613/1978

Given i Nådendal den 11 augusti 1978.

Lag angående ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 15 § samt 16 § 1 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63) och

ändras 1 § 1 och 3 mom., 3 § 1 mom., 5―7 §§, 10―12 §§, 14 § 1 och 3 mom. samt 17 § 1, 2 och 5 mom.,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 31 december 1975 (1062/75), 3 § 1 mom. i lag av den 29 december 1972 (918/72), 6 § delvis ändrad genom lag av den 29 juni 1976 (563/76), 10 § i lag av den 13 februari 1976 (150/76), 14 § 1 och 3 mom. ändrade genom lag av den 20 juni 1974 (502/74) och nämnda lag av den 13 februari 1976 samt 17 § 1, 2 och 5 mom. ändrade genom lagar av den 28 juni 1968 och den 31 december 1974 (392/68 och 1027/74), som följer:

1 §.

Arbetsgivare är skyldig att såsom arbetsgivares barnbidragsavgift erlägga till staten 2,25 procent och till folkpensionsanstalten såsom arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 1,5 procent av beloppet av de förskottsuppbörd underkastade löner han utbetalt under en kalendermånad.


I lagen om förskottsuppbörd avsedd registrerad arbetsgivare är skyldig att erlägga socialskyddsavgift på grundval av det sammanlagda beloppet av de löner han utbetalt under en kalendermånad och oregistrerad arbetsgivare per löntagare.


3 §.

Är lönebelopp som erlagts av oregistrerad arbetsgivare så litet att innehållning i enlighet med lagen om förskottsuppbörd icke verkställes eller källskatt i enlighet med lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet icke uppbäres, skall arbetsgivares socialskyddsavgift icke erläggas.


5 §.

Arbetsgivare skall erlägga socialskyddsavgift på skatteuppbördsmyndighetens postgirokonto i samband med erläggandet av förskottsinnehållningarna senast den 10 dagen i den månad som följer efter löneutbetalningsmånaden.

Sättet och tidpunkten för erläggande av belopp som skola betalas av staten och dess inrättningar fastställas av finansministeriet.

Finansministeriet kan berättiga arbetsgivare att erlägga socialskyddsavgifterna senare än vad i 1 mom. är sagt, om erläggandet av socialskyddsavgifterna på grund av hinder, som icke bero av arbetsgivaren, ej är möjligt inom utsatt tid. Finansministeriet kan bestämma att ränta skall erläggas för den förlängda betalningstiden.

Nordiska Investeringsbanken, redare och den som är skyldig att uppbära källskatt skola inbetala socialskyddsavgift i samband med slutlig löneskatt, sjömansskatt eller källskatt, vilka innehållits.

6 §.

Över ovan i 5 § avsedda prestationer skall givas redovisning i enlighet med vad genom förordning stadgas.

7 §.

Om erläggande av arbetsgivares socialskyddsavgift skall arbetsgivaren göra sådan anteckning i löntagarens innehållningsbevis som genom förordning stadgas.

10 §.

Arbetsgivare är gentemot staten ansvarig för socialskyddsavgift som han enligt denna lag är skyldig att erlägga.

Har arbetsgivare helt eller delvis underlåtit att erlägga socialskyddsavgift, tillämpas i fråga om rättande av felet och indrivning av det bristande beloppet hos arbetsgivaren vad i lagen om förskottsuppbörd om rättelse och indrivning av försummad förskottsinnehållning samt i lagen om sjömansskatt angående rättelse och indrivning av försummad innehållning av sjömansskatt är stadgat.

Har socialskyddsavgift icke erlagts eller har den erlagts efter utsatt betalningsdag, påföres skattetillägg i enlighet med vad i lagen om förskottsuppbörd i fråga om förskottsinnehållning och i lagen om sjömansskatt i fråga om sjömansskatt är stadgat angående skattetillägg som skall påföras.

Angående uppskattning och förhöjning av beloppet av försummad socialskyddsavgift gäller i tillämpliga delar vad i fråga om förskottsinnehållning är stadgat eller bestämt.

11 §.

I 10 § avsedd debitering skall verkställas inom sex år räknat från utgången av det år under vilket skyldigheten att erlägga avgiften uppkommit.

12 §.

Vad i 21 a § lagen om förskottsuppbörd är stadgat gäller på motsvarande sätt arbetsgivares socialskyddsavgift.

