533/1978

Given i Nådendal den 29 juni 1978.

Förordning om konsumentklagonämnden.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 11 § lagen den 20 januari 1978 om konsumentklagonämnden (42/78) som följer:

1 §.

Konsumentklagonämndens ordförande skall följa att tillämpningen av rättsprinciper och tolkningen av lag är enhetlig i nämndens avgöranden. På ordföranden ankommer dessutom att tillse, att särskild uppmärksamhet fästes vid betjäningen av dem som vänder sig till konsumentklagonämnden och att på nämnden ankommande uppgifter fullgöres skyndsamt.

2 §.

Konsumentklagonämndens ordförande ävensom ordförandena för sektioner åligger att övervaka, att de ärenden som skall avgöras förberedes tillräckligt grundligt och mångsidigt.

3 §.

Konsumentklagonämndens sekreterare åligger att:

1) övervaka beredningen av ärenden och leda betjäningen av allmänhet enligt de allmänna anvisningar, som nämndens ordförande möjligen meddelat;

2) förbereda och föredraga de ärenden, som skall behandlas i plenum, om icke i arbetsordningen annat bestämmes;

3) förbereda och föredraga de administrativa frågor, som skall avgöras av nämnden och dess ordförande;

4) ansvara för den allmänna förvaltningen av nämnden; samt

5) tillse, att konsumentombudsmannen delges konsumentklagonämndens och dess sektioners avgöranden i det syfte som i 2 § 2 och 3 mom. lagen om konsumentombudsmannen (40/78) förutsättes.

4 §.

Konsumentklagonämndens personal skall lämna konsumenter råd och handledning i ärenden, som faller inom nämndens kompetens.

Konsumentklagonämndens personal skall i mån av möjlighet medfölja efterlevnaden av nämndens beslut.

5 §.

Konsumentklagoärenden förberedes och föredrages inom konsumentklagonämnden av sekreteraren och de befattningshavare som fungerar som föredragande. Under förberedelsen bör förlikning eftersträvas och vid behov framläggas förslag till främjande av sådan.

6 §.

Besvär hos konsumentklagonämnden skall bringas till berörda näringsidkares kännedom, och denne skall beredas tillfälle att inom skälig tid avge muntligt eller skriftligt bemötande.

7 §.

Konsumentklagonämnden sammankallas av nämndens ordförande och sektion sammankallas av sektionens ordförande.

8 §.

Beträffande jävighet av konsumentklagonämndens ordförande och av medlem i nämnden gäller vad om jävighet i fråga om domare är stadgat.

9 §.

I konsumentklagonämndens plenum behandlas principiellt viktiga ärenden, som nämndens ordförande på eget initiativ eller på framställning av sektion bringar till plenums behandling, ävensom sådana ekonomiska och förvaltningsärenden, som icke skall avgöras av annat organ.

10 §.

I konsumenrklagonämndens plenum ävensom i sektions sammanträde föres protokoll, vari antecknas närvarande medlemmar, behandlade ärenden, fattade beslut och skiljaktiga meningar.

11 §.

Vid bestämmande av resultatet av sådan omröstning i plenum eller inom sektion, som gällt visst ärende, länder till efterrättelse, vad i 23 kap. rättegångsbalken är stadgat.

12 §.

I beslut, som konsumentklagonämnden fattat, bör ingå en kort redogörelse för ärendet, motivering till beslutet samt det slutresultat till vilket nämnden har kommit i saken.

Expedition som innefattar beslutet skall ofördröjligen befordras till vederbörande.

13 §.

Liggarexemplaren av konsumentklagonämndens beslut samt expeditionerna till vederbörande undertecknas av den som fört ordet i sessionen och kontrasigneras av den som föredragit ärendet. Då fråga är om förberedande åtgärd, undertecknas expeditionen av vederbörande föredragande. Avsikter och utdrag kontrasigneras av konsumentklagonämndens sekreterare.

14 §.

Konsumenrklagonämndens avgöranden, vilka vid lag tillämpning är av betydelse för konsumenter och näringsidkare, bör publiceras på lämpligt sätt.

15 §.

Av befattningshavare som fungerar som föredragande fordras juris kandidatexamen eller annan vid högskola avlagd till tjänsten lämplig slutexamen. Av de övriga befattningshavarna fordras sådan förmåga och skicklighet, som ett framgångsrikt handhavande av befattningen förutsätter.

16 §.

Konsumentklagonämndens sekreterare och övriga personal beviljas tjänstledighet för högst tre månader av nämndens ordförande. För längre tid beviljas tjänstledighet i fråga om sekreteraren av statsrådet och i fråga om den övriga personalen av handels- och industriministeriet.

17 §.

Vikarie och tjänstförrättande handhavare av ledig tjänst eller befattning förordnas av den myndighet som beviljar tjänstledighet av den.

18 §.

Konsumentklagonämndens ordförande och ordförandena för sektioner erhåller arvode i enlighet med av handels- och industriministeriet fastställda grunder. Innan arvoden fastställes, skall finansministeriets utlåtande om saken inhämtas.

19 §.

Utlåtande som avses i 8 § lagen om konsumentklagonämnden (42/78) skall i första hand inbegäras av statsmyndighet eller statlig forskningsanstalt. Ersättningen erlägges i enlighet med de grunder, som stadgats för vederbörande forskningsanstalt i lagen om grunderna för avgifter till staten (982/73).

I övriga fall utgår ersättningen enligt av handels- och industriministeriet fastställda allmänna grunder. Innan de allmänna grunderna fastställes skall finansministeriets utlåtande begäras om saken.

20 §.

Myndigheter är skyldiga att lämna konsumentklagonämnden handräckning för fullgörande av de uppgifter, om vilka stadgas i lagen om konsumentklagonämnden.

21 §.

På konsumentklagonämnden tillämpas, om icke i denna förordning är annat stadgar, de bestämmelser som utfärdats om statens kommittéer.

22 §.

Handels- och industriministeriet kan på framställning av konsumentklagonämnden fastställa en arbetsordning för nämnden.

23 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1978.

Denna förordning äger tillämpning på de överenskommelser som ingås efter dess ikraftträdande.

Före förordningens ikraftträdande kan vidtagas för dess verkställighet erforderliga åtgärder.

Nådendal den 29 juni 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.