591/1978

Given i Nådendal den 28 juli 1978.

Lag om bostadsbidrag för pensionstagare.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För nedbringande av boendekostnaderna för mottagare av folkpension och frontmannapension utgår i tillagg till pensionen bostadsbidrag i enlighet med vad i denna lag stadgas. Angående bostadsbidrag till änkepension stadgas i familjepensionslagen (38/69).

Bostadsbidrag utges icke till den som uppbär bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag (408/75).

2 §.

Med boendekostnader avses sådan hyra eller annat vederlag för bostad samt, om bostaden äges av pensionstagaren eller hans make, sådana kostnader för räntor på lån för anskaffning eller iståndsättning av bostaden som pensionstagaren eller makarna beräknas bestrida. Vid bestämmande av bostadsbidrag beaktas likväl boendekostnaderna för endast en bostad.

Är hyresvärden nära anförvant eller anhörig till pensionstagaren eller hans make eller hyran uppenbarligen högre än den på orten gängse hyran för en bostad av motsvarande slag eller är bostaden betydligt större än vad pensionstagarens och hans familjs behov påkallar, kan vid bostadsbidragets bestämmande till boendekostnaderna hänföras sådan kostnadsdel som i betraktande av omständigheterna kan anses skälig.

3 §.

Bostadsbidrag utgör 85 procent av den del av boendekostnaderna, som överstiger den i 4 § avsedda självriskandelen.

Bostadsbidrag beviljas icke, om den belopp skulle understiga 180 mark om året.

Vid fastställande av bostadsbidraget beaktas icke den del av boendekostnaderna som överstiger 6000 mark om året. Bor hos pensionstagaren minst ett i 30 b § 1 mom. folkpensionslagen avsett barn, höjes ovannämnda belopp med 20 procent, och bor hos honom minst tre sådana barn, höjes beloppet med 40 procent.

Har båda makarna beviljats folkpension, fastställes för dem ett gemensamt bostadsbidrag, av vilket vardera erhållet hälften. Angående halvt bostadsbidrag galler härvid vad om bostadsbidrag är stadgat.

4 §.

På boendekostnaderna avräknas en självriskandel bestående av en bassjälvriskdel och en tilläggssjälvriskdel. I självriskandelen för sådan pensionstagare, som bor i vederlagsfri bostad, vilken äges av honom själv eller hans make, ingår ingen bassjälvriskdel.

Bassjälvriskdelen utgör 1 020 mark om året, såvida i hyran eller vederlaget ingår ersättning för värme, och 300 mark om året, såvida i hyran eller vederlaget icke ingår ersättning för värme.

Tilläggssjälvrisken utgör 85 procent av den del av pensionstagarens årsinkomst som överstiger 11 950 mark eller, om pensionstagaren är gift, av den del av makarnas årsinkomst som överstiger 19 120 mark.

x
5 §.

Har den ena maken beviljats folkpension och den andra frontmannapension, gäller beträffande bostadsbidrag i tillämpliga delar vad i 3 § 4 mom. av denna lag är stadgat.

6 §.

Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som pensionstagaren eller, om han är gift, makarna enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med åtta procent av det belopp, varmed värdet av pensionstagarens förmögenhet överstiger 9 100 mark eller, om han är gift, varmed värdet av makarnas förmögenhet överstiger 14 560 mark. I folkpensionen ingående understödsdel och understödstillägg samt frontmannapension fogas till årsinkomsten med sina årsbelopp vid den tidpunkt, från vilken bostadsbidraget beviljas eller justeras. Härvid avdrages från frontmannapensionstagares eller, om han är gift, från makarnas sålunda erhållna årsinkomst 4 700 mark.

Såsom årsinkomst räknas likväl icke:

1) förmån enligt denna lag;

2) grunddel, hjälptillägg, vårdtillägg, hustrutillägg och barntillägg enligt folkpensionslagen;

3) fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/77);

4) av statens eller kommuns medel erlagt bostadsbidrag;

5) barnbidrag;

6) socialhjälp; ej heller

7) förmån av bostad i eget bruk.

Såsom förmögenhet räknas icke bostad som äges av pensionstagaren eller hans make och är i makarnas bruk.

