40/1978

Given i Helsingfors den 20 januari 1978.

Lag om konsumentombudsmannen.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För tillsynen över efterlevnaden av regleringen av den marknadsföring och de avtalsvillkor som avses i konsumentskyddslagen (38/78) samt för tryggandet av konsumenternas rättsställning finns en konsumentombudsmannatjänst med avtalslön.

2 §.

Konsumentombudsmannens huvuduppgift är att övervaka lagenligheten av marknadsföring och avtalsvillkor.

Konsumentombudsmannen kan bistå konsument vid skötseln av enskilt ärende, om det är av vikt med hänsyn till lagtillämpningen och konsumenternas allmänna intresse.

Konsumentombudsmannen kan även bistå konsument i den omfattning som med hänsyn till handhavandet av övriga uppgifter är möjlig, om näringsidkaren icke iakttar beslut av konsumentklagonämnden.

3 §.

Konsumentombudsmannen har en byrå, vid vilken inom ramen för statsförslaget kan finnas nödigt antal föredragande och annan personal.

4 §.

Konsumentombudsmannen skall ha avlagt juris kandidatexamen och vara val förtrogen med konsumentangelägenheter. Konsumentombudsmannen utnämnes av republikens president på förslag av statsrådet, utan att tjänsten förklarats ledig, på viss tid, för högst fem år i sänder.

Den som utnämnts till konsumentombudsman befrias från handhavandet av annan statlig tjänst eller befattning under den tid han tjänstgör som konsumentombudsman.

Föredragande utnämnes på framställning av konsumentombudsmannen av statsrådet eller handels- och industriministeriet i enlighet med vad genom förordning särskilt stadgas.

Övrig personal anställes av konsumentombudsmannen.

5 §.

Konsumentombudsmannen skall årligen över sin verksamhet till statsrådet avgiva en berättelse, som innehåller uppgifter om de ärenden som behandlats under berättelseåret. Dessutom skall i berättelsen ingå redogörelse för iakttagelser angående efterlevnaden av lagstiftningen om konsumentskydd och reformbehov i fråga om denna.

6 §.

Finner konsumentombudsmannen att näringsidkare vidtagit lagstridig åtgärd, skall han försöka förmå näringsidkaren att frivilligt avstå från denna. Vid behov skall konsumentombudsmannen vidtaga av ärendet förutsatta tvångsåtgärder eller bringa ärendet till domstols prövning.

7 §.

Konsumentombudsmannen kan förbjuda användningen av marknadsföringsåtgärd eller avtalsvillkor i ärende som icke är av avsevärd betydelse med hänsyn till lagtillämpningen eller eljest. Förbudet förfaller, om den som förbudsföreläggandet gäller, inom en utsatt tid av minst åtta dagar från beslutets delfående, på konsumentombudsmannens byrå skriftligen eller muntligen anmäler, att han motsätter sig förbudet.

Bör användningen av marknadsföringsåtgärd eller avtalsvillkor till följd av ärendets omfattning eller marknadsföringsåtgärdens snabba verkan eller av annat särskilt skäl förhindras i brådskande ordning, kan konsumentombudsmannen temporärt utfärda sådant förbud. Konsumentombudsmannen skall inom tre dagar efter det förordnandet innefattande temporärt förbud meddelats bringa ärendet till marknadsdomstolens prövning vid äventyr att förbudet förfaller.

8 §.

Innan konsumentombudsmannen förbjuder användningen av marknadsföringsåtgärd eller avtalsvillkor, meddelar temporärt förbud eller bringar ärende till domstols prövning, skall han bereda näringsidkaren tillfälle att bli hörd, om icke annat följer av sakens brådskande natur eller annat särskilt skäl.

9 §.

Näringsidkare är skyldig att lämna konsumentombudsmannen nödiga uppgifter om marknadsföring och avtalsvillkor.

Åläggande att lämna uppgift som skulle innebära röjande av affärs- eller yrkeshemlighet får icke utfärdas, om ej särskilt skäl därtill finns. Dylik uppgift får icke yppas för utomstående.

10 §.

Konsumentombudsmannen kan till förstärkande av förbud som han meddelat eller av skyldighet att lämna uppgifter förelägga vite.

Frågan om utdömande av vite avgöres av marknadsdomstolen.

11 §.

Vid förordnande av ovan i 7 § avsett förbud eller i 9 § avsedd, med vite förstärkt skyldighet att lämna uppgift skall konsumentombudsmannen uppgöra skriftligt beslut och draga försorg om att det delges parterna.

12 §.

Konsumentombudsmannens handlingar och expeditioner utges utan avgift.

13 §.

Konsumentombudsmannen åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt.

14 §.

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

15 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1978.

För verkställigheten av denna lag erforderliga åtgärder kan vidtagas innan lagen trader i kraft.

Helsingfors den 20 januari 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.