av nöjes- och underhållningstillställning, med anledning av att tillställningen inställts eller avbrutits, till dem som erlagt inträdes- eller deltagaravgift nödgats återbetala sagda avgift, återbär länsskatteverket på ansökan den stämpelskatt, som motsvarar de återbetalda avgifterna, till anordnaren av nöjes- och underhållningstillställningen, sedan denne tillställt länsskatteverket inträdesbiljetterna eller på annat sätt förebragt utredning om det skattebelopp, som skall återbäras.

96 §.

Då av enskild person eller samfund inköpt stämpelmärke förfarits eller blivit oanvänt, återbär länsskatteverket på ansökan stämpelmärkets belopp. Stämpelmärket skall fogas till ansökningen.

97 §.

Om mot intecknad skuldsedel, som utfärdats till hypotekskreditanstalt, bank eller annan inrättning som beviljar kredit, icke beviljats lån, äger lånesökanden rätt att med stöd av vederbörande inrättnings intyg och sedan han styrkt, att inteckningen dödats, av länsskatteverket återfå den erlagda stämpelskatten.

98 §.

Om erlagd stämpelskatt på åtgärd av högre myndighet avlyfts eller sänkts eller om genom laga kraft vunnet utslag fastställt belopp av skatt på arv och gåva erlagts för sådan överlåtelse av äganderätt, för vilken enligt 16, 17, 19―27 och 29―30 c §§ även stämpelskatt erlagts, skall länsskatteverket på ansökan återbära stämpelskatt som erlagts till ett för stort belopp. På återbäringen erlägges stadgad ränta till återbäringsdagen, räknat från den dag, då den felaktigt stämplade handlingen ingivits till myndighet eller stämpelskatt eljest erlagts.

Har högsta förvaltningsdomstolen undanröjt nöjes- eller centralskattenämndens beslut om förhandsbesked, skall länsskatteverket på ansökan till vederbörande återbetala stämpelskatt, som uppburits till ett för stort belopp.

98 a §.

Ändring i länsskatteverkets ovan i 94―98 §§ avsedda beslut sökes hos länsrätten. I länsrättens beslut i saken får ändring icke sökas.

99 §.

Då för beslut, protokollsutdrag eller handling, varigenom tillstånd eller rätt beviljats eller fastställts, enligt denna lag skall erläggas stämpelskatt, kan finansministeriet, såframt särskilda skäl föreligga, på ansökan förordna, att länsskatteverket skall återbetala det erlagda skattebeloppet eller skäligbefunnen del därav eller i motsvarande mån avlyfta eller minska icke erlagt skattebelopp.


100 a §.

Har skatt icke erlagts inom den i 84 eller 87 § stadgade tiden, skall på den skatt som icke erlagts i skattetillägg erläggas en mark på hundra för varje kalendermånad räknat från den dag då skatten senast borde ha betalts, till utgången av den månad som föregår betalningsdagen eller, om skatten debiterats, förfallodagen.

Har anordnare av nöjes- och underhållningstillställning underlåtit att erlägga skatt eller icke erlagt den under den tid som avses i 90 §, räknas skattetillägget från den dag, då tillställningen anordnats.

100 b §.

I fråga om återbäring av stämpelskatt samt uppbörd, indrivning och redovisning av stämpelskatt, som skall erläggas på länsskatteverks postgirokonto, iakttagas stadgandena i lagen om skatteuppbörd, om icke annat är stadgat i denna lag eller med stöd av den.

Stämpelskatter som erlagts till landskontoret överföras till länsskatteverket med användning av remisskonto.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

I 81 § avsedda ärenden angående debitering, vilka vid lagens ikraftträdande icke avgjorts vid länsstyrelse, överföres till länsskatteverk för avgörande.

I 84 § avsedd stämpelskatt som skall redovisas av börsledning för december 1978 skall erläggas på länsskatteverkets postgirokonto senast den 25 januari 1979. Stadgandena om debitering av stämpelskatt som utgår på grund av försäljning eller byte av värdepapper tillämpas även på tidigare försummelser att erlägga skatt, dock så, att skattetillägg uppbäres först för tiden efter lagens ikraftträdande.

Stadgandena om debitering av stämpelskatt på inträdes- eller deltagaravgift till nöjes- eller underhållningstillställningar tillämpas även på tidigare försummelser att erlägga skatt, dock så, att för tiden före lagens ikraftträdande uppbäres ränta och från lagens ikraftträdande skattetillägg.

Vid länsstyrelse vid lagens ikraftträdande anhängiga i 94―98 §§ avsedda ansökningar överföres till länsskatteverket för avgörande.

Nådendal den 11 augusti 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.