593/1978

Given i Nådendal den 28 juli 1978.

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom., 5 §, 5 b § 2 mom., 6 § 3 mom., 8 § 1 och 7 mom., 8 a § 2 mom. samt 12 § 1 mom. 2 och 4 punkterna lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder ändrat genom lagar av den 18 juni 1971 och den 29 december 1972 (500/71 och 934/72), 5 §, 5 b § 2 mom. och 8 § 7 mom. sådana de lyder i lag av den 20 september 1974 (749/74), 6 § 3 mom. och 12 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i nämnda lag av den 18 juni 1971 samt 8 § 1 mom., 8 a § 2 mom. och 12 § 1 mom. 4 punkten sådana de lyder i lag av den 16 december 1966 (639/66), som följer:

1 §.

Arbetsgivare är skyldig att anordna och bekosta pensionsskydd, som uppfyller i denna lag föreskrivna minimivillkor, för envar av sina arbetstagare, vars arbetsförhållande fortgått utan avbrott minst en månad. Lagen gäller dock icke arbetsförhållande:

1) som begynt, sedan arbetstagaren fyllt 65 år eller, om på honom icke tidigare tillämpats denna lag, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/ 62), lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) eller lagen om pension för företagare (468/69), som begynt efter det kalenderår, under vilket arbetstagaren fyllt 63 år;

2) i vilket arbetsförtjänsten kan uppskattas utgöra i medeltal mindre än 90 mark i månaden, dock så, att arbetsförhållande, i vilket den regelbundna arbetstiden utgör minst 20 timmar i veckan, oberoende av arbetsförtjänstens belopp faller under denna lag;

3) på grund av vilket arbetstagaren med stöd av annan lag eller förordning äger rätt till pension; eller

4) på grund av vilket arbetstagaren äger rätt till pension enligt sådan pensionsstadga, som gäller arbetstagare, anställd av kommun, av kommunalförbund eller av församling eller religionssamfund, och enligt vilken stadga åt arbetstagare utgående pension till fullt belopp åtminstone motsvarar pension i enlighet med pensionsskyddet enligt i denna lag stadgade grunder.


5 §.

Pensionens belopp utgör för varje hel månad av den till pension berättigande tjänstgöringstiden 1/8 procent av den pensionsgrundande lönens belopp. Skall i den till pension berättigande tjänstgöringstiden medräknas tid före den 1 juli 1962, utgör pensionens belopp likväl till denna del för varje hel månad av den till pension berättigande tjänstgöringstiden 1/12 procent av den pensionsgrundande lönens belopp.

Ålderspensionen är lika stor som den enligt denna lag utgående invalidpension, som skulle ha beviljats arbetstagaren, om han hade blivit i så hög grad arbetsoförmögen den sista dagen av det kalenderår, under vilket han fyllt 63 år, att han haft rätt till invalidpension. När invalidpension, i fråga om vilken den till grund liggande arbetsoförmågan begynt före utgången av det år då arbetstagaren fyllde 63 år, ändras till ålderspension, föranleder detta icke justering av pensionens belopp, såvida den till pension berättigande tiden till följd av sagda ändring icke förlänges. Beviljas ålderspension från annan tidpunkt än från ingången av den månad, som närmast följer på uppnåendet av pensionsåldern, ändras pensionens belopp beroende på begynnelsetidpunkten sålunda, att beloppet uträknas enligt försäkringsmatematiska principer på sätt social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

5 b §.

Den fulla invalidpensionens storlek fastställes enligt 5 § 1 mom. och 5 a §. Blir arbetstagare arbetsoförmögen efter det kalenderår, under vilket han fyllt 63 år, fastställes den fulla invalidpensionens storlek enligt 5 § 2 mom. Delpensionen utgör hälften av full pension. Är arbetstagaren likväl född före den 1 januari 1927, utgör delpensionen följande procenttal av den fulla pensionen:

Födelseår Delpensionen i procent av full pension
1919 eller tidigare 66
1920 64
1921 62
1922 60
1923 58
1924 56
1925 54
1926 52

6 §.

Har invaliditet inträtt innan 360 sådana dagar, för vilka arbetstagaren icke erhållit i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor avsett dagunderstöd, förflutit från arbetsförhållandets upphörande, räknas vid fastställandet av invalidpension, som beviljas på grund av detta arbetsförhållande, såsom till pension berättigande tid även tiden mellan invaliditetens början och uppnåendet av pensionsåldern. Har arbetsförhållande icke fortgått minst fyra månader, räknas på grund av detsamma såsom till pension berättigande tid den tid som återstår till pensionsålderns uppnående endast försåvitt arbetstagaren icke på grund av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, som begynt före detta arbetsförhållande, äger rätt till i lag stadgat eller på offentlig pensionsstadga grundat pensionsskydd sålunda, att vid fastställandet av hans i enlighet därmed utgående invalidpension sagda tid eller motsvarande arbetsförtjänst redan beaktas. Vad ovan i detta moment stadgats tillämpas likväl icke vid uträkning av beloppet av ålderspension eller av sådan invalidpension, för vilken den till grund liggande arbetsoförmågan begynt efter det år då arbetstagaren uppnådde 63 års ålder, såvida arbetstagaren icke under det år han uppnådde sagda ålder innehaft, med beaktande även av under sagda år avslutat arbetsförhållande i dess helhet, under denna lag lydande arbete sammanlagt minst fyra månader.


