380/1978

Given i Helsingfors den 26 maj 1978.

Lag om Finlands flagga.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Finlands flagga har ett blått kors på vit botten. Flaggan är antingen nationalflagga eller statsflagga.

2 §.

Nationalflaggan är rektangulär och dess proportioner är:

1) höjden 11 och längden 18 måttenheter;

2) bredden på korsets arm 3 måttenheter; samt

3) fältens höjd 4, de inre fältens längd 5 och de yttre fältens längd 10 måttenheter.

3 §.

Statsflaggan är rektangulär eller tretungad. I den kvadrat som bildas av korsets armar finns Finlands vapen. Kvadraten har en gul kant, vars bredd är 1/40 av korsets bredd.

Den rektangulära statsflaggans proportioner är desamma som nationalflaggans.

Den tretungade statsflaggan är en måttenhet längre än den rektangulära statsflaggan sålunda, att de yttre fältens längd är 6 och tungornas längd 5 måttenheter. Den mellersta tungan är likbent, med korsets arm som bas. De yttre tungornas ytterkanter bildar icke någon vinkel med flaggans övre eller nedre kant.

4 §.

Envar har rätt att flagga med nationalflaggan.

Finskt fartygs nationalitetsbeteckning är, med nedan i 5 § stadgade undantag, nationalflaggan. På fritidsfarkost kan likväl på nationalflaggans plats användas stadfäst specialflagga i enlighet med vad därom genom förordning särskilt stadgas.

5 §.

Den rektangulära statsflaggan användes av riksdagen, statsrådet och dess ministerier, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, de centrala ämbetsverken och med dem jämförbara ämbetsverk och inrättningar, hovrätterna, länsstyrelserna, domkapitlen, ortodoxa kyrkostyrelsen, Finlands diplomatiska eller med dem jämförbara beskickningar i utlandet och av utsänd konsul ledda konsulat, Finlands Bank, folkpensionsanstalten, Finlands Akademi, gränsbevakningsväsendet, statens högskolor och statens fartyg.

Genom förordning kan stadgas vilka andra än i 1 mom. nämnda statliga ämbetsverk, inrättningar och myndigheter som skall använda den rektangulära statsflaggan. Angående polisens rätt att använda den rektangulära statsflaggan bestämmer dock ministeriet för inrikesärendena.

Den tretungade statsflaggan användes av försvarsväsendets staber, truppförband, inrättningar och fartyg.

Republikens president använder den tretungade statsflaggan med ett blågult frihetskors i den inre sidans övre fält.

6 §.

I andra än i denna lag avsedda fall får Finlands flagga icke förses med bitecken.

Såsom försvarsministerns och kommendörens för försvarsmakten befälsflaggor samt såsom befälsflagga i enlighet med sjömilitärt bruk får krigsfartyg dock föra den tretungade statsflaggan, som i den inre sidans övre fält har ett särskilt, av republikens president fastställt emblem.

7 §.

Statsrådet utfärdar närmare bestämmelser om färgerna i Finlands flagga.

8 §.

Den som obehörigen använder republikens presidents flagga eller annan statsflagga eller använder sådan Finlands flagga, som i strid med stadgandena i 6 § försetts med bitecken, eller i egenskap av Finlands flagga saluför flagga, som till färg eller proportioner klart avviker från flagga som avses i denna lag eller med stöd av den givna stadganden och bestämmelser, skall för brott mot stadgandena om Finlands flagga dömas till böter.

9 §.

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag samt om flaggning med Finlands flagga utfärdas genom förordning.

10 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1978. Genom densamma upphäves lagen den 29 maj 1918 om Finlands flagga.

Förenings eller annat samfunds flagga, som tagits i bruk innan denna lag träder i kraft och som är försedd med bitecken, vilka strider mot 6 § 1 mom., får dock användas till utgången av år 1980.

Helsingfors den 26 maj 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Statsminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.