7 §.

Bostadsbidrag utbetalas icke till pensionstagare som åtnjuter fortsatt anstaltsvård eller därmed jämförlig vård för den tid som vården varar utöver nio månader.

Med anstaltsvård eller därmed jämförlig vård avses vård, innefattande underhåll på statens, kommuns eller kommunalförbunds sjukhus eller inrättning eller i fall, om vilka stadgas genom förordning på annan vårdanstalt, för vars kostnader offentliga medel användes, ävensom annorstädes meddelad vård, för vilken pensionstagare intagits på åtgärd av kommun eller ovan avsett sjukhus och på dess bekostnad.

8 §.

Bostadsbidrag justeras:

1) då bidragstagaren bytt bostad;

2) då bidragstagarens familjeförhållanden förändrats; eller

3) då bidragstagarens boendekostnader eller årsinkomst undergått betydande förändring.

Förutom i fall varom stadgas i 1 mom. justeras beloppet av bostadsbidrag, då två år förflutit från bostadsbidragets begynnelsetidpunkt eller den föregående justeringen.

Genom förordning stadgas närmare vad som avses med betydande förändring.

9 §.

Folkpensionsanstalten handhar i denna lag avsedda uppgifter och iakttager i fråga om administrationen vad i folkpensionslagen är stadgat.

10 §.

Pensionstagare som icke nöjes åt folkpensionsanstaltens beslut angående bostadsbidrag får söka ändring däri genom skriftliga besvär hos prövningsnämnden.

Besvären skall tillställas folkpensionsanstaltens lokalbyrå eller prövningsnämnden senast den trettionde dagen efter den, då ändringssökanden fick del av beslutet.

Folkpensionsanstaltens beslut skall oaktat ändring sökts lända till efterrättelse till dess ärendet blivit avgjort genom laga kraft vunnet beslut.

11 §.

Kostnaderna för bostadsbidraget fördelas så, att folkpensionsanstalten bestrider den ena och kommunerna gemensamt den andra hälften av dem. Kommuns anpart av kommunernas gemensamma kostnadsandel bestämmes enligt det för kommunen fastställda vikttalet. Kommuns vikttal fastställes för ett kalenderår i sänder så, att det motsvarar förhållandet mellan summan av bostadsbidragen till de i kommunen bosatta pensionstagarna och summan av alla bostadsbidrag i landet.

Kostnaderna för bostadsbidrag till frontmannapension bestrides av statsmedel ined iakttagande av vad om bestridande av kostnaderna för frontmannapension är stadgat.

De i 1 mom. avsedda vikttalen för kommunerna fastställes av social- och hälsovårdsministeriet. På synnerliga skäl kan vikttalen fastställas ånyo för den tid som återstår av det löpande kalenderåret.

12 §.

Då statsrådet i enlighet med 13 § lagen om understödstillägg (590/78) höjer understödstilläggens maximibelopp, kan det i motsvarande mån höja de i 4 § 3 mom. stadgade gränsinkomsterna. Tidigare beviljade bostadsbidrag skall härvid justeras så, att de motsvarar de nya gränsinkomsterna räknat från tidpunkten för förhöjningen.

13 §.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet, enligt vilket storleken av de folkpensioner som förfallit till betalning i mars 1978 uträknats.

I denna lag stadgade markbelopp bindes vid levnadskostnadsindex så, att de ändras samtidigt och i samma mån som folkpensionerna ändras enligt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).

Vid bestämmande av bostadsbidrag beaktas de i denna lag stadgade markbeloppen, avrundade uppåt till närmaste tiotal mark.

14 §.

Vad i 25 och 29 §§, 31 § 2 mom., 32 a, 35, 37―46, 67, 69―72, 74―76 och 79―87 §§, 88 § 2―4 mom. samt 88 a § folkpensionslagen är stadgat äger motsvarande tillämpning på förmåner enligt denna lag, likväl så, att framställning eller ansökan om undanröjande av beslut i de fall som avses i 74 § 1 mom. av sagda lag handlägges av prövningsnämnden.

15 §.

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

Nådendal den 28 juli 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.