588/1978

Given i Nådendal den 28 juli 1978.

Lag om ändring av folkpensionslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 29 § 3 mom. folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56), sådant det lyder i lag av den 31 december 1974 (1094/74),

ändras 6 § 1 mom. 4 punkten, 20 och 21 §§, 22 b § 3 mom., 28, 30 och 30 a §§, 30 b § 1 mom., 30 c § 1 mom., 32 §, 35 § 3 mom., 41 § 1 mom., 62 § 1 mom., 69 § 2 mom. och 88 a §,

av dessa lagrum 6 § 1 mom. 4 punkten, 20 § och 35 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 18 juni 1971 (499/71), 21 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 28 juni 1963 och den 4 januari 1974 (349/63 och 8/74) samt genom nämnda lag av den 31 december 1974, 22 b § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 28 juni 1963, 28 §, 30 b § 1 mom. och 41 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 4 januari 1974, 30 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 20 maj 1966, den 14 juli 1969, den 23 april 1971, den 3 december 1971, den 4 januari 1974 och den 20 september 1974 (295/66, 472/69, 295/71, 832/71, 20/74 och 753/74) samt genom nämnda lag av den 31 december 1974, 30 a § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 23 april 1971 och den 31 december 1974, 30 c § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 20 september 1974, 32 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 31 december 1974, 62 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 4 december 1970 (741/70) och 88 a § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 30 december 1965 och den 4 juli 1969 (705/65 och 448/69), samt

fogas till 27 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 4 november 1960 och den 12 januari 1973 (466/60 och 8/73), ett nytt 8 mom. samt till 83 § ett nytt 6 mom. som följer:

6 §.

Försäkringspremie påföres icke försäkrad:


4) som under inkomståret eller del därav åtnjutit arbetslöshetspension; eller


20 §.

I folkpension erlägges:

1) ålderdomspension till försäkrad som fyllt 65 år;

2) invaliditetspension till arbetsoförmögen försäkrad, som icke fyllt 65 år, i fall som avses i 22 §; eller

3) arbetslöshetspension i fall som avses i 22 c § till långvarigt arbetslös försäkrad som fyllt 60 men icke 65 år och som ej åtnjuter invaliditetspension.

21 §.

Folkpension består av grunddel och under nedan stadgade förutsättningar av understödsdel, barntillägg, hustrutillägg samt hjälptillägg eller vårdtillägg.

22 b §.

Hjälptillägg och vårdtillägg erläggas icke till pensions tagare, som åtnjuter fortsatt anstaltsvård eller därmed jämförlig vård. Med anstaltsvård eller därmed jämförlig vård avses vård, innefattande underhåll på statens, kommuns eller kommunalförbunds sjukhus eller inrättning eller i fall, om vilka stadgas genom förordning, på annan vårdanstalt, för vars kostnader offentliga medel användas, ävensom annorstädes meddelad vård, för vilken pensionstagare intagits på åtgärd av kommun eller ovan avsett sjukhus och på dess bekostnad.


27 §.

Pensionens understödsdel erlägges icke till försäkrad, som uppbär invalidpenning.

28 §.

Erhåller av makar endast mannen pension och kan hustrun på grund av att hon omhänderhar vården av familjens små barn eller av annat synnerligen tvingande, bestående skäl, vilket icke beror av hennes hälsotillstånd, icke anses äga möjlighet att förskaffa sig inkomst genom arbete för egen eller annans räkning, erlägges till pensionen hustrutillägg, vilket utgör 1 848 mark om året.

30 §.

Med årsinkomst, på grundval av vilken rätt till pensions understödsdel fastställes, avses den verkliga inkomst, som försäkrad eller, om han är gift, makarna enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med tiondedelen av det belopp, varmed värdet av den försäkrades egendom överstiger 113 250 mark eller varmed värdet av makarnas egendom överstiger 167 610 mark.

