398/1978

Given i Helsingfors den 26 maj 1978.

Lag angående ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 1 mom. 3 punkten och 22 § 6 punkten lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/48),

sådana dessa lagrum lyder i lag av den 3 december 1965 (622/65), samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 3 december 1965 och lag av den 19 februari 1971 (180/71), ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3―5 mom. blir 4―6 mom., samt till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad genom de båda sistnämnda lagarna och lag av den 9 maj 1975 (304/75), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

6 §.

Till sjukvård hänföras:


3) anskaffning av nödiga proteser och andra hjälpmedel samt hjälpredskap, med äganderätt eller till begagnande, ävensom reparation och förnyelse av dem samt undervisning i nyttjandet av dem, då detta med hänsyn till förhållandena är skäligt; samt


Sådana till vederbörande bostad hörande redskap och anordningar samt ändringsarbeten i bostaden, vilka på grund av skadan eller sjukdomen äro nödvändiga, kunna likaså ersättas.


10 §.

Åt den som är svårt invalidiserad eller sjuk och som för att kunna reda sig i hemvård fortlöpande åsamkas betydande kostnader, vilka försvåra hans utkomst, kan såsom i 1 mom. 5 punkten avsedd tilläggsdel beviljas högst 4 000 mark om året.


22 §.

Ovan i 21 § stadgad fatalietid räknas:


6) om ansökan avser i 6 § 3 eller 6 mom. eller i 24 eller 26 § nämnda kostnader, från utgången av det kalenderår, under vilket de erlagts.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978.

Helsingfors den 26 maj 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.