8 §.

Ifall ålders- eller invalidpension, som utgår enligt de i denna lag stadgade minimivillkoren, eller, då arbetstagare dessutom erhåller ålderdoms- eller invaliditetspension med stöd av lagen om sjömanspensioner, på stadgandena i lagen om olycksfallsförsäkring baserad livränta, med stöd av lagen om trafikförsäkring på grund av ådragen egen skada beviljad fortsatt ersättning, med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst beviljad livränta eller i 4 mom. avsedd grundpension eller annan därmed jämförbar, på arbets- eller tjänsteförhållande grundad pension, det sammanlagda beloppet av dessa prestationer överstiger den nedan i 2 mom. stadgade samordningsgränsen, avdrages från ålders- eller invalidpensionen enligt denna lag ett belopp, som utgör en lika stor del av överskottet som den enligt de i denna lag stadgade minimivillkoren utgående pensionen utgör av samtliga grundpensioner. Ifall ålderspension enligt 5 § 2 mom. beviljas från annan tidpunkt än ingången av den månad, som följer efter uppnående av pensionsåldern, förrättas samordningen då arbetstagaren uppnår den till erhållande av ålderspension berättigande åldern.


Vid tillämpningen av 2 och 5 mom. tagas pensioner enligt folkpensionslagen och familjepensionslagen varje kalenderår i betraktande till de belopp, med vilka de utgingo den 1 november föregående kalenderår. Då arbetstagaren uppnår den till ålderspension berättigande åldern, tages vid förrättande av den samordning, som avses i andra meningen av 1 mom., pension enligt folkpensionslagen dock i betraktande till det belopp, med vilket den utgick den 1 november det kalenderår, som föregick uppnåendet av pensionsåldern.


8 a §.

Beviljas ålders- eller invalidpensionstagare i 8 § 1 mom. avsedd pension, livränta eller fortsatt ersättning, förrättas i 8 § 1 mom. avsedd samordning ånyo. På grund av samordningen minskas pensionen dock endast så mycket, att det sammanlagda beloppet av de i sagda moment avsedda förmånerna förblir minst lika stort som det vore, om icke rätt till pension, livränta eller fortsatt ersättning, som avses i första meningen av detta moment, hade förelegat. Detsamma gäller i 8 § 5 mom. avsedd samordning, om person som åtnjuter familjepension beviljas i första meningen av nämnda moment åsyftad pension eller fortsatt ersättning. Likaså förrättas i 8 § 1 mom. avsedd samordning ånyo, då pensionen justeras i enlighet med 5 b eller 7 c §. Ytterligare förrättas, om pensionens belopp därigenom blir större, i 8 § 5 mom. avsedd samordning ånyo, då barn, som är förmånstagare, fyller 16 år eller då annan förmånstagare än barn, som fyllt 16 år, upphör att vara förmånstagare. På ansökan förrättas i 8 § avsedd samordning även ånyo, om beloppet av sådan annan pension, livränta eller fortsatt ersättning, som inverkat på samordningen, väsentligen förändrats.

12 §.

Pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för pensionerna bestämmes och de omkostnader pensionsanstalterna åsamkas av pensionerna fördelas mellan pensionsanstalterna, försåvitt dessa ej annorlunda överenskommit, på följande sätt:


2) för invalidpension, som beviljats med tillämpning av 6 § 3 mom., samt för familjepension, till grund för vilken ligger förmånslåtarens invalidpension, uträknad med tillämpning av 6 § 3 mom., till den del den utbetalts för tid före utgången av den månad, under vilken förmånslåtaren skulle ha uppnått pensionsåldern, i dessa pensioner även inbegripet jämlikt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden måhända utgående del av pension, men icke förhöjning enligt 7 c § eller med stöd av 9 § efter pensionens begynnande företagna förhöjningar, svarar enbart den pensionsanstalt, till vars verksamhetskrets arbetstagaren eller förmånslåtaren hörde på grund av i sagda moment avsett arbetsförhållande, likväl så, att för ovan avsedd pension, i fråga om vilken det till grund liggande pensionsfallet inträffat efter det år under vilket arbetstagaren uppnådde 63 års ålder, svarar enbart den pensionsanstalt, till vars verksamhetskrets arbetstagaren innan pensionsfallet inträffade senast hört antingen under det år sagda ålder uppnåddes eller på grund av ett därefter i minst fyra månaders tid utan avbrott pågående arbetsförhållande;


4) för övriga ålders-, invalid- och familjepensioner, med undantag av enligt 9 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden utgående belopp, så ock för de delar av pensionerna, som överstiga de i 1―3 punkterna angivna beloppen av arbetslöshetspension, samt för kostnader, föranledda av en allmän förändring av premiernas eller fondernas beräkningsgrunder, och för i 9 § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd andel i kostnaderna för pensionsskyddet enligt sagda lag svara pensionsanstalterna gemensamt enligt av social- och hälsovårdsministeriet för de olika slagen av kostnader fastställda grunder; samtDenna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Denna lag tillämpas på pension, till vilken rätt uppkommer under lagens giltighetstid, likväl så, att 8 § 7 mom. och 8 a § tillämpas vid samordning av pensioner efter denna lags ikraftträdande:

Ovan i 1 § 1 mom. av denna lag stadgat markbelopp motsvarar det för år 1966 fastställda löneindextalet.

Nådendal den 28 juli 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.