235/1978

Given i Helsingfors den 30 mars 1978.

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff.

På föredragning av justitieministern ändras 57, 58 och 62 §§ förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/69) som följer:

57 §.

Länsstyrelse skall i avskrift av verkställighetshandling, som den har i sin besittning, göra anteckning om den utmätningsman, som ombetrotts verkställighetsuppdraget, och om när detta skett, om utsökningsmyndigheternas åtgärder, om utfärdande, rättande och återkallande av efterlysning, om stämning och avgörande av ärende rörande bestämmande av förvandlingsstraff, om överlämnande till vederbörande myndighet av visst föremål, som dömts förbrutet, eller av egendom, som förordnats att omhändertagas av staten, samt om övriga åtgärder i respektive ärende.

I avskrift av verkställighetshandling skall även göras anteckning om de inbetalningar, som skett i fråga om böter eller fordran, om av utmätningsman redovisade penningbelopp, om penningbelopp som influtit vid försäljning av egendom som dömts förverkad, om penningbeloppet av förvandlade eller av sådana böter, för vilka förvandlingsstraff icke bestämts, samt om penningbelopp som av laga skäl avskrivits eller avkortats i fråga om böter eller fordran som är föremål för indrivning.

Efter utgången av varje år skall länsstyrelsen uppgöra en restlängd över samtliga ärenden, vilka inkommit för verkställighet till länsstyrelsen före räkenskapsårets början, men för vilka ej redovisats före årsskiftet. Rostlängden kan även uppgöras helt eller delvis så att årligen de ärenden eller en del av dem, för vilka icke redovisats, överföres som sådana till restlängden. Även härvid skall utredas, för hur mycket av beloppet av böter eller fordran, som är föremål för indrivning, icke redovisats, samt om dem göras anteckning i restlängden.

58 §.

I årsredovisning upptages bland passiva de belopp av böter och fordringar, som är oredovisade vid årets slut, samt beloppen av de böter eller fordringar, som under räkenskapsåret inkommit för verkställighet eller av annan orsak upptagits ibland passiva. Bland aktiva upptages av böter och fordringar samt vid försäljning av egendom, som dömts förbruten, influtna belopp, beloppen av de böter, vilka förvandlats till fängelsestraff eller i fråga om vilka förvandlingsstraff inte bestämts, av laga skäl avskrivna och avkortade belopp av böter eller fordringar samt beloppen av böter och fordringar, som är oredovisade vid årets slut. Anteckningarna om böter och om fordringar skall göras särskilt för sig.

Beträffande verkställighetsärenden, som rör visst föremål eller annan egendom som dömts förverkad, skall länsstyrelse för respektive år uppgöra ett sammandrag, som utvisar antalet av de ärenden, vilka överförts från föregående år till räkenskapsåret, vilka under räkenskapsåret inkommit för verkställighet och vilka vid utgången av räkenskapsåret icke verkställts.

62 §.

Länsstyrelse skall efter räkenskapsårets utgång före den 1 april följande år meddela statens revisionsverk när årsredovisningen med därtill hörande utredningar föreligger för granskning.

Helsingfors den 30 mars 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.