88/1978

Given i Helsingfors den 27 januari 1978.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för företagare.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern fogas till förordningen den 7 november 1969 om pension för företagare (668/69) en ny 17 a § som följer:

17 a §.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen senast den 15 december beloppet av det i 10 § 2 mom. lagen om pension för företagare avsedda förskottet på statsandelen för följande kalenderår. Senast den 15 juni årligen fastställer ministeriet det slutliga beloppet av statsandelen för föregående kalenderår och justerar samtidigt förskottsraternas belopp för årets senare del.

Förskottet erlägges till pensionsskyddscentralen i tolv lika stora rater så, att det står till pensionsskyddscentralens förfogande varje månad den första vardag, då Postbanken utför betalningsuppdrag på postgirokonton. Skillnaden mellan erlagt förskott och för samma år fastställt slutligt belopp av statsandelen beaktas i samband med utbetalningen av den forskottsrat, som följer på andelens fastställande.

För ovan i 1 mom. nämnda åtgärder skall pensionsskyddscentralen före utgången av den månad som föregår åtgärden tillställa social- och hälsovårdsministeriet av detta föreskriven utredning.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på pensionsskyddscentralens framställning de grunder, enligt vilka pensionsskyddscentralen mellan pensionsanstalterna fördelar den av staten erlagda andelen för bekostande av pensioner och andra förmåner som avses i lagen om pension för företagare.


Denna förordning tillämpas första gången vid fastställandet av fördelningsgrunderna för statsandelen och förskottet för år 1978. Förskottet för nämnda år skall likväl undantagsvis fastställas senast den 15 juni samma år och från och med september 1978 månatligen erläggas i fyra lika stora rater.

Helsingfors den 27 januari 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.