329./1978

Given i Helsingfors den 5 maj 1978.

Lag angående ändring av 3 § lagen om statsgarantier för företag som idkar rederirörelse.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 2 mom. lagen den 24 juli 1972 om statsgarantier för företag som idkar rederirörelse (573/72) samt fogas till 3 § nya 3 och 4 mom. som följer:

3 §.

Statsgarantin är i 10 kap. 8 § handelsbalken avsedd borgen.

Skuld, till säkerhet för vilken statsgaranti givits, kan på grundval av garantin betalas redan före den tidpunkt då garantens betalningsskyldighet inträder, såvida

1) mottagaren av garantikrediten försatts i konkurs;

2) mottagaren av garantikrediten anhållit om ackord; eller

3) garantikrediten eller del därav förfallit till betalning och det förfallna beloppet icke erlagts inom 90 dagar från förfallodagen.

Då fråga är om utländsk kredit, kan statsgaranti givas även i form av proprieborgen.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 1978. Stadgandena i denna lag tillämpas även på statsgarantier som redan har givits.

Helsingfors den 5 maj 1978.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Handels- och industriminister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.