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat skall såsom årsinkomst för försäkrad som fyllt 65 år räknas honom på grund av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet tillkommande pension före dess beviljande till det belopp, varmed den skulle utgå, om den försäkrade hade gått i pension omedelbart efter att ha fyllt 65 år. Beaktas likväl även pensionstid efter uppnåendet av 65 års ålder såsom intjäningstid för sådan pension, skall pensionen före dess beviljande räknas såsom årsinkomst till det belopp, varmed den skulle utgå, om den försäkrade ginge i pension efter att ha fyllt 67 år. Räknat från beviljandet av sistnämnda pension tillämpas 1 mom. på denna samt på sådan ålderdomspension, som försäkrad erhållit innan han fyllt 65 år. Likaså tillämpas 1 mom. i fråga om sådan på frivillig pensionsanordning grundad pension, som icke registrerats i enlighet med 11 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/61), räknat från pensionens beviljande. Har försäkrad arbetsinkomst, skall på ovan angivet sätt bestämd, ännu icke beviljad pension avdragas från densamma.

Har försäkrad omedelbart före beviljandet av understödsdelen erhållit sådant understödstillägg eller bostadsbidrag till folkpensionen eller sådan familjepension eller frontmannapension, att vid fastställandet av dess storlek såsom årsinkomst antingen helt eller delvis beaktats enligt i annan lag eller förordning stadgad eller på offentlig pensionsstadga grundad pension eller en motsvarande fortlöpande prestation eller ersättning, eller erhåller försäkrads make sådan folkpension eller frontmannapension, uppskattas sagda förmån vid fastställandet av årsinkomsten i enlighet med den föregående uppskattningstidpunkten, såvida ingen ändring skett i bestämmelsegrunderna, likväl med beaktande av vad av folkpensionernas indexbundenhet följer. Grunden för förmånens bestämmande anses icke ha förändrats med anledning av att arbetslöshetspension ändrats till invaliditetspension eller någondera av dessa pensioner ändrats till ålderdomspension, om icke grunderna för pensionens belopp av denna orsak förändrats.

Såsom årsinkomst räknas likväl icke:

1) folkpension jämte eventuella tillägg;

2) frontmannapension i enlighet med lagen om frontmannapension (119/77) jämte eventuella tillägg, ej heller fronttillägg;

3) ersättningar i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), extra krigspensioner, ej heller frontmannapensioner;

4) barnbidrag;

5) av statens eller kommuns medel erlagt bostadsbidrag;

6) förmån av bostad i eget bruk;

7) socialhjälp;

8) underhåll på grund av underhållsskyldighet till följd av äktenskap, i lagen om underhåll för barn (704/75) stadgat underhållsbidrag, ej heller frivilligt underhåll eller understöd på grund av släktskaps- eller svågerskapsförhållande eller av annan med sådant förhållande jämförlig orsak, till den del dess belopp tillsammans med övriga inkomster icke nämnvärt överstiger beloppet av det underhåll, som jämlikt lagen om socialhjälp (116/56) skall erläggas till anhörig;

9) underhåll enligt 5 § lagen om socialhjälp, ej heller av arbetsgivare åt sådan arbetstagare, som icke är berättigad till i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd, på arbets- eller tjänsteförhållande grundad pension, frivilligt bekostat eller utgivet underhåll till den del detta icke överstiger beloppet av i 27 § 3 mom. av denna lag avsedd inkomstgräns;

10) i lagen om avträdelsevederlag (19/74) avsett avträdelsevederlag, ej heller i lagen om avträdelsepension (16/74) avsedd avträdelsepension;

11) pension (sytning), varom avtalats i samband med överlåtelse av fastighet, ej heller underhåll, som förvärvare av fastighet utan avtal erlägger till överlåtaren eller dennes make, likväl sålunda, att såvida icke försäkrads eller hans makes folkpension utan avbrott fortlöpt räknat från en tidpunkt som föregått den 1 juli 1975, ovannämnda pension eller underhåll lämnas utan beaktande endast till den del dess belopp tillsammans med i 14 punkten avsedda pensioner, utan den i 6 punkten avsedda förmånen, icke överstiger 4 530 mark, räknat för vardera maken särskilt för sig;

12) ålders- eller invalidpension, som grundar sig på ett före den 1 juli 1975 inträffat pensionsfall och som utgår i enlighet med de i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) eller lagen om pension för företagare (468/69) fastställda minimivillkoren, ej heller med stöd av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) eller lagen om sjömanspensioner (72/56) beviljad ålders- eller invalidpension;

