302/1978

Given i Helsingfors den 21 april 1978.

Förordning om sameområdets yrkesutbildningscentral.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 5 § lagen den 23 december 1977 om sameområdets yrkesutbildningscentral (994/77):

1 kap.

Undervisning.

1 §.

För förverkligandet av de uppgifter, om vilka är stadgat i 1 § lagen om sameområdets yrkesutbildningscentral (994/77) meddelar utbildningscentralen facklig grundutbildning samt anordnar huvudsakligen för vuxna avsedd facklig vidareutbildning, komplettarande utbildning och omskolning.

Utbildningscentralen anordnar vid behov utbildning även utanför utbildningscentralens hemort med beaktande av behovet av yrkesutbildning inom sameområdet.

2 §.

Utbildningen kan ordnas i skol- och kursform samt som rådgivningsverksamhet närmast inom området för de naturbetingade näringsfången, inom handarbets-, byggnads- och metallbranscherna samt på andra områden som hänför sig till den traditionella samekulturen.

Utbildningscentralens studielinjer och läroplaner rastställes av yrkesutbildningsstyrelsen på framställning av utbildningscentralens direktion, med iakttagande i tillämpliga delar av den lagstiftning som berör vederbörande slag av läroanstalter. Läroböcker och övriga läromedel som användes i undervisningen godkännes av yrkesutbildningsstyrelsen.

3 §.

Utbildningscentralen skall inom sitt undervisningsområde främja framställandet av läromedel på samiska språket.

4 §.

Utbildningscentralens läsår börjar den I augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret är indelat i terminer, vilkas begynnelse- och avslutningsdagar fastställes av yrkesutbildningsstyrelsen. Antalet undervisningsdagar, som ingår i läsåret, fastställes i reglementet.

2 kap.

Förvaltning.

5 §.

Till utbildningscentralens direktion förordnar yrkesutbildningsstyrelsen för fyra kalenderår i sänder sju medlemmar och personliga suppleanter för dessa. Direktionen väljer inom sig en ordförande och en viceordförande.

Fyra av direktionens medlemmar och deras suppleanter skall vara nominerade av samedelegationen.

Utblldningscentralens rektor är självskriven medlem av direktionen.

6 §.

Direktionen behandlar frågor som gäller utbildningscentralens förvaltning, skötseln av dess egendom och ekonomi samt organiseringen av undervisningen.

I det syfte, varom stadgas i 1 mom., skall direktionen:

1) följa med utbildningsbehovet inom sameområdet och utvecklingen av sysselsättningen inom området;

2) övervaka och ansvara för att utbildningscentralens undervisning, förvaltning och ekonomi samt dess övriga verksamhet handhas i enlighet med gällande stadganden och bestämmelser och på ändamålsenligt sätt;

3) årligen uppgöra budgetförslag för utbildningscentralen samt tillställa förslaget yrkesutbildningsstyrelsen;

4) övervaka, att undervisningsutrymmena, arbetssalar, undervisningsmateriel och arbetsredskap samt råmaterial och förnödenheter skötes omsorgsfullt och användes ändamålsenligt och effektivt;

5) till myndigheter avgiva av desamma begärda utlåtanden och göra framställningar till främjande av Utblldningscentralens verksamhet; samt

6) handlägga de övriga ärenden, vilka enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på direktionen.

7 §.

Direktionen sammanträder på av densamma bestämda tider eller när ordföranden, rektor eller minst tre medlemmar av direktionen anser det påkallat. Kallelse till möte tillställes medlemmarna av rektor på sätt direktionen besluter.

Direktionen är beslutför, när ordföranden för sammanträdet och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Vid direktionens sammanträde avgöres ärendena vid meningsskiljaktighet med enkel röstövervikt. Faller rösterna lika, blir den åsikt beslut, som ordföranden för sammanträdet omfattat. Vid val avgör likväl lotten resultatet ifall rösterna faller lika.

8 §.

Direktionen kan välja sekreterare inom sig eller utanför direktionen.

Beträffande resekostnadsersättning, dagtraktamente och mötesarvode till ordförande, medlem och sekreterare i direktionen gäller vad om statens kommittéer är föreskrivet.

9 §.

För den verksamhet som bedrives i skolform finns vid utbildningscentralen ett läroanstaltsråd, om vilket gäller vad om läroanstaltsråd vid allmän yrkesskola är stadgat.

