498/1978

Given i Helsingfors den 16 juni 1978.

Lag angående ändring av 6 § lagen om statens pensioner.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § 1 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner, sådant det lyder i lag av den 18 juli 1975 (568/75), som följer:

6 §.

Utan hinder av vad ovan är stadgat räknas till pensionstiden dock icke tid i anställning, om tiden i denna anställning skall räknas förmånstagaren till godo för pension med stöd av annan lag; tid under vilken förmånstagare varit uppförd på indragningsstat, såframt hans lön på indragningsstat under denna tid med stöd av lag helt eller delvis innehållits; samt tid under vilken arbete eller tjänstgöring under fortgående anställning, i en följd varit avbrutna under mer än 30 dagar, såframt lön för denna tid icke erlagts och orsaken härtill icke varit riksdagsmannavärv eller offentligt uppdrag, beträffande vilket avsägelse ej är tillåten, eller medlemskap i statsrådet, fullgörande av värnplikt med stöd av värnpliktslagen eller verksamhet inom Förenta Nationerna eller i sådant uppdrag inom internationellt utvecklingssamarbete vari Finland medverkar eller erläggande av sådan invalid- eller arbetslöshetspension, som beviljats med tillämpning av 5 § 2 mom., eller sådan tjänstledighet eller ledighet, som beviljats med stöd av 21 och 23 §§ sjukförsäkringslagen (364/63), till den del moderskapspenning som utgår enligt sjukförsäkringslagen hänför sig till denna.Denna lag tillämpas från den 1 mars 1978.

Helsingfors den 16 juni 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.