13) av ålders- eller invalidpensioner, som grundar sig på ett före den 1 juli 1975 inträffat pensionsfall och som avses i 8 § 4 mom. 3―9 punkterna lagen om pension för arbetstagare, ett belopp, som för varje pension utgör 1/9 procent av den pensionsgrundande lönen för varje månad, som beaktats vid fastställandet av pensionen, dock icke flera än 360 månader;

14) ålders- eller invalidpension, som grundar sig på ett efter den 30 juni 1975 inträffat pensionsfall och beviljats enligt lag, pensionsstadga eller pensionsreglemente, som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, eller enligt lagen om sjömanspensioner, till den del dessa pensioners sammanlagda belopp icke överstiger 4 530 mark, räknat för vardera maken särskilt för sig;

15) arbetsinkomst i annat än i 16 punkten avsett fall till den del den icke överstiger 12 210 mark, räknat för vardera maken särskilt för sig, ej heller arbetsinkomst för make, som icke erhåller folkpension eller frontmannapension, till den del den icke överstiger 20 730 mark;

16) arbetsinkomst för sådan person, som erhåller invaliditetspension med stöd av 22 § 2 mom., ej heller arbetsinkomst för sådan persons make, som åtnjuter frontmannapension, till den del arbetsinkomsten, räknad för vardera maken särskilt för sig, ej överstiger 4 530 mark, ej heller arbetsinkomst för make till mottagare av sagda invaliditetspension till den del densamma ej överstiger 8 790 mark om maken icke åtnjuter folkpension, eller ock 12 210 mark om maken erhåller folkpension beviljad med stöd av annat än ovannämnda lagrum; ej heller

17) barntillägg till pension enligt lag, pensionsstadga eller pensionsreglemente, som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, samt barntillägg till pension enligt lagen om sjömanspensioner.

Vid tillämpning av 4 mom. 11―14 punkterna jämställas arbetslöshets- och generationsväxlingspensioner med ålders- och invalidpensioner.

Vad i denna paragraf avses med arbetsinkomst stadgas i förordning.

30 a §.

Har pensionstagares make beviljats frontmannapension, gäller i fråga om understödsdelen i tillämpliga delar vad i denna lags 27 § 2 mom. är stadgat.

30 b §.

Hör försäkrads barn, som är under 16 år, till samma hushåll som den försäkrade eller drager den försäkrade eller hans i samma hushåll boende make på annat sätt försorg om barnets utkomst, utgår till pensionen ett barntillägg, vars belopp för varje ovan avsett barn utgör 20 procent av det sammanlagda beloppet av grunddelen och den i enlighet med den jämlikt 2 och 3 mom. bestämda kommungruppen utgående fulla understödsdelen till ensamstående person.


30 c §.

Ovan i 30 § 4 mom. 12, 13 och 14 punkterna avsett pensionsfall anses ha inträffat:

1) då försäkrad uppnått till erhållande av pension berättigande ålder;

2) då försäkrad blivit i så hög grad arbetsoförmögen, att han har rätt till pension;

3) då för försäkrad av arbetskraftsmyndighet för första gången utfärdats till arbetslöshetspension berättigande intyg; eller

4) då överlåtelse av brukningsenhet för erhållande av generationsväxlingspension skett eller i 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare avsett villkorligt beslut om beviljande av generationsväxlingspension meddelats.


32 §.

Har i pensionstagares ekonomiska förhållanden sådan förändring av grundläggande natur ägt rum, som har betydande inverkan på understödsdelens belopp, skall understödsdelen till sitt belopp i motsvarande mån rättas eller ock indragas. Genom förordning stadgas närmare vad som avses med förändring av grundläggande natur.

På pensionstagarens ansökan rättas understödsdelens belopp, om en sådan väsentlig förändring i hans ekonomiska förhållanden ägt rum, att den inverkar förhöjande på beloppet. Genom förordning stadgas, under vilka förutsättningar pensionsanstalten kan höja understödsdelen utan ansökan.