10 §.

Beträffande sammansättningen av utbildningscentralens lärarkår och dennas uppgifter gäller i tillämpliga delar vad om lärarkår vid yrkesläroanstalt är stadgat.

11 §.

På utbildningscentralens rektor ankommer:

1) att leda, övervaka och planera utbildningscentralens verksamhet samt draga försorg om den allmänna ordningen vid utbildningscentralen;

2) att övervaka undervisningen genom att följa med att lärarna på behörigt sätt handhar sin undervisningsskyldighet och sina övriga uppgifter;

3) att fastställa, efter att ha hört lärarkåren, utbildningscentralens läsordning samt lärarnas arbetsfördelning;

4) att omhänderha utbildningscentralens inkomster och utgifter samt räkenskapsföring med iakttagande av vad därom är särskilt stadgat, samt draga försorg om övrig förvaltning av egendomen;

5) att verkställa direktionens, läroanstaltsrådets och lärarkårens beslut, föra stadgad matrikel över skolans befattningshavare ävensom avfatta och tillställa vederbörande nödiga skrivelser, statistiska och andra uppgifter rörande utbildningscentralen samt årsberättelse;

6) att bestämma byråpersonalens och den övriga personalens uppgifter samt övervaka utförandet av dem; samt

7) att utföra de övriga uppgifter, vilka enligt denna förordning eller med stöd därav utfärdade bestämmelser ankommer på rektor.

3 kap.

Lärare och övrig personal.

12 §.

Vid utbildningscentralen finns en rektorstjänst samt, inom ramen för budgeten, extraordinarie och i arbetsavtalsförhållande anställda lärare samt timlärare.

Vid utbildningscentralen kan ytterligare inom ramen för budgeten finnas extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

13 §.

Kompetensvillkor för rektorstjänst är för tjänsten lämplig högskoleexamen, förtrogenhet med yrkesutbildning och med förvaltningen inom området samt av yrkesutbildningsstyrelsen godkänd pedagogisk utbildning. Rektor skall dessutom äga kännedom om sameområdets förhållanden.

Kompetensvillkor för utbildningscentralens lärare är samma yrkeskompetens och pedagogiska utbildning som fordras av motsvarande lärare i motsvarande tjänst, befattning eller uppgift vid vederbörande slag av läroanstalter.

14 §.

Rektorstjänsten anslås av yrkesutbildningsstyrelsen ledig att sökas under en tid av 30 dagar. Yrkesutbildningsstyrelsen utnämner rektor, efter att ha införskaffat utlåtande av utbildningscentralens direktion om sökandenas kompetens och lämplighet.

Lärarnas tjänster anslås av direktionen lediga att sökas. Yrkesutbildningsstyrelsen anställer lärarna efter att ha erhållit direktionens utlåtande om sökandenas kompetens och lämplighet.

Övrig personal anställes av direktionen.

15 §.

Angående rektors och lärares undervisningsskyldighet och övriga åligganden stadgas eller bestämmes särskilt.

4 kap.

Elever.

16 §.

I den avgiftsfria undervisningen vid utbildningscentralen ingår även läroböcker och övrig studiemateriel, inkvartering i elevhem och skolbespisning. Övriga förmåner som tillkommer eleverna bestämmes i reglementet.

17 §.

Angående förutsättningarna för att bli intagen som elev, betyg som utfärdas åt elev och bedömning av eleverna gäller i tillämpliga delar vad härom är stadgat beträffande vederbörande slag av läroanstalter. Yrkesutbildningsstyrelsen utfärdar vid behov närmare bestämmelser rörande dessa omständigheter.

18 §.

Angående förfarandet i disciplinära angelägenheter gäller vad därom är stadgat i fråga om allmänna yrkesskolor.

5 kap.

Särskilda stadganden.

19 §.

Yrkesutbildningsstyrelsen fastställer på framställning av direktionen utbildningscentralens reglemente.

20 §.

Beträffande samnordisk och annan än yrkesutbildningsstyrelsen underlydande utbildningsverksamhet iakttages gällande överenskommelser samt beslut av berörda myndigheter.

21 §.

Närmare bestämmelser och anvisningar om verkställighet och tillämpning av denna förordning utfärdas vid behov av yrkesutbildningsstyrelsen.

Helsingfors den 21 april 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Kalevi Kivistö.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.