589/1978

Given i Nådendal den 28 juli 1978.

Lag om ändring av familjepensionslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1, 8, 9, 11―13, 15 och 18 §§ familjepensionslagen av den 17 januari 1969 ;(38/69),

av dessa lagrum 9 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 18 juni 1971 (507/ 71), 15 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 4 juli 1969 och den 31 december 1974 (447/69 och 1096/74) och 18 § sådan den lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen nya 9 a, 9 b och 13 a §§ som följer:

1 §.

Då i Finland bosatt person avlidit, utgå såsom familjepension änkepension och barnpension samt åt änkan utbildningsstöd i enlighet med vad i denna lag stadgas.

Den efter vilken förmån enligt denna lag utgår benämnes förmånslåtare, och den som äger rätt till sådan förmån benämnes förmånstagare.

Var förmånslåtaren icke finsk medborgare, utgår förmån enligt denna lag endast om han bott i Finland de sista fem åren före sin död.

8 §.

Barn äger rätt till barnpension:

1) om det icke fyllt 16 år; eller

2) om det fyllt 16, men icke 21 år och ej åtnjuter folkpension och ej på grund av studier, skolgång eller yrkesutbildning icke självt kan försörja sig.

Barn, som adopterats av tredje person, äger likväl icke under den tid adoptivförhållandet varar rätt till barnpension efter sina naturliga föräldrar.

9 §.

I änkepension utgår, under nedan i 9 a och 9 b §§ avsedda förutsättningar, till änka, som icke fyllt 65 år, under sex månader efter förmånslåtarens död begynnelsepension och därefter fortsättningspension.

9 a §.

Änka äger rätt till begynnelsepension:

1) om äktenskapet ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år; eller

2) om hon har att försörja barn under 16 år som är berättigat till barnpension efter förmånslåtaren.

Till änka som åtnjuter invaliditets- eller arbetslöshetspension enligt folkpensionslagen utges i begynnelsepension likväl endast det belopp, varmed begynnelsepensionen skulle överstiga invaliditets- eller arbetslöshetspensionen.

9 b §.

Änka äger rätt till fortsättningspension under förutsättning att hon icke åtnjuter invaliditets- eller arbetslöshetspension enligt folkpensionslagen:

1) om hon har att försörja barn under 16 år som är berättigat till barnpension efter förmånslåtaren;

2) om hon vid förmånslåtarens död fyllt 40 år samt äktenskapet med förmånslåtaren ingåtts innan denne fyllt 65 år och bestått i minst tre år; eller

3) om hon fyllt 40 år, när i 1 punkten avsett barn fyller 16 år eller vårdnaden om barnet överföres på annan, och äktenskapet ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år.

11 §.

Förmånstagares rätt till familjepension uppkommer den dag förmånslåtaren avlider, såframt icke annat följer av vad nedan i denna paragraf stadgas.

För barn, som födes efter förmånslåtarens död, uppkommer rätt till barnpension vid födelsen.

För barn, som vid förmånslåtarens död eller då det fyller 16 år saknar rätt till barnpension i enlighet med 8 § 1 mom. 2 punkten, uppkommer rätten till pension då i sagda punkt angivna förutsättningar föreligga.

Är barn vid förmånslåtarens frånfälle icke i änkans vårdnad, uppkommer änkans rätt till pension enligt 9 a § 1 mom. 2 punkten och 9 b § 1 punkten, då vårdnaden om barnet överföres på henne.

Åtnjuter vid förmånslåtarens död änka eller barn invaliditetspension enligt folkpensionslagen eller änka arbetslöshetspension enligt folkpensionslagen, och blir pensionerna sedermera indragna, uppkommer rätten till fortsättningspension och barnpension vid indragningstidpunkten.

12 §.

Rätt till barnpension upphör:

1) då barnet fyller 16 år eller, i fall som nämnes i 8 § 1 mom. 2 punkten, då de i sagda punkt avsedda förutsättningarna icke längre föreligga;

2) om barnet adopteras av tredje person; eller

3) om barnet beviljas invaliditetspension i enlighet med folkpensionslagen.