Har vid fastställandet av understödsdelen såsom årsinkomst beaktats enligt i annan lag eller förordning stadgad eller på offentlig pensionsstadga grundad pension eller en motsvarande fortlöpande prestation eller ersättning, uppskattas denna förmån, såvida ingen ändring skett i bestämmelsegrunderna, vid nytt fastställande av årsinkomsten likväl i enlighet med den föregående uppskattningstidpunkten, dock med beaktande av vad av folkpensionernas indexbundenhet följer.

Förändras pensionstagares familjeförhållanden, skall understödsdelen till sitt belopp i motsvarande mån rättas eller ock indragas.

Har pensionstagare under ett år utan avbrott bott i kommun eller kommuner, hörande till en i 27 § avsedd dyrare kommungrupp än den kommun, enligt vilken hans pensions understödsdel utgår, höjes understödsdelen, räknat från början av följande, i 38 § 2 mom. avsedda pensionsperiod så, att den överensstämmer med understödsdelen för den kommungrupp, till vilken den kommun hör, där han då är bosatt. På motsvarande sätt nedsättes understödsdelen, sedan pensionstagaren bott ett år i kommun eller kommuner, hörande till en billigare kommungrupp.

35 §.

Till mottagare av invaliditets- och arbetslöshetspension utbetalas ålderdomspension utan ansökan från ingången av den månad, som närmast följer efter den, under vilken han fyllt 65 år.


41 §.

Utbetalningen av pension till pensionstagare, som vistas utomlands, inställes, då pension erlagts under ett år från utgången av den pensionsperiod, under vilken pensionstagaren lämnat landet. Finnes godtagbart skäl till pensionstagarens vistelse utomlands, kan det förordnas, att pensionens grunddel och, om synnerliga skäl tala därför, jämväl pensionens understödsdel samt till pensionen hörande barntillägg, hustrutillägg och hjälp tillägg eller vårdtillägg även därefter utgå för viss tid åt gången.


62 §.

Staten, kommunerna och pensionsanstalten ansvara för var sin andel av kostnaderna för pensionernas understödsdelar. Kommuns andel bestämmes enligt den bärkraftsklass, som den med stöd av lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna (665/67) tillhör, och utgör i

1 klassen 7,5 procent
2 klassen 10,6 procent
3 klassen 13,3 procent
4 klassen 16,0 procent
5 klassen 18,7 procent
6 klassen 21,4 procent
7 klassen 24,1 procent
8 klassen 26,8 procent
9 klassen 29,5 procent
10 klassen 32,6 procent

av kommunens kostnadsandelsgrund, beräknad på sätt i 2 mom. anges, likväl så, att andelen dividerad med det antal skattören som påförts vid den föregående år verkställda kommunalbeskattningen, icke överstiger ett av statsrådet fastställt maximibelopp. Pensionsanstaltens andel i kostnaderna är 68 procent av det sammanlagda beloppet erlagda understödsdelar, medan staten svarar för återstoden av kostnaderna för understödsdelarna.


69 §.

Socialnämnden skall underrätta lokalhyran om de fall, då enligt dess mening pension borde beviljas, rättas eller indragas eller då utbetalning av pension till pensionstagaren själv icke är ändamålsenlig. Socialnämnden skall även underrätta lokalhyran om placerande av pensionstagare, som uppbär hjälp- eller vårdtillägg, i vård som avses i 22 b § 3 mom.

83 §.

Genom förordning kan bestämmas att ovan i 22 b § 3 mom. avsedd vårdanstalt är skyldig att lämna meddelande om pensionstagares intagning i anstaltsvård eller om dennes placering i annan vård på anstaltens bekostnad.

88 a §.

Har mottagare av pension eller annan förmån eller hans företrädare försummat honom åliggande anmälningsskyldighet eller lämnat oriktiga uppgifter och härigenom uppburit förmån enligt denna lag utan grund eller till för stort belopp, eller har förmån enligt denna lag eljest utgått utan grund eller till för stort belopp, skall det överbetalda beloppet återindrivas. Om beloppet är ringa och även eljest om dess beviljande eller utbetalning icke bör anses ha föranletts av svikligt förfarande eller grovt vållande från den försäkrades eller hans företrädares sida, kan dock avstås från återindrivningsåtgärder.

