252/1978

Given i Helsingfors den 30 mars 1978.

Förordning om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (Regler för inre farvatten 1978).

På föredragning av handels- och industriministern stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpning

Alla fartyg skall inom finskt inre territorialvatten samt på sjöar, älvar, åar och kanaler följa de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss, 1972 (sjövägsreglerna; Fördr.ser. 30/77), med nedan nämnda avvikelser och tillägg.

2 §
Kompletterande stadganden

För trafik i hamnar, kanaler och särskilda farleder kan vederbörande myndighet tillsammans med sjöfartsstyrelsen utfärda från denna förordning avvikande kompletterande föreskrifter.

2 kap.

Styrnings- och seglingsregler

3 §
Trånga farleder

Då två maskindrivna fartyg mötes i en trång farled så, att de icke kan passera varandra utan fara, skall det senast anlända fartyget vänta tills det andra fartyget har passerat. Fartygen skall härvid avgiva i 14 § stadgade ljudsignaler. Då två maskindrivna fartyg mötes i farled med strid, på manövreringen inverkande ström, är det fartyg som går motströms skyldigt att vänta på eller hålla undan för det fartyg som går medströms.

4 §
Passering av plats där dykningsarbete utföres

Vid passerande av fartyg eller flytande föremål, från vilket dykningsarbete utföres, skall behörig försiktighet iakttagas, och maskindrivet fartyg skall såvitt möjligt undvika att förorsaka propellerström. Där dykningsarbete utföres, skall detta angivas på sått i 11 § stadgas.

5 §
Små fartyg

Maskindrivet fartyg med en längd understigande 7 meter och med en maximihastighet om högst 7 knop, roddbåt och segelfartyg med en längd understigande 7 meter skall, såvitt möjligt, då de följer utmärkta farleder, hålla undan för fartyg vilkas längd överstiger 12 meter.

6 §
Ankring

Fartyg, timmerflotte eller flytande föremål anses i den mening so i denna förordning avses ligga till ankars, när förtöjning skett vid bottnen eller vid boj eller påle eller ock i land utan att ligga vid kaj.

Fartyg, timmerflotte eller flytande föremål får icke utan tvingande orsak förankras så, att trafiken i allmän farled äventyras.

3 kap.

Ljus, signalfigurer och ljudsignaler

7 §
Ljus under gång för maskindrivet fartyg under 12 meter.

Maskindrivet fartyg med en längd understigande 12 meter, som saknar mast, kan föra det vita ljuset (toppljuset) lägre än 1 meter över sidoljusen eller den sammansatta lanternan. Ljuset skall dock föras minst 0,5 meter över sidoljusen eller den sammansatta lanternan.

8 §
Ljus och signalfigurer för timmerflotte eller annat flytande föremål

Då timmerflotte eller annat flytande föremål bogseras eller ligger till ankars och ej kan föra i sjövägsreglerna föreskrivna ljus eller signalfigurer, skall visas vitt runtlysande ljus som är synligt minst 2 nautiska mil i såväl släpets förliga som akterliga delar. Om släpets längd överstiger 100 meter, skall dylika ljus såvitt möjligt föras på högst 100 meters avstånd från varandra.

År i 1 mom. avsett släp helt eller delvis osynligt under vattenytan, skall det på dagen visa en signalfigur i form av en romb i såväl släpets förliga som akterliga delar. Om släpets längd överstiger 100 meter, skall dylika signalfigurer såvitt möjligt föras på högst 100 meters avstånd från varandra.

Vid behov skall i 1 och 2 mom. stadgade ljus och signalfigurer placeras på lämpliga flöten eller flottörer vilka fastgjorts vid det under vattenytan befintliga helt eller delvis osynliga släpet.

9 §
Färja

Färja, som upprätthåller trafik på allmän eller privat väg över ett vattendrag, skall visa:

1) tre röda runtlysande ljus vilka monterats i diametralplansriktningen på plats, där de bäst synes, på minst 1 meters avstånd från varandra så, att de bildar en liksidig triangel med spetsen uppåt, varvid ljusen skall synas på ett avstånd av minst 1 nautisk mil; samt

2) två klotformade signalfigurer, lodrätt ovanför varandra, på ett inbördes avstånd av minst 0,75 meter, varvid den nedre är minst 4 meter över skrovet.

