41/1978

Given i Helsingfors den 20 januari 1978.

Lag om marknadsdomstolen.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Behörighet och organisationsform.
1 §.

Marknadsdomstolen handlägger och avgör i egenskap av specialdomstol de ärenden som enligt konsumentskyddslagen (38/78) och lagen om konsumentombudsmannen (40/78) ankommer på den och som ansluter sig till regleringen av marknadsföring och avtalsvillkor.

2 §.

Marknadsdomstolen består av en ordförande och åtta ledamöter, alla med uppgiften som bisyssla. En av ledamöterna förordnas till viceordförande.

Marknadsdomstolens ordförande och ledamöter samt en suppleant för varje ledamot utnamnes av republikens president för en tid av fyra år. De har under sin mandattid samma rätt att kvarstå i tjänsten som domare. Avgår eller avlider någon av dem under sin mandattid, skall i stället utnämnas en annan person för den återstående tiden.

3 §.

Marknadsdomstolens ordförande och viceordförande skall ha avlagt juris kandidatexamen och vara förtrogna med domarvärv. Marknadsdomstolens ordförande ävensom ledamöterna och deras suppleanter skall vara förtrogna med konsumentangelägenheter.

Ordföranden, viceordföranden och en ledamot i marknadsdomstolen samt deras suppleanter skall vara personer som icke kan anses företräda näringsidkar- eller konsumentintressen. Tre ledamöter och deras suppleanter utnämnes på framställning av löntagarnas och konsumenternas intresseorganisationer samt tre ledamöter och deras suppleanter på framställning av näringsidkarnas intresseorganisationer. För att intresseorganisationernas framställningar skall kunna beaktas bör i dem upptagas två gånger så många kandidater som det antal ledamöter och suppleanter som skall utnämnas.

4 §.

Vid marknadsdomstolen finns en sekreterartjänst. Sekreteraren skall ha avlagt juris kandidatexamen. Vid marknadsdomstolen kan finnas extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

Sekreteraren utnämnes av marknadsdomstolen. övrig personal anställes av marknadsdomstolens ordförande.

5 §.

Marknadsdomstolen sammanträder på kallelse av ordföranden. I handläggningen av ärende deltar ordföranden och samtliga ledamöter. I stället för frånvarande inträder suppleant. Då marknadsdomstolens viceordförande tjänstgör som ordförande, träder hans suppleant i hans ställe.

Marknadsdomstolen är beslutför, då ordföranden och fyra ledamöter är närvarande.

Handläggningen av ärende.
6 §.

Ärende blir anhängigt vid marknadsdomstolen genom ansökan av konsumentombudsmannen. Vägrar konsumentombudsmannen att bringa ärende om förbud mot marknadsföringsåtgärd eller avtalsvillkor till marknadsdomstolens prövning, är registrerad förening som verkar för bevakande av löntagar- eller konsumentintressen berättigad att göra detta.

7 §.

I ansökan skall uppgivas:

1) den näringsidkares eller annan persons namn, hemort och postadress mot vilken yrkandet riktas;

2) yrkandet och grunderna för detsamma; samt

3) de omständigheter på vilka sökanden stöder sig.

Sökanden skall underteckna ansökningen.

8 §.

Ansökan skall genom ordförandens försorg delgivas den mot vilken yrkandet är riktat. Vid delgivningen skall i ärende rörande förbud fogas uppmaning att inom viss tid bemöta ansökningen. Bemötandet skall innehålla ett yttrande om sökandens yrkande och grunderna för det, och där skall anges de omständigheter, på vilka bemötandet grundar sig.

Till marknadsdomstolens sammanträde skall ordföranden kalla konsumentombudsmannen och övriga i 1 mom. avsedda parter samt de andra personer som omedelbart beröres av saken.

Vid delgivning av kallelse och ansökan skall förfaras såsom vid delgivning av stämning eller anlitas förfarandet med mottagningsbevis.

9 §.

