391/1978

Given i Helsingfors den 26 maj 1978.

Lag om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.
Lagens tillämpningsområde.

Denna lag gäller fysiska personers, bolags, andelslags, föreningars och stiftelsers rätt att genom köp i sin ägo förvärva jordbruks- och skogsbruksmark.

Såsom jordbruks- och skogsbruksmark betraktas vid tillämpningen av denna lag jord, som vid den senast verkställda beskattningen har ansetts såsom i 2 § inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67) avsedd inkomstkälla.

Lagen tillämpas icke på område,

1) där stadsplan är i kraft eller på vilket byggnadsförbud råder för uppgörande av stadsplan;

2) som i byggnadsplan eller strandplan eller i fastställd generalplan har anvisats för andra än jord- och skogsbruksändamål eller på vilket byggnadsförbud råder för uppgörande av byggnadsplan; eller

3) i fråga om vilket kommunen nyttjar sin förköpsrätt i enlighet med förköpslagen (608/77).

2 §.
Markförvärvstillstånd.

För fång, som avses i 1 §, skall tillstånd erhållas.

Tillstånd erfordras icke,

1) då staten eller kommun är säljare;

2) då säljarens make eller den som enligt 2 kap. ärvdabalken (40/65) kunde ärva säljaren, säljarens adoptivbarn eller fosterbarn eller deras make är köpare;

3) då den sålda jordens areal icke överstiger två hektar;

4) då jorden anskaffas för att användas som bostadsområde, byggnadsplats, upplagsområde, vägmark, stenbrott, takt för sand, grus, lera eller annat material, för affärs-, industri- eller gruvverksamhet, undervisnings- eller vetenskapliga ändamål eller som kamping-, frilufts- eller annat rekreationsområde; eller

5) då fånget grundar sig på exekutiv auktion.

Vad i 2 mom. 2 punkten är stadgat äger icke tillämpning, då jorden har sålts till en i sagda punkt avsedd och en annan köpare gemensamt.

3 §.
Förutsättningar för beviljande av tillstånd.

Markförvärvstillstånd kan förvägras, om jorden lämpligen kan användas för förstoring av lägenheter enligt lagen om gårdsbruksenheter (188/77) och den inom ramen för de medel som anvisats för ändamålet i den årliga dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond kan inlösas till staten på sätt som förutsattes i denna lag.

Markförvärvstillstånd skall utan hinder av 1 mom. beviljas,

1) då jorden har anskaffats såsom tillskottsområde åt en eller flera personer, som helt eller delvis får sin utkomst av det jord- eller skogsbruk vilket de bedriver;

2) då köparen är person, som har anskaffat jorden för att själv använda den för bedrivande av gårdsbruk eller skogsbruk som huvud- eller bisyssla och köpet, då fråga är om köp av enbart skogsmark, uppenbart icke är till förfång för förverkligandet av syftemålen i lagen om gårdsbruksenheter; eller

3) då fråga är om fång, som tillståndsmyndigheten i enlighet med 12 § har meddelat att den ämnar godkänna.

Genom förordning stadgas närmare om när jord bör anses ha anskaffats såsom i 2 mom. 1 punkten avsett tillskottsområde.

4 §.
Tillståndsmyndighet.

Markförvärvstillstånd beviljas av vederbörande lantbruksbyrå. Om lantbruksbyrån anser, att tillstånd skall förvägras, skall den hänskjuta ärendet till jordbruksstyrelsen för avgörande.

Har jord inom två eller flera lantbruksbyråers verksamhetsområde överlåtits genom en och samma överlåtelsehandling, handlägges ärendet angående markförvärvstillstånd av jordbruksstyrelsen.

5 §.
Tillståndsförfarande.

Tillståndsmyndigheten skall upptaga ärende som gäller markförvärvstillstånd till behandling ofördröjligen sedan det offentliga köpvittnets anmälan om fastighetsköpet har inkommit till tillståndsmyndigheten. Denna anmälan betraktas som ansökan om tillstånd, såframt fånget enligt 2 § kräver tillstånd. Är fråga om ovan i 2 § 2 mom. 4 punkten avsett fall, skall lantbruksbyrån ofördröjligen överföra ärendet till vederbörande kommunstyrelse för behandling.

Kan markförvärvstillstånd icke beviljas på basen av uppgifterna i den anmälan som avses i 1 mom., skall tillståndsmyndigheten bereda köparen möjlighet att komplettera sin ansökan inom utsatt tid, som icke får vara kortare än en månad.

