998/1977

Given i Helsingfors den 23 december 1977.

Förordning angående ändring av förordningen om enskilda vägar.

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 28 december 1962 om enskilda vägar (690/62) 13―19 och 24 ―28 §§, 29 § 1 mom., 30 § 1 mom., 31 och 32 §§, 33 § 1 mom., 34 och 40―43 §§ samt fogas till förordningen nya 24 a och 42 a §§ som följer:

2 kap.

Statens deltagande i kostnaderna för väghållningen.

Bidrag till underhåll av väg.
13 §.

Såsom i 93 § 1 mom. lagen om enskilda vägar avsedd väg, vilken på orten är av avsevärd betydelse för samfärdseln, anses sådan väg, inom vars influensområde finns fast bosättning i betydande omfattning eller vilken allmänt användes även för annan trafik än för transporter vägdelägarna till godo, eller sådan väg, vilken eljest bör anses vara av avsevärd betydelse för samfärdseln på orten.

Såsom i 93 § 1 mom. lagen om enskilda vägar avsedd tillfartsväg till fast bosättning anses väg, vilken användes för den fasta bosättningens trafik till lokalt förvaltnings- eller servicecentrum.

Ovan i 2 mom. avsedd väg bör ha en längd av minst en kilometer. Av vägande skäl kan dock beslutas, att bidrag beviljas även för väg som är kortare.

14 §.

Statsbidrag utgives på grundvalen av de av vägens underhåll föranledda kostnaderna, beräknade enligt en i 17 § avsedd, genom länsstyrelsens utslag fastställd bidragsprocent.

Grundbidraget för enskild väg är 50 procent inom utvecklingsområdenas i lagen om främjande av den regionala utvecklingen (451/75) avsedda första zon och tilläggsstödsområden samt på motsvarande sätt 45 procent inom den andra zonen och stödområdena. Då väg är belägen annorstädes i Finland, är grundbidraget 40 procent.

15 §.

Utöver grundbidraget utgives i tilläggsbidrag, i enlighet med vad genom trafikministeriets beslut närmare bestämmes, på basen av annan trafik än vägdelägarnas högst 20 procent, på basen av vägdelägarnas ekonomiska ställning högst 20 procent, på basen av storleken av kostnaderna för underhållet av vägen högst 10 procent och på basen av vägsträckan per vägdelägare, som är fast bosatt inom vägens influensområde, högst 10 procent. Totalbeloppet av det bidrag som beviljas kan likväl uppgå till högst 80 procent.

Då till enskild väg, som är berättigad till bidrag, hör färjsträcka eller bro, som årligen nedmonteras, utgives statsbidrag till denna del för 80 procent av drifts- och underhållskostnaderna. Härvid bör vid ansökan om statsbidrag i fråga om färjsträcka och bro, som årligen nedmonteras, inlämnas en särskild ansökan om statens deltagande i underhållskostnader jämte kostnadsberäkning samt en särskild utanordningsansökan.

16 §.

Statsbidrag för underhåll av väg, vilket beviljas årligen, skall sökas skriftligen hos den länsstyrelse, inom vars område vägen eller största delen av den är belägen. Ansökan skall tillställas vägnämnden före ingången av det kalenderår, för vilket statsbidrag sökes första gången, före utgången av maj månad. Till ansökningen skall fogas redogörelse för vägen och dess delägare, årskostnadsberäkning angående underhållet av vägen samt karta, på vilken den i ansökan nämnda vägen och den fasta bosättningen inom dess influensområde är angiven.

Vägnämnden skall granska, att de i ansökningen nämnda uppgifterna om fastigheternas användningsändamål äro riktiga och, såframt i ansökan begärts tilläggsbidrag på grund av att delägarna äro mindre bemedlade, införskaffa utlåtande därom från vederbörande socialmyndighet. Vägnämnden skall även i Övrigt granska ansökans sakenlighet och riktighet samt vid behov yrka, att väglaget kompletterar sin ansökan eller lämnar erforderliga tilläggsutredningar. Vägnämnden skall före utgången av augusti månad tillställa vägmästardistriktet ansökningshandlingarna jämte eget utlåtande, om ej vägande skäl annat föranleder.

Vägmästardistriktet skall granska ansökningshandlingarna samt sända dem jämte eget utlåtande till väg- och vattenbyggnadsdistriktet, på vilket det ankommer att, såvitt möjligt före utgången av därpå följande februari månad, till länsstyrelsen avgiva utlåtande angående förutsättningarna för beviljande av bidrag och om bidragsprocentens storlek.