Ansökan om temporärt förbud skall upptagas till behandling vid marknadsdomstolens sammanträde senast den åttonde dagen efter det ansökningen inkom. Ärendet kan upptagas till behandling oaktat kallelse icke kunnat delgivas den som förbudsyrkandet avser.

10 §.

Före den egentliga handläggningen skall ärendet under ordförandens ledning förberedas så, att det utan dröjsmål kan avgöras. Förberedelsen kan vara skriftlig eller muntlig.

Under förberedelsen skall särskilt eftersträvas att tvistiga och ostridiga omständigheter skiljes från varandra.

11 §.

Uteblir sökande från marknadsdomstolens sammanträde, avskrives ärendet. Om motparten uteblir, kan ärendet oaktat hans frånvaro avgöras.

12 §.

Marknadsdomstolen kan självmant införskaffa utredning och ålägga näringsidkare att lämna uppgifter som är nödiga för sakens utredande. Åläggandet kan förstärkas genom utsättande av vite.

Åläggande att lämna uppgift som skulle innebära röjande av affärs- eller yrkeshemlighet får icke utfärdas, om ej särskilt skäl därtill finns. Har det förordnats att dylik uppgift skall lämnas, kan marknadsdomstolen besluta att ärendets handläggning till dessa delar skall ske inom stängda dörrar med iakttagande i tillämpliga delar av vad om offentlighet vid rättsskipningen vid allmänna domstolar är stadgat.

13 §.

Marknadsdomstolens utslag skall innehålla en kort redogörelse för saken, motivering och domslut.

Har i utslaget förordnats om förbud eller rättelseåtgärd, skall där angivas de mot vilka åtgärden riktar sig samt meddelas den tidpunkt från vilken förordnandet skall iakttagas.

Avkunnas utslaget icke, skall det delgivas parterna till kännedom på sätt som angivits i 8 § 3 mom.

14 §.

Till den som i marknadsdomstolen höns som vittne eller sakkunnig utgår av statens medel ersättning i enlighet med vad som är stadgat i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/72).

Marknadsdomstolen kan i sitt utslag ålägga annan part än konsumentombudsmannen att ersätta staten för ovan i 1 mom. nämnda kostnader som betalts med statens medel.

15 §.

Handlingar i ärende som handlägges av marknadsdomstolen intages icke i marknadsdomstolens protokoll, utan av dem bildas en särskild akt.

Marknadsdomstolens handlingar och expeditioner utges utan avgift.

Parterna svarar själva för sina rättegångskostnader vid marknadsdomstolen.

16 §.

I marknadsdomstolens utslag får ändring ej sökas genom ordinära rättsmedel.

Näringsidkare eller annan som genom marknadsdomstolens utslag dömts att erlägga vite, vilket utsatts till förstärkande av förbud eller rättelseåtgärd, får likväl söka ändring hos högsta domstolen i detta utslag vad vitets storlek beträffar. I fråga om tiderna för och förfarandet vid sökande av ändring gäller i tillämpliga delar vad i 30 kap. rättegångsbalken är stadgat om sökande av ändring i hovrätts dom i tvistemål. Marknadsdomstolens utslag verkställes oberoende av andringssökande.

I fråga om extraordinärt andringssökande skall i tillämpliga delar stadgandena om tvistemål i 31 kap. rättegångsbalken iakttagas, likväl så, att även klagan skall riktas till högsta domstolen.

17 §.

I övrigt iakttages vid ärendes handläggning i tillämpliga delar vad om rättegången i tvistemål är stadgat.

Särskilda stadganden.
18 §.

Ordföranden och ledamot i marknadsdomstolen skall avlägga domared, om han icke gjort det tidigare. Eden avlägges inför allmän domstol eller inför marknadsdomstolen.

19 §.

Ordföranden och ledamot i marknadsdomstolen åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt.

20 §.

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

21 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1978.

För verkställigheten av denna lag erforderliga åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 20 januari 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.