181/1978

Given i Helsingfors den 3 mars 1978.

Förordning om stadsfiskaler.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 6 § lagen den 23 april 1976 om stadsfiskaler (352/76):

Stadsfiskals ställning och uppgifter.
1 §.

Stadsfiskals verksamhet övervakas av justitiekanslern. Angående länsåklagare såsom Stadsfiskals förman gäller vad därom är särskilt stadgat.

2 §.

I egenskap av åklagare skall stadsfiskal:

1) besluta om väckande av åtal i sak som faller inom hans behörighet och tillse att åtal utföres;

2) besluta om och ombesörja sökande av ändring eller, då det ankommer på annan myndighet att fatta beslut därom, utan dröjsmål hänskjuta frågan till sagda myndighet för avgörande;

3) sköta allmänna åklagarens uppgifter på särskilt förordnande av vederbörande myndighet;

4) tillvarataga det allmännas intresse i brottmål som lyder under allmänt åtal och utföres av målsäganden samt i de ärenden där allmänna åklagaren skall höras; och

5) handha de övriga uppgifter som i lag eller förordning stadgats för honom eller annars ålagts honom.

3 §.

Stadsfiskal skall ytterligare:

1) vid utförande av åtal på särskilt förordnande omedelbart lämna den myndighet som givit åtalsförordnande meddelande om domstolens utslag;

2) då domstol överför ärende att handläggas av annan domstol, utan dröjsmål sända de handlingar han innehar till åklagaren vid sistnämnda domstol och samtidigt meddela, huruvida den åtalade hålles häktad; samt

3) vid sökande av ändring i underrättens utslag tillställa hovrättens advokatfiskal fullföljdshandlingarna för ingivande till hovrätten och, vid sökande av ändring hos högsta domstolen, till justitiekanslern samt förfara på motsvarande sätt, då ansökan gäller klagan, återbrytande av laga kraft vunnen dom eller återställande av försutten fatalietid och i fråga om avgivande av svar på ändringsansökan.

4 §.

Stadsfiskal kan uppmana polisen att verkställa förundersökning eller tilläggsundersökningar i ärende som handlägges av honom. Stadsfiskalen kan även själv utföra undersökning.

Stadsfiskalsämbete.
5 §.

Chefen för Stadsfiskalsämbete har till uppgift att:

1) leda och utveckla ämbetets verksamhet samt att följa med och övervaka enhetligheten i åklagar verksamheten;

2) tillse att personalen erhåller de råd och den vägledning som den behöver i sina uppgifter;

3) fördela åtalsärendena mellan stadsfiskalerna i enlighet med vad därom i arbetsordningen eller annars är bestämt samt att även i övrigt sköta arbetsfördelningen inom ämbetet;

4) avgöra de ärenden angående stadsfiskalsämbetet vilkas avgörande icke ankommer på annan myndighet;

5) övervaka de under allmänna åklagaren lydande biträdande åklagarnas verksamhet, såvida icke i arbetsordningen bestämts att detta skall ankomma på annan stadsfiskal; samt

6) ombesörja att vid ämbetet föres diarium, matrikel och andra särskilt bestämda eller eljest erforderliga kortregister och längder samt att meddelanden, utlåtanden, förslag, utredningar och andra uppgifter om ämbetet, om de ärenden som där handlägges och om dess personal avges i vederbörlig ordning.

Kompetens villkor och utnämning.
6 §.

Kompetensvillkor för stadsfiskalstjänst och -befattning är juris kandidatexamen samt förtrogenhet med åklagar-, domar- eller advokatuppgifter eller med hänsyn till åklagarvärvet tillräcklig administrativ erfarenhet. Kompetensvillkor för avdelningssekreterarbefattning är vicenotarieexamen och för övriga befattningar sådan skicklighet och förmåga som handhavandet av befattningen förutsätter.

7 §.

Stadsfiskal utnämnes och förordnande till extraordinarie och tillfällig stadsfiskal ges av jusdtiekanslern. Annan innehavare av tjänst eller befattning och person i arbetsavtalsförhållande vid stadsfiskalsämbetet utnämnes eller anställes av chefen för stadsfiskalsämbetet.

