508/1978

Given i Nådendal den 29 juni 1978.

Förordning om marknadsdomstolen.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 20 § lagen den 20 januari 1978 om marknadsdomstolen (41/78):

1 §.

Marknadsdomstolens ordförande skall tillse att de uppgifter, som ankommer på marknadsdomstolen blir skötta behörigen och snabbt. Han skall även följa att i marknadsdomstolens avgöranden tillämpningen av rättsgrundsatser och tolkningen av lag är enhetlig.

2 §.

Sekreteraren vid marknadsdomstolen åligger att föredraga de administrativa ärenden, vilkas avgörande ankommer på marknadsdomstolen och dess ordförande samt ansvara för och draga försorg om handhavandet av övriga administrativa ärenden.

Sekreteraren skall enligt marknadsdomstolens ordförandes anvisningar bistå med uppgifter i samband med anhängiggörandet av de ärenden, vilkas handläggning ankommer på marknadsdomstolen, samt vid ärendenas beredning.

3 §.

Extraordinarie befattningshavares och tillfälliga funktionärers samt personals i arbetsavtalsförhållande åligganden bestäms av marknadsdomstolens ordförande.

4 §.

Tjänstledighet beviljas marknadsdomstolens ordförande av justitieministeriet för en tid av högst tre månader i året och för längre tid av republikens president.

Vid förfall för marknadsdomstolens ordförande handhas hans åligganden av viceordföranden. När även viceordföranden har förfall handhas ordförandens åligganden av den i 3 § 2 mom. lagen om marknadsdomstol (41/78) avsedda medlem, vilken icke företräder näringsidkarnas och ej heller konsumenternas intressen.

5 §.

Tjänstledighet beviljas sekreteraren av marknadsdomstolen samt den övriga personalen av marknadsdomstolens ordförande.

Marknadsdomstolen och ordföranden förordnar på motsvarande sätt om handhavandet av ovan i 1 mom. avsedda tjänst eller befattning under tiden för tjänstledighet och då tjänst eller befattning är vakant.

6 §.

Marknadsdomstolens avgöranden skall på lämpligt sätt publiceras.

7 §.

Justitieministeriet fastställer formulären för de diarier och förteckningar som marknadsdomstolen skall föra samt ger vid behov närmare anvisningar om hur de skall föras.

8 §.

Marknadsdomstolens utslagsliggare samt de expeditioner, som skall utgivas till parterna skall undertecknas av ordföranden. Expedition som innefattar avgörande skall utan dröjsmål utgivas till samtliga parter.

9 §.

Löntagarnas och konsumenternas samt näringsidkarnas intresseorganisationers framställningar angående respektive ledamöter samt suppleanter i marknadsdomstolen skall tillställas justitieministeriet skriftligen. Justitieministeriet skall vid behov inbegära framställning av de mest representativa intresseorganisationerna.

10 §.

Justitieministeriet fastställer på framställning av marknadsdomstolen vid behov en arbetsordning för denna.

Nådendal den 29 juni 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.