476/1978

Given i Helsingfors den 16 juni 1978.

Lag angående ändring av lagen om arbetsavtal.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 30 § 1 mom., 37 § 4 mom. och 38 § 3 mom. lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) samt

fogas till lagen nya 30 a, 30 b och 42 a §§ som följer:

30 §.
Permittering.

I arbetsförhållande kan överenskommelse träffas om att utförande av arbete och betalning av lön skall avbrytas tills vidare eller för viss tid, medan arbetsförhållandet i övrigt består. Under de förutsättningar, under vilka arbetsgivaren skulle få uppsäga eller häva arbetsavtalet, och med iakttagande av minst 14 dagars anmälningstid kan arbetsgivaren, i stället för att uppsäga eller häva arbetsavtalet, bestämma om permittering av arbetstagare för viss tid eller tills vidare. På samma sätt kan arbetstagare permitteras enligt 37 § 2 mom. 4 punkten. Genom avtal kan permitteringsrätten utvidgas.


30 a §.
Förhandsmeddelande om permittering.

Grundar sig permittering enligt 30 § 1 mom. på en minskning i arbetet, vilken beror på ekonomiska eller med produktionen sammanhängande omständigheter, skall arbetsgivaren, sedan han blivit medveten om att permittering är nödvändig, omedelbart och, såvitt möjligt, senast tre månader före permitteringens början giva i 53 § 1 mom. avsedd förtroendeman förhandsmeddelande om permitteringen och, då permitteringen berör minst tio arbetstagare, även arbetskraftsmyndigheterna. I förhandsmeddelandet skall nämnas permitteringens orsak, beräknade begynnelsedag och längd samt det beräknade antalet permitterade arbetstagare inom varje yrkesgrupp.

30 b §.
Meddelande om permittering.

Den skyldighet att giva meddelande om permittering som åsyftas i 30 § 1 mom. föreligger dock ej i fall då arbetsgivaren icke av annan orsak än på grund av permitteringen har skyldighet att erlägga lön som hänför sig till permitteringstiden eller då arbetshindret beror på omständigheter som avses i 27 § 2 mom.

Meddelande om permittering ges arbetstagaren personligen, såframt icke annat avtalas mellan arbetsgivaren och i 53 § 1 mom. avsedd förtroendeman. I meddelandet skall nämnas orsaken till permitteringen, dess begynnelsedag och tidsbestämd permitterings längd samt i fråga om permittering tills vidare dess beräknade längd. Arbetsgivaren skall på arbetstagarens begäran utgiva skriftligt intyg om permitteringen. Meddelande om permittering skall bringas ovan avsedd förtroendeman och, om permitteringen berör minst tio arbetstagare, även arbetskraftsmyndigheterna till kännedom.

37 §.
Avtal som gäller tills vidare.

Arbetsavtal för arbetstagare som är havande får icke av arbetsgivaren uppsägas på grund av havandeskapet. Uppsäger arbetsgivaren arbetsavtalet för arbetstagare som är havande, anses uppsägningen vara föranledd av havandeskapet, såframt arbetsgivaren icke påvisar annan grund. Arbetstagaren skall på arbetsgivarens begäran förete utredning över havandeskapet. Arbetsgivaren får icke uppsäga arbetstagarens arbetsavtal under ovan i 34 § 1 mom. avsedd, i kollektivavtal eller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren överenskommen barnbördsledighet om högst 12 månader, ej heller, sedan han fått kännedom om arbetstagarens havandeskap, att upphöra då barnbördsledigheten börjar eller medan den pågår. Annat avtal är ogiltigt.

38 §.
Uppsägningstid.

Har ingen särskild uppsägningstid bestämts, kan arbetsavtalet av arbetsgivaren uppsägas att upphöra tidigast efter en månad och av arbetstagaren tidigast efter 14 dagar.


42 a §.
Återanställning av uppsagd arbetstagare.

I det fall att arbetsgivare, som uppsagt arbetsavtal på grund av andra än av arbetstagaren föranledda orsaker, behöver arbetskraft för samma eller liknande uppgifter, skall arbetsgivaren hos den lokala arbetskraftsmyndigheten förfråga sig om huruvida tidigare arbetstagare söker arbete genom denna myndighets förmedling och, om så är fallet, i första hand erbjuda dessa arbetstagare arbete.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978. Hade på arbetsavtal före denna lags ikraftträdande vid meddelande om permittering bort tillämpas i arbets- eller kollektivavtal överenskommen uppsägningstid som överskrider 14 dagar, iakttages denna i stället för den anmälningstid varom stadgas i 30 § 1 mom. och 30 b §, så länge arbetsavtalet är i kraft eller till dess i kollektivavtalet annat överenskommits.

Helsingfors den 16 juni 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.