1080/1977

Given i Helsingfors den 30 december 1977.

Förordning om ändring av byggnadsförordningen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena

upphäves 13 § byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59),

ändras 93 och 159 §§, av dessa lagrum 159 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 16 december 1966 och den 20 december 1968 (673/66 och 686/68), samt

fogas till förordningen nya 147 a, 155 a och 155 b §§, av dessa lagrum 147 a § med stod av 23 § förköpslagen av den 5 augusti 1977 (608/77), som följer:

93 §.

På område, som avses i 47 § byggnadslagen, skall förrättas syn, om markägaren eller -innehavaren eller staden det yrkar. Om yrkandet skall anmälas till lantmäterikontoret före ovan i 92 § avsedd tillträdesdag.

Synen förrättas på förordnande av lantmäterikontoret av en inlösningskommission, som avses i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77), på tid varom den underrättar sakägarna. Anträffas icke markägaren eller -innehavaren, meddelas om synen på sätt kommunala tillkännagivanden offentliggöres i kommunen.

147 a §.

Då generalplan, stadsplan eller byggnadsplan har fastställts för område, som saknar nämnd plan, och då om fastställelsen kungjorts på stadgat sätt, skall på åtgärd av kommunen en avskrift av beslutet om fastställelse tillsändas häradshövdingen i vederbörande domsaga eller fastighetsdomaren. Detsamma gäller av kommunfullmäktige godkänd generalplan.

Vad i 1 mom. är stadgat om tillkännagivande av beslut om fastställelse av planer, tillämpas på kommunfullmäktiges beslut, varigenom beslutes att för område skall uppgöras stadsplan eller byggnadsplan. Detsamma gäller ministeriets för inrikesärendena beslut om utfärdande av byggnadsförbud för område för uppgörande av generalplan.

Till ovan i 1 och 2 mom. avsedda beslut skall fogas en förteckning över de byar, vilkas områden berörs av beslutet.

Vad i 1―3 mom. är stadgat gäller även beslut, medelst vilka generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphäves eller byggnadsförbuds giltighetstid förlänges.

Försåvitt en vid fastighetsköp såld fastighet hör till i förteckningen nämnd by, skall åt köparen på åtgärd av kommunen på begäran utgivas ett intyg över huruvida fastigheten är belägen inom plan- eller förbudsområde. Detta är dock ej erforderligt, om kommunen utger intyg över att den icke nyttjar sin förköpsrätt.

155 a §.

Beslut om i 52 § 2 mom. byggnadslagen avsedd uppmaning delgives tomtens eller byggnadsplatsens ägare och innehavare på sätt i 8 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) är stadgat.

155 b §.

Förteckning, som avses i 52 § 6 mom. byggnadslagen, skall beträffande envar tomt eller byggnadsplats, vars ägare och innehavare erhållit byggnadsuppmaning, innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) datum för beslutet om byggnadsuppmaning samt det lagrum, varpå uppmaningen grundar sig;

2) utredning över vem och när uppmaningen delgivits;

3) anteckning om återkallande av uppmaning och om att uppmaning förfallit samt om att förpliktelsen uppfyllts; och

4) anteckning om anmälningar, som med stöd av 52 § 8 mom. byggnadslagen tillställts fastighetsdomaren eller häradshövdingen.

Då beslut om utfärdande av uppmaning vunnit laga kraft eller med anledning av besvär upphävts, skall även härom göras anteckning i förteckningen.

159 §.

På i 115 § 1 mom. byggnadslagen avsedd ersättning erlägges på ansökan förskott till högst 90 procent av de beräknade godtagbara totalkostnaderna. Förskottet erlägges årligen på grundval av företedd utredning över arbetenas fortskridande.

Ansökan om bidrag för i 32 a §, 69 §, 115 § 2 mom. eller 119 § 1 mom. byggnadslagen avsedda kostnader för uppgörande av plan eller utmärkande av plan på marken skall göras inom två år från det kostnaderna blivit erlagda.

Ansökan om bidrag med stöd av 32 a §, 69 §, 115 § 2 mom. eller 119 § 1 mom. byggnadslagen till täckande av inlösnings- eller anskaffningskostnaderna för inlösta områden skall göras inom ett år från det avtalet om överlåtelse av området ingicks eller inlösningsförrättningen avslutades.

I denna paragraf avsedda ansökningar ävensom ansökan om erläggande av i 115 § 1 mom. byggnadslagen avsedd ersättning skall, riktade till ministeriet för inrikesärendena, tillställas länsstyrelsen, som vidarebefordrar dem jämte eget utlåtande till ministeriet. Till ansökningarna skall fogas utredning, som ministeriet finner nödig.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1978.

En förteckning över de byar, vilkas områden vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande berörs av gällande generalplaner, stadsplaner och byggnadsplaner, samt de byar, vilka tillhörande områden är underkastade byggnadsförbud för uppgörande av dessa planer, skall tillsändas vederbörande lagfartsmyndighet före den 1 maj 1978. Såframt det i kommun icke vid denna förordnings ikraftträdande finns plan- eller förbudsområden, skall även härom meddelas före nämnda dag.

Helsingfors den 30 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.