13 §.

Änkas rätt till begynnelse- och fortsättningspension upphör:

1) om hon ingår äktenskap; eller

2) då hon fyller 65 år.

Likaså upphör änkas rätt till fortsättningspension, om henne beviljas invaliditets- eller arbetslöshetspension enligt folkpensionslagen, samt rätt till sådan fortsättningspension, som utgår med stöd av 9 b § 1 punkten, då hon icke längre har till barnpension berättigat barn under 16 år att försörja.

13 a §.

Ingår änka äktenskap, erläggas till henne, om hon erhållit änkepension för längre tid än ett år, i ett för allt de pensionsrater, vilka hon hade varit berättigad att erhålla för en tid av ett år framåt. Vid beräkningen av engångsbetalningens belopp beaktas till sagda pensionsrater hörande, enligt 15 § utgående understödsdel, understödstillägg och bostadsbidrag till den storlek, till vilken de uppgå i änkepensionens sista månadsrat.

15 §.

Till änka utgående begynnelsepension och i 9 b § 1 punkten avsedd fortsättningspension bestå av grunddel, understödsdel, understödstillägg och bostadsbidrag. I annat fall består änkepensionen av understödsdel, understödstillägg och bostadsbidrag.

Grunddelen motsvarar till sitt belopp folkpensionens grunddel, understödsdelen ensamstående person i änkans boningskommun tillkommande understödsdel samt understödstillägget ensamstående person tillkommande understödstillägg och bostadsbidraget ensamstående person tillkommande, i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) avsett bostadsbidrag. Vid bestämmande av änkepensions understödsdel och understödstillägg beaktas likväl icke vad i 27 § 8 mom. och 30 § 4 mom. 11 och 15 punkterna folkpensionslagen samt 7 § 4 mom. 7 punkten lagen om understödstillägg (590/78) är stadgat. Till årsinkomsten skall vid bestämmande av understödsdel och understödstillägg icke hänföras enligt denna lag utgående förmån, ej heller vid bestämmande av bostadsbidrag grunddel, bostadsbidrag och utbildningsstöd, som utgå enligt denna lag.

Utan hinder av vad ovan i 2 mom. är stadgat skall i begynnelsepension ingående understöds del utgå med fullt belopp.

Barnpensionen är för föräldralös 40 procent och för fader- eller moderlös 20 procent av det sammanlagda beloppet av folkpensionens grunddel och den fulla understödsdel, som i barnets boningskommun erlägges till ensamstående person.

18 §.

Om ej annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar vad i 25, 27, 32, 32 a, 35, 37―46, 67, 69, 71―75 och 79―88 a §§ folkpensionslagen samt i lagen om understödstillägg och lagen om bostadsbidrag för pensions tagare är stadgat. Har änka omedelbart före beviljandet av änkepension erhållit folkpension, vid fastställande av vars storlek såsom årsinkomst antingen helt eller delvis beaktats enligt i annan lag eller förordning stadgad eller på offentlig pensionsstadga grundad pension eller en motsvarande fortlöpande prestation eller ersättning, uppskattas sagda förmån vid fastställandet av årsinkomsten i enlighet med den föregående uppskattningstidpunkten såvida ingen ändring skett i bestämmelsegrunderna, likväl med iakttagande av vad av folkpensionernas indexbundenhet följer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Den som blivit änka före år 1970 och enligt 20 § 1 mom. familjepensionslagen ej haft rätt till familjepension har, ifall hon annars uppfyller villkoren för erhållande av änkepension, rätt till änkepension räknat från denna lags ikraftträdande, likväl tidigast sedan hon fyllt 60 år. Åt änka som åtnjuter ålderdomsstöd enligt ikraftträdelsestadgandet i lagen den 28 juli 1978 om ändring av folkpensionslagen (588/78) beviljas dock ej änkepension enligt 9 b § 2 och 3 punkterna. Vad i lagen angående införande av lagen om understödstillägg och lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (592/78) är stadgat gäller i tillämpliga delar även understödstillägg och bostadsbidrag till familjepension.

Nådendal den 28 juli 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.