277/1978

Given i Helsingfors den 14 april 1978.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphäves 16 § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/62), sådant sagda lagrum lyder i förordning av den 29 december 1972 (940/72),

ändras 6 § 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 18 juni 1971 (515/71), samt

fogas till förordningen en ny 20 a § som följer:

6 §.

Från antalet försäkringsår avdrages talet 1/264 för varje sådan dag, för vilken den försäkrade under tid, som enligt 1 mom. skall beaktas, erhållit i 7 § 1 mom. fjärde meningen pensionslagen avsett dagunderstöd.

20 a §.

Pensionsanstalt skall förvara de handlingar och uppgifter som hänföra sig till anordnandet av pensionsskydd eller till pensionsärende på sätt pensionsskyddscentralen enligt av social- och hälsovårdsministeriet utfärdade allmänna anvisningar närmare föreskriver.

I 1 mom. avsedda handlingar och uppgifter kan dock, i stället för i orginal, förvaras lagrade medelst sådan av pensionsskyddscentralen godkänd metod, genom vilken sakinnehållet i originalhandlingarna och -uppgifterna tillförlitligt blir bevarat. På detta sätt lagrade anses dessa, såframt icke annat styrkes, motsvara originalen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1978.

Helsingfors den 14 april 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.