416/1978

Given i Helsingfors den 7 juni 1978.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras de i 4 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt ingående 5 och 6 grupperna av myndigheter, sådana dessa grupper är sammansatta enligt lag av den 30 mars 1973 (273/73), och

fogas till lagens 10 §, sådan den lyder i lag av den 2 december 1977 (862/77), efter rubriken om lastlinjecertifikat en ny rubrik, Meddelande om betalningsorder jämte avskrift samt betalningsorder, samt till 30 § 1 mom., sådan sagda paragraf lyder ändrad genom lagar av den 5 november 1954, den 29 augusti 1975, den 18 februari 1977 och den 26 maj 1978 (402/54, 694/75, 189/77 och 393/78) en ny 7 punkt och till paragrafen ett nytt 4 mom. som följer:

4 §.

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


5 gruppen:

Jorddomstol, vattendomstol, häradsrätt, rådstuvurätt och krigsrätt samt deras ordförande, magistrat, förutom då den fungerar såsom utmätningsman, ävensom notarius publicus.

6 gruppen:

Stadsfiskal, stadsfogde, länsman och biträdande länsman vid utmätning och annan förrättningsman vid utmätning.

10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Meddelande om betalningsorder jämte avskrift samt betalningsorder i betalningsorderärenden, som handläggas av häradshövding eller rådstuvurätts ordförande, vardera 15 mark.

30 §.

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet är befriad från stämpelskatt:


7) till den del fastighet förvärvats genom byte mot annan fastighet och bytet enligt av vederbörande myndighet utfärdat intyg leder till en väsentligt lämpligare ägoplacering med hänsyn till ett rationellt idkande av jord- eller skogsbruk.


Ovan i 1 mom. 7 punkten avsett intyg utfärdas av jordbruksstyrelsen i fråga om idkande av jordbruk och av forststyrelsen i fråga om idkande av skogsbruk.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978.

Helsingfors den 7 juni 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.