383/1978

Given i Helsingfors den 26 maj 1978.

Förordning om flaggning med Finlands flagga.

På föredragning av statsministern stadgas med stöd av 9 § lagen den 26 maj 1978 om Finlands flagga (380/78):

1 §.

På byggnad som användes av statens ämbetsverk, anstalt eller inrättning samt på offentlig byggnad i landskapet Åland eller invid sådan byggnad skall på de officiella flaggningsdagarna hissas sådan Finlands flagga som ämbetsverket, anstalten eller inrättningen, enligt vad därom är särskilt stadgat, skall använda.

2 §.

Officiella flaggningsdagar är:

1) den 28 februari, Kalevaladagen, den finländska kulturens dag;

2) den 1 maj, valborgsdagen, det finländska arbetets dag;

3) den andra söndagen i maj, morsdagen;

4) den 4 juni, dagen för arméns fanfest;

5) lördagen mellan den 20 och den 26 juni, midsommardagen, Finlands flaggas dag;

6) den 6 december, självständighetsdagen;

7) de dagar då riksdagsmannaval förrättas; samt

8) den dag då republikens president tillträder sitt ämbete.

3 §.

Ministerierna och länsstyrelserna får vid behov bestämma om flaggning för dem underställda ämbetsverk och inrättningar på andra än de officiella flaggningsdagarna.

Statens ämbetsverk, anstalter och inrättningar får flagga på särskilda bemärkelsedagar och då allmän flaggning förekommer på den ort där de har sitt säte.

Vid flaggning ombord på statens fartyg skall internationell sedvana följas.

4 §.

Flaggningen börjar klockan 8 och slutar vid solnedgången, dock senast klockan 21, såframt icke chefen för ämbetsverket, anstalten eller inrättningen på grund av lokala förhållanden eller av annan orsak annorlunda bestämmer.

Flaggningen på Finlands flaggas dag börjar midsommaraftonen klockan 18 och slutar midsommardagen klockan 21. Flaggningen på självständighetsdagen slutar klockan 20.

5 §.

Om Finlands flagga vid offentlig flaggning användes tillsammans med annan flagga eller med standar, vimpel eller därmed jämförlig flagga, skall Finlands flagga hissas i det förnämligaste läget.

6 §.

Statsrådet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

7 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1978.

Genom denna förordning upphäves:

1) förordningen den 27 april 1934 angående officiell användning av Finlands flagga samt offentlig flaggning med flaggor av andra slag (178/34) jämte däri senare företagna ändringar;

2) förordningen den 18 mars 1919 angående sjöfartsväsendets flagga och vimplar;

3) förordningen den 12 november 1920 angående begagnandet av Finlands statsflagga (283/20); samt

4) förordningen den 14 april 1939 angående lots-, post- och tullflaggorna (117/39).

Helsingfors den 26 maj 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Statsminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.