42/1978

Given i Helsingfors den 20 januari 1978.

Lag om konsumentklagonämnden.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Behörighet och organisationsform.
1 §.

På konsumentklagonämnden ankommer att giva rekommendationer om hur de klagomål skall avgöras, vilka framställes av konsumenter i enskilda ärenden angående kvaliteten hos sådana, i konsumentskyddslagen (38/78) avsedda konsumtionsnyttigheter som de anskaffat eller angående näringsidkares prestation.

Konsumentklagonämnden har därjämte till uppgift att till domstolar avgiva utlåtanden, då dessa handlägger i 1 mom. avsedda ärenden.

2 §.

Konsumentklagonämnden består av en ordförande och minst nitton andra medlemmar, alla med befattningen som bisyssla. Konsumentklagonämndens ordförande och de övriga medlemmarna däri samt en suppleant för envar av de sistnämnda förordnas av statsrådet för en tid som motsvarar riksdagens valperiod. Nämndens mandattid varar tills den nya nämndens sammansättning bestämts.

Utöver nämndens ordförande förordnas minst tre av medlemmarna till ordförande för sektion. En av dessa förordnas till nämndens viceordförande. Avgår eller avlider ordförande eller annan medlem under sin mandattid, skall i hans ställe förordnas en annan person för den återstående tiden.

3 §.

Konsumentklagonämndens ordförande och viceordförande skall ha avlagt juris kandidatexamen och vara förtrogna med domar värv. Ordföranden och de övriga medlemmarna skall vara förtrogna med konsumentärenden.

Konsumentklagonämndens ordförande och ordförandena för sektionerna skall vara personer som icke kan anses företräda näringsidkar- eller konsumentintressen. I nämnden skall löntagarna, konsumenterna, handeln, lantbruket och industrin vara företrädda. Olika samhällsåskådningar bör vara opartiskt företrädda i nämnden.

4 §.

Vid konsumentklagonämnden finns en sekreterartjänst. Sekreteraren skall ha avlagt juris kandidatexamen. Vid nämnden kan dessutom finnas extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

Sekreteraren utnämnes av statsrådet, övrig personal anställes av handels- och industriministeriet.

5 §.

Ovan i 1 § nämnda ärenden behandlas i konsumentklagonämndens plenum eller sektion av nämnden.

I plenum skall principiellt viktiga ärenden behandlas. Angående de ärenden som skall behandlas i plenum stadgas genom förordning. I plenum deltager nämndens ordförande och viceordförande samt sju medlemmar, som statsrådet utser. Plenum är beslutfört, då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra andra medlemmar är närvarande.

Till sektion hör förutom dess ordförande fyra andra medlemmar. Sektion är beslutför då minst tre medlemmar är närvarande. Grunderna för fördelningen av ärenden mellan sektionerna samt medlemmarna i sektionerna bestämmes av statsrådet. När medlemmarna i sektionerna utses bör uppmärksamhet fästas vid att sådan sakkunskap som de föreliggande ärendena förutsätter är företrädd i sektionen.

Behandlingen av ärende.
6 §.

I ärende som skriftligen bringats till konsumentklagonämndens behandling skall skriftligt beslut meddelas. Om det är känt att samma ärende är anhängigt vid domstol eller att ärendet avgjorts vid domstol, får nämnden icke meddela beslut. I ärende som är anhängigt vid domstol skall nämnden vid behov självmant sända sitt utlåtande till domstolen.

Beslut av konsumentklagonämnden är icke verkställbart. Part kan bringa ärende som behandlats i nämnden till allmän underrätts prövning.

7 §.

Under förberedelsen av de ärenden som skall handläggas vid konsumentklagonämnden bör förlikning eftersträvas. Under förberedelsen bör även såvitt möjligt utredas om ärendet behandlats i andra organ.

Sökandens motpart skall anmodas att bemöta ansökningen.

8 §.

Konsumentklagonämnden har rätt att höra sakkunniga och införskaffa utlåtanden. För utlåtandena betalas ersättning i enlighet med vad genom förordning närmare stadgas.

9 §.

Konsumentklagonämndens handlingar och expeditioner utges utan avgift.

Parterna svarar själva för de kostnader som behandlingen vid nämnden medfört.

Särskilda stadganden.
10 §.

Konsumentklagonämndens ordförande och medlem i nämnden åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt.

11 §.

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1978.

För verkställigheten av denna lag erforderliga åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 20 januari 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.