276/1978

Given i Helsingfors den 14 april 1978.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphäves 14 § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62), sådant sagda lagrum lyder i förordning av den 29 december 1972 (939/72),

ändras 3 a §, sådan den lyder i förordning av den 18 juni 1971 (514/71), samt

fogas till förordningen en ny 23 a § som följer:

3 a §.

Arbetslöshetskassa, som avses i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor (125/34, 328/60), åligger att årligen före utgången av maj månad lämna pensionsskyddscentralen på av denna föreskrivet sätt uppgifter för föregående kalenderår utbetalda dagunderstöd, som erlagts till arbetstagare.

23 a §.

Pensionsanstalt skall förvara de handlingar och uppgifter som hänföra sig till anordnandet av pensionsskydd eller till pensionsärende på sätt pensionsskyddscentralen enligt av social- och hälsovårdsministeriet utfärdade allmänna anvisningar närmare föreskriver.

I 1 mom. avsedda handlingar och uppgifter kan dock, i stället för i original, förvaras lagrade medelst sådan av pensionsskyddscentralen godkänd metod, genom vilken sakinnehållet i originalhandlingarna och -uppgifterna tillförlitligt blir bevarat. På detta sätt lagrade anses dessa, såframt icke annat styrkes, motsvara originalen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1978, likväl så, att 3 a § tillämpas från och med den 1 januari 1978.

Helsingfors den 14 april 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.