330/1978

Given i Helsingfors den 5 maj 1978

Lag angående ändring av 2 § lagen om statsgarantier åt industrin för investeringar i vattenvård.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. lagen den 13 juli 1973 om statsgarantier åt industrin för investeringar i vattenvård (609/73) samt

fogas till 2 § nya 3 och 4 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 5 och 6 mom., som följer:

2 §

Statsgarantin i 10 kap. 8 § handelsbalken avsedd borgen.

Skuld, till säkerhet för vilken statsgaranti givits, kan på grundval av garantin betalas redan före den tidpunkt då garantens betalningsskyldighet inträder, såvida

1) mottagaren av garantikrediten försatts i konkurs;

2) mottagaren av garantkrediten anhållit om ackord; eller

3) garantikrediten eller del därav förfallit till betalning och det förfallna beloppet icke erlagts inom 90 dagar från förfallodagen.

Då fråga är om utländsk kredit, kan statsgaranti givas även i form av proprieborgen.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 1978.

Stadgandena i denna lag tillämpas även på statsgarantier som redan har givits.

Helsingfors den 5 maj 1978

Republikens President
URHO KEKKONEN

Handels- och industriminister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.