Har beslut icke fattats i markförvärvsärende inom fyra månader efter köpebrevets undertecknande, får markförvärvstillstånd icke därefter förvägras.

6 §.
Inlösningsrätt och -skyldighet.

Har markförvärvstillstånd förvägrats, är jordbruksstyrelsen berättigad och, om mottagaren så yrkar, skyldig att inlösa jorden till det i köpebrevet nämnda priset, eller, om detta uppenbart överstiger eller understiger gängse pris eller om av köpebrevet eljest icke framgår det penningvederlag som enligt överenskommelse skall erläggas för jorden, mot full ersättning enligt gängse pris. Träffas icke överenskommelse om priset, bestämmes detta vid inlösningsförfarandet av den inlösningskommission som avses i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77).

Jordbruksstyrelsen äger icke i 1 mom. avsedd inlösningsrätt, om ifrågavarande förd inom tre månader, sedan beslutet om förvägrande av markförvärvstillstånd har vunnit laga kraft, överlåtes tillbaka till säljaren eller till person, som beviljas markförvärvstillstånd eller som icke behöver sådant tillstånd.

Inlösningsrätten och -skyldigheten gäller icke lösöre, som har köpts genom samma köpebrev som jord, vars inlösen yrkas.

7 §.
Inlösningsförfarande.

Inlösningsyrkande, som grundar sig på 6 § 1 mom., skall av köparen framställas skriftligt inom sex månader från det beslutet om förvägrande av markförvärvstillstånd vann laga kraft och av jordbruksstyrelsen inom tre månader från utgången av den i 6 § 2 mom. utsatta tiden, vid äventyr att inlösningsrätten förverkas eller inlösningsskyldigheten upphör.

Har yrkande på inlösen framställts och överenskommelse om löseskillingen icke nåtts, skall den som framställt yrkandet ansöka om verkställighet av inlösen hos vederbörande lantmäterikontor. Till ansökan skall fogas erforderliga utredningar om det område som inlösen gäller, laga kraft vunnet beslut, varigenom markförvärvstillstånd förvägrats, samt intyg om framställande av ovan i 1 mom. avsett inlösningsyrkande. Ansökan skall göras inom tre månader från det inlösningsyrkandet delgavs, vid äventyr av ovan i 1 mom. avsedd påföljd.

Vid bestämmandet av inlösningsersättning, erläggandet av ersättningen samt vid inlösningsförfarandet i övrigt skall stadgandena i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter iakttagas, likväl så, att av det område som skall inlösas bildas en lägenhet.

8 §.
Lagfart.

På fång, som enligt denna lag fordrar markförvärvstillstånd, får lagfart icke beviljas, och den tid, inom vilken lagfart skall sökas, begynner icke heller förrän markförvärvstillstånd har beviljats, jordbruksstyrelsen förverkat sin inlösningsrätt eller inlösningen förfallit.

Då lagfart sökes på fång, som avses i 2 § 2 mom. 4 punkten, skall för erhållande av lagfart företes av kommunstyrelse utfärdat intyg eller länsstyrelses beslut eller högsta förvaltningsdomstolens utslag om att markförvärvstillstånd icke erfordras. Den tid, inom vilken lagfart skall sökas, begynner icke före dagen för intygets utfärdande eller beslutets eller utslagets givande. Är fastighet för vilken lagfart sökes belägen inom område, på vilket denna lag enligt 1 § ej tillämpas, skall lantbruksbyrån på begäran utfärda intyg över detta.

Har lagfart beviljats i strid mot stadgandena i 1 och 2 mom., får fånget icke på denna grund klandras, och denna lag kan ej heller i övrigt längre tillämpas på fånget.

9 §.
Länsstyrelses befogenhet i ärende som gäller markförvärvstillstånd.

Anser kommunstyrelse i fall som avses i 2 § 2 mom. 4 punkten, att markförvärvstillstånd erfordras, eller har den ej avgjort ärendet inom tre månader från det kommunen fick vetskap om att ärendet överförts till den, skall den hänskjuta frågan om huruvida tillstånd till fånget erfordras till länsstyrelsen för avgörande. Innan beslut fattas, skall länsstyrelsen i ärendet höra jordbruksstyrelsen.

Anser länsstyrelsen, att tillstånd till fånget erfordras, skall den underrätta jordbruksstyrelsen och vederbörande lantbruksbyrå om sitt beslut.