Stadsfiskalstjänst, stadsfiskalsbefattning som är bisyssla och extraordinarie stadsfiskalsbefattning samt avdelningssekreterar- och byråsekreterarbefattning besattes sedan tjänsten eller befattningen varit lediganslagen.

Tjänst som förste stadfiskal och annan stadsfiskal med uppgift att vara chef för stadsfiskalsämbetet lediganslås av magistraten och annan tjänst eller befattning av chefen för stadsfiskalsämbetet.

Tjänstledighet, handhavande av tjänst och avsked.
8 §.

Tjänstledighet för högst tre månader under ett kalenderår beviljas stadsfiskal med uppgift att vara chef för stadsfiskalsämbetet av magistraten och övriga stadsfiskaler av förste stadsfiskalen. Längre tjänstledighet beviljas av justitiekanslern.

Tjänstledighet för annan än i 1 mom. nämnd medlem av personalen vid stadsfiskalsämbetet beviljas av chefen för ämbetet.

9 §.

Om handhavande av tjänst och befattning under tiden för tjänstledighet och semester samt då tjänsten eller befattningen är vakant besluter samma myndighet som beviljar tjänstledighet i fråga om den. I brådskande fall äger magistratens ordförande rätt att i magistratens ställe bestämma om handhavandet av stadsfiskalstjänst tills magistraten fattat beslut i saken.

Angående handhavande av förste stadsfiskalens tjänst under semester eller vid tillfälligt förfall kan i arbetsordningen bestämmas annorlunda än vad i 1 mom. är stadgat.

Förste stadsfiskalen äger rätt att vid tillfälligt förfall förordna stadsfiskal att vid sidan av dennes egen tjänst handha uppgifter som hör till annan stadsfiskals tjänst.

Stadsfiskals tjänstledighet, semester och vikarie skall utan dröjsmål meddelas justitiekanslern.

10 §.

Avsked från tjänst eller befattning beviljas av den myndighet på vilken besättandet av tjänsten eller befattningen ankommer.

Särskilda stadganden.
11 §.

Grunderna för arvode för stadsfiskal med tjänsten som bisyssla rastställes av justitieministeriet sedan justitiekanslern hörts.

12 §.

Stadsfiskal får icke utan justitiekanslerns tillstånd mottaga annan avlönad befattning.

Stadsfiskal får icke utan justitiekanslerns i enskilda fall givna tillstånd vara ombud för eller biträde åt person som misstankes för brott. Han får icke heller vara målsägandes ombud eller biträde, om detta kan stå i strid med skötseln av hans tjänsteåligganden.

För hjälp åt målsägande vid den domstol, där stadsfiskal är åklagare, äger han icke rätt att uppbära arvode.

13 §.

Stadsfiskal skall vara anträffbar för allmänheten såsom därom är bestämt i arbetsordningen. Allmänheten skall underrättas om mottagningstiderna på ämbetets anslagstavla.

14 §.

Stadsfiskal åtalas för brott i tjänsten i hovrätt.

15 §.

Har stadsfiskal eller tjänsteman vid stadsfiskalsämbete gjort sig skyldig till fel eller försummelse, som icke är av sådant slag att han härför borde åtalas vid domstol, eller uppträtt olämpligt, kan den utnämnande myndigheten, efter att ha hört vederbörande, straffa honom i disciplinär väg genom varning eller böter eller genom skiljande från tjänsteutövning för högst tre månader.

Om skiljande från tjänsten i disciplinär väg samt avhållande av tjänsteman från tjänsteutövning är stadgat särskilt.

16 §.

I beslut, som avses i denna förordning och som gäller utnämning, antagande eller uppsägning av tjänsteman eller genom vilket tjänsteman i disciplinär väg dömts att erhålla varning, får ändring icke sökas genom besvär.

17 §.

Justitiekanslern fastställer stadsfiskalsämbetets arbetsordning.

18 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1978.

Genom denna förordning upphäves 12 och 13 §§ reglementet för Justitiekanslern vid statsrådet av den 12 december 1957 (416/57) samt förordningen den 10 maj 1927 innefattande reglemente för stadsfiskalerna (130/27) jämte däri senare företagna ändringar.

Helsingfors den 3 mars 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.