268/1978

Given i Helsingfors den 7 april 1978.

Förordning om ändring av byggnadsförordningen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena

upphäves 9 § och 79 § 1 mom. byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59),

av dessa lagrum 9 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 16 december 1966 (673/66),

ändras 3 och 10 §, 11 § 1 mom., 12 §, 65 § 1 mom., 124 § 1 mom., 125 § 2 mom. 10 punkten och 138 §,

av dessa lagrum 12 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 20 januari 1961 (23/61) och 124 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 26 september 1975 (745/75), samt

fogas till 53 § 2 mom. en ny 5 a punkt, till 78 § ett nytt 3 mom., till 88 §, sådan den lyder i förordning av den 31 oktober 1973 (791/73), ett nytt 5 mom. och till 125 § 2 mom. en ny 10 a punkt som följer:

3 §.

Vad i denna förordning är stadgat om magistrat gäller byggnadsnämnd.

10 §.

För byggnadsnämnd bör finnas en instruktion.

11 §.

Angående sammankallande av byggnadsnämnd och dess sektion bestämmes i instruktionen. Byggnadsnämnden och dess sektion skall jämväl sammankomma, då länsstyrelsen så förordnar.


12 §.

Byggnadsnämnd skall följa med byggnadsverksamheten och tillse att byggnadslagen, med stöd av den utfärdade samt andra stadganden och bestämmelser angående byggande följas ävensom att åtgärd, som i dessa är stadgad eller bestämd att vara beroende av tillstånd, icke vidtagas utan tillstånd.

Byggnadsnämnd skall ytterligare tillse,

1) att ansökningar om byggnadslov bli sakenligt behandlade;

2) att stadgad och föreskriven övervakning av byggnadsarbete ombesörjas; samt

3) att stadgandena om byggnaders användningsändamål och underhåll iakttagas.

Byggnadsnämnden sörjer för att i kommunen ordnas erforderlig styrning och rådgivning beträffande byggande. Byggnadsnämnd skall giva utlåtanden till och göra framställningar hos länsstyrelsen och kommunstyrelsen i ärenden som gälla planläggning och byggnadsverksamhet.

Byggnadsnämnd skall, då den finner att byggnadslagen eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser överträtts, vidtaga åtgärder för väckande av åtal och använda tvångsmedel på sätt därom är stadgat särskilt.

Företrädare för kommuns plane-, byggnads-, mätnings-, brand- och hälsovårdsmyndigheter skola på kallelse infinna sig vid byggnadsnämndens möte, då plane- eller byggnadsärende behandlas.

53 §.

Följande omständigheter skola bland annat ägnas uppmärksamhet:


5 a) att byggnaden uppfyller kraven på god energihushållning;


65 §.

För tillsynen över byggnadsföretag eller annat arbete, för vilket byggnadsnämndens tillstånd fordras, skola nödiga syner förrättas. Vid uppförandet av nybyggnad skola synerna särskilt inriktas på granskningar av byggnadsgrunden, byggnadsstommen och byggnaden i färdigt skick samt regleringen av gårdsplanen.


78 §.

Byggnad skall uppfylla kraven på god energihushållning.

88 §.

Värme- och ventilationssystemen skola uppfylla kraven på god energihushållning.

124 §.

Innan ansökan om byggnadslov för uppförandet av nybyggnad avgöres, skall syn på byggnadsplatsen förrättas då detta anses påkallat. Närmare bestämmelser om synen och om dess förrättare utfärdas i byggnadsordning. Syn kan förrättas även i ärende som avses i 100 a § 1 mom. byggnadslagen och i 121 § i denna förordning.


125 §.

Följande omständigheter skola bland annat ägnas uppmärksamhet:

10) att byggnaden uppfyller brandsäkerhetens och den personliga säkerhetens krav;

10 a) att byggnaden uppfyller kraven på god energihushållning; samt


138 §.

Syner för granskning av byggnadsarbete skola förrättas, försåvitt sådana anses påkallade.

Helsingfors den 7 april 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.