348/1978

Given i Helsingfors den 12 maj 1978.

Lag angående ändring av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § lagen den 20 december 1974 delegation (970/74) samt

fogas till lagen en ny 7 a § som följer;

4 §.

En av kyrkostyrelsen förordnad person och en av biskopsmötet förordnad biskop äger rätt att närvara vid avtalsdelegationens och dess sektions sammanträden samt att där deltaga i diskussionen, men icke i fattandet av beslut.

7 a §.

Avtalsdelegationen är berättigad att av vederbörande myndighet inom kyrkan, församling, församlingsförbund och annan sammanslutning av församlingar erhålla sådana uppgifter som erfordras för fullgörande av de på delegationen ankommande i 1 § stadgade åliggandena.

Är det stadgat eller bestämt att i 1 mom. nämnda uppgifter skall hållas hemliga, har medlem av avtalsdelegationen och den som äger rätt att närvara vid avtalsdelegationens sammanträden samt personalen vid byrån för avtalsdelegationen samma tystnadsplikt som den myndighet vilken lämnat uppgifterna.

Helsingfors den 12 maj 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Jaakko Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.