Ursprungliga författningar: 1978

1097/1978
Lag angående upphävande av 69 § 2 och 3 mom. lagen om skatt på arv och gåva.
1096/1978
Lag om ändring av beskattningslagen.
1094/1978
Lag om investeringsreserveringar.
1093/1978
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
1090/1978
Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.
1076/1978
Justitieministeriets beslut angående ändring av ministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen.
1070/1978
Förordning angående ändring av 1 och 2 §§ förordningen om verkställighet av fängelsestraff.
1066/1978
Lag angående ändring av lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor.
1062/1978
Lag angående ändring av lagen om marknadsdomstolen.
1061/1978
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.
1059/1978
Lag angående ändring av 5 § lagen om ekonomiska rådet.
Nr 1051./1978
Förordning angående samarbete mellan polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna.
1039/1978
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
1035/1978
Lag om ändring av beskattningslagen.
1034/1978
Lag angående ändring av 23 och 30 §§ lagen om skatteuppbörd.
1032/1978
Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.
1030/1978
Lag angående ändring av lagen om beskattning av person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken.
985/1978
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.
980/1978
Lag angående ändring av 7 § lagen om pension för arbetstagare.
968/1978
Lag om ändring av 25 kap. 21 § rättegångsbalken.
967/1978
Lag angående ändring av 66 och 67 §§ lagen om riksdagsmannaval.
940/1978
Förordning om arbetsgivares socialskyddsavgift.
916/1978
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
904/1978
Förordning om förskottsuppbörd.
903/1978
Förordning om skatteuppbörd.
861/1978
Förordning angående ändring av förordningen om varulotterier.
857/1978
Lag om upphävande av 3 kap. 3 § skadeståndslagen.
854/1978
Lag om ändring av vattenlagen
821/1978
Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.
809/1978
Förordning om biografföreställningar.
769/1978
Förordning om statens uppfostringsanstalter.
745/1978
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.
744/1978
Lag om ändring av folkhälsolagen.
743/1978
Lag om företagshälsovård.
740/1978
Lag om ändring av 46 § konkursstadgan.
735/1978
Lag angående införande av lagen om aktiebolag.
734/1978
Lag om aktiebolag.
725/1978
Lag om samarbete inom företag.
693/1978
Förordning om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter.
691/1978
Lag angående ändring av 5 § lagen om rätt till allmänna vattenområden.
690/1978
Lag angående ändring av 8 § lagen om reglering av vissa lägenheter och lägenhetsdelar av krononatur.
687/1978
Lag om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter.
676/1978
Lag angående ändring av 11 § lagen om allmänna vägar.
671/1978
Lag om ändring av byggnadslagen.
665/1978
Lag angående ändring av 4 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare.
664/1978
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
Nr 663./1978
Lag angående ändring av lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar.
Nr 662./1978
Lag angående ändring av 6 § lagen om beräknande av laga tid.
Nr 661./1978
Lag om ändring av rättegångsbalken.
644/1978
Lag om ändring av bokföringslagen.
623/1978
Lag om ändring av beskattningslagen.
620/1978
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
619/1978
Lag angående ändring av lagen om investeringsskatt på vissa husbyggen.
618/1978
Lag angående ändring av lagen om konjunkturdepositioner vid affärsverksamhet.
616/1978
Lag angående ändring av lagen om skatt på arv och gåva.
615/1978
Lag angående ändring av 12 § lagen om skogsvårdsföreningar.
614/1978
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.
613/1978
Lag angående ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.
612/1978
Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.
611/1978
Lag om skatteuppbörd.
596/1978
Lag angående ändring av 1 och 7 §§ lagen om pension för företagare.
594/1978
Lag angående ändring av 5 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
593/1978
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.
591/1978
Lag om bostadsbidrag för pensionstagare.
589/1978
Lag om ändring av familjepensionslagen.
588/1978
Lag om ändring av folkpensionslagen.
Nr 582./1978
Förordning om ändring av 19 § förordningen angående skjutvapen och skjutförnödenheter.
533/1978
Förordning om konsumentklagonämnden.
512/1978
Handels- och industriministeriets beslut om certifikat enligt 40 § atomansvarighetslagen
511/1978
Statsrådets beslut om tillämpning av vissa stadganden i atomansvarighetslagen.
508/1978
Förordning om marknadsdomstolen.
501/1978
Förordning om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering.
498/1978
Lag angående ändring av 6 § lagen om statens pensioner.
493/1978
Förordning om ändring av 6 § sjukförsäkringsförordningen.
487/1978
Förordning om livräddningsmedalj
476/1978
Lag angående ändring av lagen om arbetsavtal.
445/1978
Lag om begränsning av utförseln av kulturföremål.
Nr 433./1978
Lag angående ändring av 1 § lagen om Finlands fiskezon.
423/1978
Sjömanslag.
416/1978
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
403/1978
Ändring i instruktionen för riksdagens justitieombudsman.
400/1978
Lag om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor.
398/1978
Lag angående ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst.
393/1978
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
391/1978
Lag om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark.
383/1978
Förordning om flaggning med Finlands flagga.
381/1978
Lag om Finlands vapen.
380/1978
Lag om Finlands flagga.
348/1978
Lag angående ändring av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation.
330/1978
Lag angående ändring av 2 § lagen om statsgarantier åt industrin för investeringar i vattenvård.
329./1978
Lag angående ändring av 3 § lagen om statsgarantier för företag som idkar rederirörelse.
302/1978
Förordning om sameområdets yrkesutbildningscentral.
284/1978
Statsrådets beslut om statens arbetstagares semester.
282/1978
Förordning angående ändring av förordningen om semester för statens tjänsteman.
279/1978
Förordning angående ändring av förordningen om pension för företagare.
278/1978
Förordning angående ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare.
277/1978
Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
276/1978
Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare.
274/1978
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.
268/1978
Förordning om ändring av byggnadsförordningen.
252/1978
Förordning om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (Regler för inre farvatten 1978).
239/1978
Förordning angående ändring av 112 § förordningen om skifte inom planläggningsområde.
235/1978
Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff.
233/1978
Lag om ändring av semesterlagen.
200/1978
Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk.
181/1978
Förordning om stadsfiskaler.
159/1978
Lag om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering.
132/1978
Förordning angående ändring av 2 § förordningen om verkställighet och tillämpning av lagen angående införande av lagen om statens pensioner.
88/1978
Förordning angående ändring av förordningen om pension för företagare.
42/1978
Lag om konsumentklagonämnden.
41/1978
Lag om marknadsdomstolen.
40/1978
Lag om konsumentombudsmannen.
38/1978
Konsumentskyddslag.
20/1978
Lag angående ändring av 6 § lagen om införande av ärvdabalken.
19/1978
Lag om ändring av 5 kap. 2 och 3 §§ ärvdabalken.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.