10 §.
Markdispositionsbegränsning.

Jord, för vars fång markförvärvstillstånd skall erhållas eller som avses i 2 § 2 mom. 4 punkten, får, sedan köpet skett, icke förrän tillstånd har beviljats eller ovan i 8 § 2 mom. avsett intyg utfärdats användas så, att jordens värde väsentligt sjunker till följd av att skog avverkas, grävningar i marken utföres eller beståndsdelar tages från den eller berggrunden spränges eller av annan härmed jämförbar orsak. Förvägras markförvärvstillstånd, får sagda åtgärder vidtagas först sedan det framgått, att jordbruksstyrelsen icke inlöser jorden.

11 §.
Delgivning.

Tillståndsmyndighetens beslut om beviljande av markförvärvstillstånd ävensom länsstyrelsens i 9 § avsedda beslut skall ofördröjligen delgivas köparen.

Delgivningar, vilka grundar sig på denna lag, skall verkställas med iakttagande av lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66).

12 §.
Förhandsbesked.

På ägares skriftliga ansökan, vari ingår uppgifter om föremålet för köpet, om säljaren och köparen samt om deras yrken eller verksamhetsområden och adresser ävensom vederlaget, skall tillståndsmyndigheten meddela, huruvida markförvärvstillstånd kommer att beviljas, om det planerade köpet sker på de i förfrågningen nämnda villkoren. Om jordbruksstyrelsen meddelar, att tillstånd icke beviljas, skall den samtidigt angiva den löseskilling som den godkänner.

Tillståndsmyndighetens meddelande, enligt vilket tillstånd kommer att beviljas, är bindande under ett års tid efter meddelandet av förhandsbeskedet. Har förhandsbesked ej meddelats inom fyra månader från det ansökan inkom till tillståndsmyndigheten, får markförvärvstillstånd icke förvägras, om köpet på villkor som namnes i förfrågningen ingås inom ett år räknat från det ansökan inkom till tillståndsmyndigheten.

13 §.
Kringgående av lagen.

Är person eller samfund mellanhand för köpare som icke skulle ha beviljats markförvärvstillstånd, om han skulle ha anhållit därom, eller har jord eljest uppenbart anskaffats i syfte att kringgå denna lag, äger jordbruksstyrelsen rätt att inlösa ifrågavarande jord eller kräva, att jorden skall säljas på exekutiv auktion.

Yrkande som grundar sig på 1 mom. skall inom ett år från det kännedom erhölls om kringgåendet av lagen framställas hos vederbörande länsstyrelse, som fattar beslut om verkställande av inlösen eller av exekutiv auktion.

14 §.
Ändringssökande.

I jordbruksstyrelsens beslut, varigenom markförvärvstillstånd förvägrats, samt i länsstyrelses i 9 § 2 mom. avsedda beslut får köparen söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Samma besvärsrätt tillkommer sakägarna i fråga om länsstyrelses i 13 § 2 mom. nämnda beslut.

I tillståndsmyndighetens i 12 § avsedda beslut och i beslut, varigenom markförvärvstillstånd har beviljats, ävensom i beslut, som kommunstyrelsen eller länsstyrelsen fattat om att fånget icke erfordrar tillstånd, får ändring icke sökas genom besvär.

15 §.
Påföljdsstadgande.

Den som använder jord i strid mot den i 10 § stadgade markdisposidonsbegränsningeh skall dömas till böter. Den som överträder markdispositionsbegränsningen och den för vars räkning eller till vars fördel han har verkat, skall dömas att till staten förverka den fördel han erhållit genom överträdelsen.

16 §.
Kompletterande stadgande.

Då köpet i huvudsak gäller jord, för vars fång markförvärvstillstånd skall erhållas, skall tillståndet erhållas för hela fånget, även om annan jord har sålts genom samma köpebrev.

De uppgifter som enligt denna lag ankommer på förvaltningsmyndigheterna skall skötas i brådskande ordning.

17 §.
Bemyndigande.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

18 §.
Ikraftträdelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979. Lagen skall icke tillämpas på köp, som har ingåtts före dagen för ikraftträdandet. Genom lagen upphäves förordningen den 15 januari 1915 angående inskränkningar i vissa bolags och föreningars rätt att förvärva fastighet på landet, likväl så, att stadgandena i nämnda förordning alltjämt skall tillämpas på fång, vilka skett före denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 26 maj 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.