10 §
Fartyg som går med aktern före

Maskindrivet fartyg som är så konstruerat, att det även kan gå med aktern före, skall vid sådan gång föra för maskindrivet fartyg i sjövägsreglerna föresrkivna ljus på sådant sått, att den faktiska färdriktningen anges.

På dagen skall i 1 mom. avsett fartyg visa två klotformade signalfigurer men en diameter av minst 0,60 meter, monterade symmetriskt, en på vardera sidan av diametralplanet, minst 2 meter över skorstenen och överbyggnaderna samt minst 3 meter från varandra.

11 §
Dykningsarbete

Fartyg eller flytande föremål från vilket dykningsarbete utföres skall, när dykaren är i vattnet, visa den internationella signalflaggan A som en skärm med minst 1 meters höjd, vilken om natten skall vara belyst. Då signalfigur visas, bör man försäkra sig om att den är synlig runt hela horisonten.

12 §
Undantag från förandet av ljus och signalfigurer

Fartyg eller timmerflotte, som ligger till ankars på plats som är skyddad för trafiksäkerhetens del eller i segelsällskaps hamn eller annan motsvarande plats, har ej skyldighet att visa ljus eller signalfigurer som i sjövägsreglerna föreskrives för fartyg till ankars.

På fartyg med en längd understigande 12 meter behöver sidoljusen icke vara försedda med skärmar, ej heller är sådant fartyg, då det icke är manöverfärdigt eller är på grund, skyldigt att visa de signalfigurer so i sjövägsreglerna föreskrives för icke manöverfärdigt fartyg eller fartyg på grund.

Maskindrivet fartyg med en längd understigande 7 meter, på vars skrov eller däckshus icke på minst 1 meters höjd från fartygets vattenlinje finns lämplig plats för anbringande av sidoljus, kan i stället för ljus föreskrivna i sjövägsreglerna visa runtlysande vitt ljus.

Fartyg med en längd understigande 7 meter, med undantag för maskindrivet segelfartyg, är ej skyldig att visa de signalfigurer som föreskrives i sjövägsreglerna.

13 §
Signalfigurer för fartyg vars längd understiger 20 meter.

På fartyg med en längd understigande 20 meter kan mindre signalfigurer och kortare inbördes avstånd mellan signalfigurer användas än vad som föreskrives i sjövägsreglerna.

I de fall som avses i 1 mom. skall signalfigurernas minsta diameter och inbördes lodräta avstånd åtminstone motsvara följande tabell:

Fartygets längd Figurens minsta diameter Minsta inbördes lodräta avstånd mellan figurerna
Under 20 meter men minst 12 meter 450 millimeter 0,075 X fartygets längd i meter
under 12 meter 300 millimeter 0,075 X fartygets längd i meter
14 §
Ljudsignaler i trånga farleder

Då fartyg enligt sjövägsreglerna skall vara utrustat med vissla, skall det före ankomsten till ovan i 3 § avsedd trång farled på en halv nautisk mils (cirka 1 km) avstånd avgiva ett långt signalljud med visslan. Fartyg som redan är i farleden skall svara på detta genom att med vissla i hastig följd avgiva minst fem korta signalljud.

15 §
Ljudsignaler för mudderverk

Vid begränsad sikt skall mudderverk och fartyg eller flytande föremål, som användes vid undervattensarbete, avgiva den i sjövägsreglerna föreskrivna ljudsignalen för fartyg som ligger till ankars, efterföljd av:

1) en serie enkelslag (minst 6) med skeppsklocka eller gonggong, då det kan passeras som om utmärkning av dess läge skett med nord- eller västremmare; eller

2) en serie dubbelslag (mins 6) med skeppsklocka eller gonggong, då det kan passeras som om utmärkning av dess läge skett med syd- eller ostremmare.

4 kap.

Särskilda stadgande

16 §
Straffstadgande

Överträdelse av stadgandena i denna förordningen bestraffas såsom i 44 kap. 9 § strafflagen stadgas.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 1978.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 18 juni 1965 innefattande regler till förekommande av sammanstötning i inre farvatten (338/65) jämte däri senare vidtagna ändringar.

Helsingfors den 30 mars 1978.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Handels- och industriminister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.