403/1978

Ändring i instruktionen för riksdagens justitieombudsman.

Riksdagen har den 14 april 1978 beslutat ändra 8 § i instruktionen för riksdagens justitieombudsman av den 12 december 1919, sådan denna paragraf lyder ändrad den 19 december 1928 (77/29), som följer:

8 §.

Över sin verksamhet samt över lagars och andra stadgandens iakttagande i rättsvården och förvaltningen skall justitieombudsmannen årligen till riksdagen avgiva berättelse. I sin berättelse skall justitieombudsmannen, såframt anledning därtill finnes, framhålla i lagar eller förordningar förekommande brister samt otydliga eller stridiga stadganden, i synnerhet sådana, vilka i lagskipningen eller förvaltningen föranlett skiljaktiga tolkningar, ovisshet eller andra olägenheter, samt framställa förslag om deras avlägsnande.


Denna ändring av instruktionen tillämpas redan på justitieombudsmannens berättelse för år 1977.

Statsrådet har på föredragning från justitieministeriet beslutat, att ovanstående riksdags beslut om ändringar i instruktionen för riksdagens justitieombudsman skall publiceras i författningssamlingen.

Helsingfors den 1 juni 1978.

Justitieminister
Paavo Nikula

Biträdande avdelningschef
Kari Sinisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.