487/1978

Given i Helsingfors den 16 juni 1978.

Förordning om livräddningsmedalj

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas:

1 §

Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig eller med fara för eget liv utförd handling, varigenom annan människas liv räddats ur överhängande fara.

Livräddningsmedalj kan av särskilda skäl förlänas även ett samfund, som har bedrivit förtjänstfullt uppfostrings- och upplysningsarbete i anknytning till räddning av människoliv.

2 §

Livräddningsmedaljen präglas i silver. Den är cirkelformig och dess diameter är 31 millimeter. På framsidan finns i relieffigur en hand, bärande livets låga och omgiven av en lagerkrans samt på frånsidan i relieffigur lejonet i Finlands vapen och randinskriften "Ihmishengen pelastamisesta" eller "För räddning av människoliv".

Medaljen bäres på vänstra sidan av bröstet framför övriga medaljer i ett 28,5 millimeter brett marinblått band med fem vita lodräta ränder. Bandet kan bäras även utan medalj såsom en 10 millimeter hög bandbricka.

3 §

Livräddningsmedaljen förlänas av republikens president.

Medaljen åtföljes av diplom. Medaljen och diplomet gives avgiftsfritt.

4 §

Förslag om förlänande av livräddningsmedalj åt enskild person skall framställas skriftligen hos den länsstyrelse, inom vars område den i 1 § avsedda handlingen utförs eller, om handlingen utförts utanför landets gränser, hos den länsstyrelse, inom vars område räddaren eller den räddade har sin hemvist.

Länsstyrelsen skall inhämta nödig utredning i ärendet och därefter insända handlingarna jämte eget utlåtande därom till ministeriet för inrikesärendena.

Länsstyrelsen kan även på eget initiativ göra framställning om förlänande av livräddningsmedalj.

Framställning om förlänande av livräddningsmedalj åt samfund skall göras skriftligen hos ministeriet för inrikesärendena.

5 §

Ministerium och centralt ämbetsverk kan inom sitt verksamhetsområde taga emot förslag och göra framställningar om förlänande av livräddningsmedalj.

6 §

Vid handläggningen av förslag om förlänande av livräddningsmedalj biträdes ministeriet för inrikesärendena av en livräddningsmedaljnämnd. Denna består av fem medlemmar, vilka republikens president förordnar för fyra år i sänder och vilka envar har en personlig suppleant. En av medlemmarna förordnas at fungera såsom ordförande och en såsom viceordförande. Nämndens sekreteraruppgifter och byråarbeten skötes av till detta uppdrag förordnade tjänstemän vid ministeriet för inrikesärendena såsom tjänsteuppdrag.

I övrigt gäller om nämnden vad om statens kommittéer är föreskrivet.

7 §

Förslag om förlänande av livräddningsmedalj åt enskild person skall göras inom en tid av fem år från utgången av det kalenderår, då den handling som utgör grunden för förslaget utfördes.

Även ett senare gjort förslag om förlänande av livräddningsmedalj kan av särskilda skäl upptagas till behandling.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1978.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 12 november 1920 angående förlänande av livräddningsmedalj (284/20) jämte däri senare gjorda ändringar.

Helsingfors den 16 juni 1978.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.