393/1978

Given i Helsingfors den 26 maj 1978.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 30 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådant sagda lagrum lyder ändrat genom lagar av den 5 november 1954 och den 18 februari 1977 (402/54 och 189/77), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

30 §.

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet är befriad från stämpelskatt även i det fall, att överlåtaren är i lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78) avsedd köpare, vilken med stöd av sagda lag förvägrats markförvärvstillstånd, och överlåtelsen sker till dennes fångesman. Köpebrevet beträffande det fång som föregått överlåtelsen är likaså befriat från stämpelskatt. Säljer ovan avsedd köpare ifrågavarande jord till köpare, vilken beviljas markförvärvstillstånd eller icke behöver sådant, är köpebrevet för det fång, i fråga om vilket markförvärvstillstånd förvägrats, befriat från stämpelskatt.


Helsingfors den 26 maj 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.