Belopp som skall återindrivas får kvittas mot försäkrad senare tillkommande pensionsbelopp.

Pensionsanstaltens eller prövningsnämndens laga kraft vunna beslut angående återindrivning och försäkringsdomstolens i sådant ärende givna utslag få verkställas såsom laga kraft vunnen dom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Tidigare beviljade ålderdoms-, invaliditets- och arbetslöshetspensioners understödsdelar justeras så, att de räknat från den 1 januari 1980 överensstämmer med de nya stadgandena. Före år 1982 tillämpas likväl såsom i 30 § 4 mom. 15 och 16 punkterna avsedda markbelopp 4 530 och 13 050 mark i stället för 12 210 och 20 730 mark. Genom förordning kan likväl bestämmas att de sistnämnda markbeloppen tillämpas redan före år 1982.

I stället för tidigare i enlighet med 28 § 1 mom. utbetald förhöjning av understödsdelen (hustruförhöjning) utgår hustrutillägg enligt denna lag. Till pensionstagare, som icke har rätt till hustrutillägg enligt denna lag, men som har rätt att få hustruförhöjning för månaden före denna lags ikraftträdande, erlägges likväl såsom hustruförhöjning ett belopp, som motsvarar hustrutillägget, så länge vederbörandes rätt enligt de tidigare stadgandena om hustruförhöjning skulle ha fortgått utan nytt beslut av pensionsanstalten. Härvid beaktas likväl icke åtgärder, föranledda av tillämpningen av 32 §.

Blir understödsdelen jämte hustrutillägg eller jämte i 3 mom. avsedd hustruförhöjning mindre än enligt den tidigare lagen utan tillämpning av den tidigare lagens 28 § 2 mom. utgiven understödsdel, fogas skillnaden till hustrutillägget eller hustruförhöjningen.

Blir understödsdelen mindre än enligt den tidigare lagen utan tillämpning av den tidigare lagens 28 § 1 mom. utgiven understödsdel, fogas skillnaden till barntillägget.

Blir understödsdelen jämte hustrutillägg eller jämte hustruförhöjning mindre än enligt den tidigare lagen med tillämpning av den tidigare lagens 28 § 1 mom. och 2 mom. utgiven understödsdel, fogas skillnaden till hustrutillägget eller hustruförhöjningen samt till barntillägget.

Vid tillämpning av 5 och 6 mom. i detta ikraftträdelsestadgande delas skillnaden jämnt mellan barntilläggen eller mellan dessa och hustrutillägget eller hustruförhöjningen.

Från den förhöjning av understödsdelen, vilken grundar sig på ändringen av de i 2 mom. av detta ikraftträdelsestadgande avsedda markbeloppen, avdrages i 4―6 mom. av detta ikraftträdelsestadgande avsedd skillnad.

Till försäkrad som har rätt till ålderdomsstöd för månaden före denna lags ikraftträdande, utges ålderdomsstöd alltjämt i enlighet med tidigare stadganden. Försäkrad, som under inkomståret eller del därav uppburit ålderdomsstöd, påföres icke försäkringspremie. Ålderdomsstöd indrages, om den försäkrade beviljas änkepension enligt famlljepensionslagen (38/69). Har ålderdomsstöd utgått för samma tid, för vilken den försäkrade utfått pension enligt familjepensionslagen, betraktas sålunda utgivet ålderdomsstöd som delprestation i fråga om familjepensionen.

Vid bestämmande av understödsdelen för folkpensionstagare, som före denna lags ikraftträdande fyllt 65 år, skall 30 § 2 mom. ej tillämpas.

Vid verkställandet av förhöjning eller nedsättning i enlighet med lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) anses de i 28 § och 30 § 1 och 4 mom. samt i 2 mom. av detta ikraftträdelsestadgande avsedda markbeloppen motsvara det officiella levnadskostnadsindexets poängtal, enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall utbetalas i mars 1978 har beräknats.

Av denna lags verkställighet påkallade åtgärder kan vidtagas före lagens ikraftträdande.

Nådendal den 28 juli 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.