445/1978

Given i Helsingfors den 7 juni 1978.

Lag om begränsning av utförseln av kulturföremål.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För skyddande av det nationella kulturarvet stadgas i denna lag om begränsning av utförseln av kulturhistoriskt värdefulla föremål (kulturföremål).

2 §.

I denna lag avsedda kulturföremål är:

1) över 50 år gamla konstverk samt konstindustri- och konsthantverksprodukter;

2) andra över 50 år gamla föremål av allmänt kulturhistoriskt värde; samt

3) föremål med anknytning till den nationella historien och bemärkta personer, värdefulla manuskript och vetenskapligt betydelsefulla samlingar oberoende av deras ålder.

Undervisningsministeriet kan vid behov utfärda närmare bestämmelser om vilka i 1 mom. 2 punkten avsedda föremål som bör anses vara av allmänt kulturhistoriskt värde.

3 §.

Kulturföremål får icke utan tillstånd utföras ur landet (utförselförbud).

Kulturföremål av utländskt ursprung är icke underkastade utförselförbud, om de ej under de senaste 70 åren varit minst 50 år i landet.

4 §.

Tillstånd till utförsel av kulturföremål beviljas av museiverket. Museiverket kan på annan av undervisningsministeriet godkänd myndighet eller på landskaps- eller annat centralmuseum överföra sin beslutanderätt i fråga om särskilt föremål eller särskild kategori av föremål. Härvid skall beslut, genom vilket tillstånd förvägras, underställas museiverket för fastställelse. Alla beslut på ansökningar om tillstånd skall meddelas museiverket till kännedom.

Utförseltillstånd får icke beviljas, om kvarhållande av föremålet i landet är viktigt ur konstnärlig, vetenskaplig eller historisk eller eljest ur kulturhistorisk synvinkel. Har föremålets ägare viktiga personliga skäl för utförsel eller föreligger eljest särskilda skäl, kan tillstånd likväl även i dessa fall beviljas.

Tillstånd skall beviljas:

1) om föremålet hör till hemlösöret för person som flyttar utomlands;

2) om utomlands bosatt person fått föremålet i arv eller genom avvittring; eller

3) om den som tillståndet gäller förbinder sig att inom utsatt tid återföra föremålet till landet.

5 §.

Utförseltillstånd är i kraft två år räknat från den tidpunkt då det beviljades, såframt icke kortare giltighetstid bestämts vid tillståndets beviljande.

6 §.

Då utförseltillstånd har beviljats, äger den myndighet eller det museum som beviljat tillståndet rätt att kopiera och fotografera föremålet samt att på annat sätt undersöka detsamma. Detta får dock icke åsamka tillståndshavaren oskäligt dröjsmål.

7 §.

Tullmyndigheterna övervakar att utförselförbud iakttages. Anser tullmyndighet att föremål är underkastat utförselförbud eller att frågan om tillämpning av förbud är oklar, skall vederbörande anvisas att hos museiverket ansöka om utförseltillstånd.

8 §.

I museiverkets med stöd av denna lag fattade beslut, genom vilket utförseltillstånd förvägrats, får ändring sökas genom besvär hos statsrådet i den ordning som är stadgad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

9 §.

Den som i strid med stadgandena i denna lag ur landet utför eller försöker utföra kulturföremål, skall straffas för lurendrejeri på sätt i 38 kap. 12 § strafflagen är stadgat.

Den ekonomiska fördel brottet berett dess förövare eller den för vilken eller till vars förmån han handlat skall dömas förbruten till staten. Den som gjort sig skyldig till ovan i 1 mom. avsett brott skall dömas att till staten förverka föremålet eller dess värde eller del av dess värde, såframt detta icke med beaktande av brottets ringhet är oskäligt.

10 §.

I fråga om forntida urkunder och om kulturföremål, vilka innehas av församling inom evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkosamfundet, skall därjämte iakttagas vad om dem är särskilt stadgat.

11 §.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978. Person, som flyttat till utlandet före denna lags ikraftträdande, har rätt att utan hinder av stadgandena i denna lag inom ett år från lagens ikraftträdande utföra det hemlösöre han har i Finland vid den tidpunkt, då lagen träder i kraft.

Helsingfors den 7 juni 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Kalevi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.