Kan klarhet angående arbetsgivare, som försummat sin betalningsskyldighet, icke vinnas med ledning av anteckningarna i innehållningsbevis, är löntagaren skyldig att på uppmaning av länsskatteverket eller skattebyrån lämna nödiga uppgifter om arbetsgivaren.

14 §.

Av synnerligen vägande skäl kan finansministeriet på ansökan avlyfta arbetsgivare påförda, i 10 § avsedda skattetillägg och -förhöjningar samt i lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt avsedd dröjsmålsränta och restavgift. Finansministeriet kan avlyfta dessa belopp även då de borde redovisas till folkpensionsanstalten.


På synnerliga skäl kan skatteuppbördsmyndigheten på ansökan, på villkor som fastställts av finansministeriet, bevilja anstånd med erläggandet av belopp vilka med stöd av 10 § påförts arbetsgivare. Skattestyrelsen kan övertaga avgörandet av ärende som gäller anstånd, såframt särskilt skäl därtill föreligger.

17 §.

Nöjes vederbörande eller beskattningsombudet i länsskattenämnden icke åt länsskatteverkets med stöd av denna lag givna beslut, får han skriftligen söka ändring däri hos länsrätten i det län till vilket den betalningsskyldiges hemkommun hör. Besvären skola tillställas länsskatteverket eller skattebyrån eller länsrätten inom 30 dagar räknat från delfåendet av beslutet. Beskattningsombudets besvärstid räknas från den dag, då beslutet fattades. I beslut, som med stöd av denna lag givits av sjömansskattenämnden, sökes ändring hos länsrätten i Nylands län i enlighet med vad i lagen om sjömansskatt är stadgat.

Över länsskatteverkets och sjömansskattenämndens beslut får vederbörande anföra besvär hos länsrätten även efter utgången av den i 1 mom. nämnda tiden på den grund att socialskyddsavgiften fastställts genom oriktig tillämpning av lag eller att vid ärendets handläggning inträffat sådant misstag eller begåtts sådant fel i förfarandet, som kan antagas ha inverkat på sakens avgörande. Dylika besvär få dock icke anföras senare än under det sjätte året från ingången av det kalenderår, som följer närmast efter det då beslutet gavs.


Beslut är verkställbart oaktat besvär däröver anförts. Beslut med anledning av besvär skall, även i det fall, att besvär anförts över länsskatteverkets i 8 § avsedda avgörande, tillämpas även i fråga om socialskyddsavgift, som erlagts eller hade bort erläggas innan beslutet gavs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Arbetsgivare, som på de löner han utbetalt den 29―31 december 1978 verkställer förskottsinnehållning med användning av skattemärken, får efter lagens ikraftträdande fästa skattemärkena inom den tid som stadgas i 5 § 1 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), sådant detta lagrum lyder i sin ursprungliga form,

Har arbetsgivare i december 1978 verkställt förskottsinnehållning utan användning av skattemärken, skall socialskyddsavgiften på de utbetalda lönerna erläggas på länsstyrelsens postgirokonto och redovisning däröver lämnas senast den 20 januari 1979, så som är stadgat i lagens 6 § 1 mom., sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 juni 1976 (563/76).

Beträffande anteckningar i 1978 års skatteböcker och innehållningsbevis skall arbetsgivare iakttaga vad som är stadgat i lagens 7 §, sådan den lyder i sin ursprungliga form.

Stadgandena om debitering av arbetsgivares socialskyddsavgift som icke erlagts tillämpas med undantag av förhöjning av försummat belopp även på tidigare försummelser som skett före lagens ikraftträdande, i fråga om vilka debitering icke verkställts vid lagens ikraftträdande.

Av förhandsbetalningarna för skatteåret 1978 erlägger länsstyrelsen även den rat som skall betalas i januari 1979. Länsstyrelsen erlägger därjämte de redovisningsandelar av arbetsgivarens socialskyddsavgifter år 1978 som avses i 16 § 1 mom.

Då denna lag träder i kraft överföres de ansökningar och besvär, som skall behandlas av länsstyrelse, skattebyrå eller skattedirektör och som enligt den nya lagen skall behandlas vid länsskatteverk, att behandlas vid länsskatteverket.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Nådendal den 11 augusti 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.