618/1978

Given i Nådendal den 11 augusti 1978.

Lag angående ändring av lagen om konjunkturdepositioner vid affärsverksamhet.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § 1 mom., 12 § 1 mom. och 16 § lagen den 14 januari 1977 om konjunkturdepositioner vid affärsverksamhet (53/77) som följer:

6 §.

Konjunkturdeposition skall insättas på skatteuppbördsmyndighetens postgirokonto.


12 §.

Betalas icke belopp, som skall deponeras, på föreskriven tid, skall den depositionspliktige på det till betalning förfallna obetalda beloppet erlägga 20 procents plikt, som tillfaller staten. Plikten räknas såsom årlig ränta från förfallodagen till betalningsdagen. Plikten uppbäres i hela mark så, att överskjutande pennin lämnas obeaktade. Angående plikten och dess indrivning gäller i övrigt vad i 3, 4, 5, 7 a och 8 §§ lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt är stadgat.


16 §.

Är ej annat stadgat i denna lag, iakttages vid depositionsbelopps fastställande och debitering i tillämpliga delar vad i lagen om förskottsuppbörd och med stöd av den är stadgat om förskott, dock icke vad om förnyat fastställande av förskott är stadgat. Är ej annat stadgat i denna lag, iakttages vid uppbörd och indrivning av konjunkturdeposition stadgandena i lagen om skatteuppbörd.

Vad om utmätning av skatter är stadgat tillämpas på konjunkturdeposition som skall göras med stöd av denna lag samt på plikt som skall uppbäras därpå.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Nådendal den 11 augusti 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.