Nr 433./1978

Given i Helsingfors den 7 juni 1978.

Lag angående ändring av 1 § lagen om Finlands fiskezon.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § lagen den 15 november 1974 om Finlands fiskezon, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 30 december 1977 (1101/77), som följer:

1 §.

Finlands fiskezon omfattar den del av det öppna havet, som ligger i omedelbar anslutning till rikets territorialvatten och som i Bottniska viken sträcker sig till den linje, som fastställts i artiklarna 2 och 3 i överenskommelsen av den 29 september 1972 mellan Finland och Sverige om avgränsning av kontinentalsockeln i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav och den nordligaste delen av Östersjön (FördrS 7/73) som gränslinje för kontinentalsockeln mellan staterna, vilken utgöres av räta linjer mellan punkterna 1–8 och som från punkt 8 fortsätter rätlinjigt till en punkt, vars koordinater är 60° 36,6'N och 19° 13,0'O. Därifrån vidare löper yttre gränsen för fiskezonen på åtta sjömils avstånd från yttre gränsen för Finlands territorialhav till en punkt, vars koordinater är 60°34,5'N och 19° 07,1'O, där gränsen sammanfaller med den i 3 mom. 3 punkten nämnda gränsen.

Inom övriga havsområden är yttre gränsen för Finlands fiskezon, såvida icke nedan annorlunda stadgas, belägen på ett avstånd av åtta sjömil eller 14 816 meter och, där territorialhavets bredd är tre sjömil, nio sjömil eller 16 668 meter från den yttre gränsen för Finlands territorialhav.

Fiskezonen sträcker sig emellertid icke:

1) över den yttre gränsen för främmande stats territorialvatten eller fiskezon;

2) i Finska viken över den mittlinje, vars punkters koordinater fastställts i artiklarna 2 och 3 i överenskommelsen av den 20 maj 1965 mellan Finland och Sovjetunionen om gränserna för havsområden och kontinentalsockeln i Finska viken (FördrS 20/66); ej heller

3) på Ålands hav och i Östersjöns norra del över den mittlinje, vars varje punkt är belägen på lika långt avstånd från de närmaste punkterna på de baslinjer, från vilka bredden av Finlands och Sveriges territorialhav räknas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978.

Helsingfors den 7 juni 1978.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Veikko Saarto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.