596/1978

Given i Nådendal den 28 juli 1978.

Lag angående ändring av 1 och 7 §§ lagen om pension för företagare.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69) 1 § 3 mom. och 7 § 2 mom.,

av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 29 december 1972 (937/72), som följer:

1 §.

Denna lag gäller likväl icke:

1) företagare, som icke fyllt 18 år, ej heller verksamhet, som sedan företagaren uppnått sagda ålder icke utan avbrott fortgått minst fyra månader;

2) företagare, vars månatliga arbetsinkomst av i denna lag avsett förvärvsarbete bör uppskattas till i medeltal mindre än det dubbla beloppet av det som förutsattes i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/61);

3) förvärvsarbete, på grund av vilket företagaren äger rätt till pension enligt annan lag eller offentlig pensionsstadga; ej heller

4) företagarverksamhet, som begynt efter det kalenderår, under vilket företagaren fyllt 63 år, om på honom icke tidigare har tillämpats denna lag, lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69).


7 §.

Då försäkringen begynner, fastställer pensionsanstalten företagarens arbetsinkomst. Undergår de omständigheter, som inverkar på arbetsinkomsten, senare väsentlig förändring, justeras arbetsinkomsten på ansökan. Pensionsanstalten kan även självmant justera arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten får dock icke ändras retroaktivt. Efter det kalenderår, under vilket företagaren har fyllt 62 år, justeras arbetsinkomsten endast om de i 1 § avsedda försäkringsförutsättningarna icke föreligger i fråga om företagaren.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Denna lag tillämpas på pension, till vilken rätt uppkommer under lagens giltighetstid.

Nådendal den 28 juli 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.