17 §.

Länsstyrelse skall, såvitt möjligt före utgången av april månad, avgöra, huruvida årligt statsbidrag för vägs underhåll erlägges, och vilken bidragsprocenten i jakande fall skall vara. I utslaget skall grundbidragsprocenten och de på olika grunder bestämda tilläggsbidragsprocenterna angivas särskilt för sig. Bidrag utgives från ingången av det kalenderår, som följer närmast efter dagen för inlämnandet av ovan i 16 § 1 mom. avsedd ansökan.

Då i 16 § avsedd ansökan om statens deltagande i underhållskostnader inlämnats till vägnämnden efter stadgad tid, kan länsstyrelsen likväl av särskilda skäl upptaga den till behandling.

Länsstyrelsens utslag skall delgivas sökanden samt väg- och vattenbyggnadsdistriktet. Väg- och vattenbyggnadsdistriktet skall, efter att ha fått del av utslaget, till sökanden återställa avskriften av den granskade årskostnadsberäkningen.

18 §.

Den av länsstyrelsen fastställda bidragsprocenten gäller tillsvidare. Har i de förhållanden, på grundvalen av vilka bidraget beviljats, inträffat avsevärd förändring eller har minst fem år förflutit sedan bidragsprocenten fastställdes, kan länsstyrelsen på eget eller annan myndighets initiativ eller på ansökan av väglaget höja eller sänka bidragsprocenten.

Uppfyller väg på grund av förändrade förhållanden icke längre de i 93 § 1 mom. lagen om enskilda vägar stadgade förutsättningarna för erhållande av statsbidrag, skall bidraget medelst länsstyrelsens utslag indragas från ingången av den månad som följer närmast efter meddelandet av utslaget. Har väglaget icke inom fem år efter det att statsbidragsutslaget meddelades, inlämnat i 24 § avsedd utanordningsansökan, anses statsbidragsutslag, som avses i 93 § 1 mom. lagen om enskilda vägar, ha förfallit.

Då i 1 eller 2 mom. avsett ärende blir anhängigt på initiativ av myndighet, skall väglaget och vägnämnden innan ärendet avgöres beredas tillfälle att bli hörda.

19 §.

Väglag skall, för att erhålla årligt statsbidrag för de år, som följer efter det första underhållsåret, före ingången av december månad det år, som närmast föregår underhållsåret, tillställa årskostnadsberäkningen vägmästardistriktet, som skall granska kostnadsberäkningen samt vidarebefordra den till väg- och vattenbyggnadsdistriktet. Väg- och vattenbyggnadsdistriktet skall granska årskostnadsberäkningen och, såvitt möjligt, före utgången av april månad till sökanden återställa avskriften av den granskade kostnadsberäkningen.

24 §.

Väglag skall före utgången av mars månad det år, som närmast föregår underhållsåret, tillställa vägmästardistriktet utanordningsansökan rörande föregående år. Till ansökningen skall fogas avskrift av den granskade årskostnadsberäkningen och utredning över kostnaderna för underhållet av vägen under ifrågavarande år jämte konto verifikat samt uppgivas numret på det postgirokonto som öppnats för inbetalningen av bidraget. Vägmästardistriktet skall granska ansökningen och tillställa den jämte eget utlåtande väg- och vattenbyggnadsdistriktet, vilket besluter om beloppet av de godtagbara kostnaderna.

Har utanordningsansökningen inlämnats till vägmästardistriktet efter utgången av den stadgade tiden, kan väg- och vattenbyggnadsdistriktet likväl av särskilda skäl upptaga den till behandling.

Bidragen utbetalas av vederbörande väg- och vattenbyggnadsdistrikt genom postgiro, såvitt möjligt före utgången av september månad det år som följer närmast efter underhållsåret. Bidragen utbetalas i belopp av hela mark. Väg- och vattenbyggnadsdistrikts beslut med anledning av utanordningsansökan kan förses med underteckning maskinellt. De kontoverifikat som legat till grund för beslutet återställas till sökanden.

Väglaget äger rätt att framställa anmärkning mot ovan i 3 mom. avsett beslut hos väg- och vattenbyggnadsdistriktet inom 14 dagar efter det att väglaget fått del av beslutet. Väg- och vattenbyggnadsdistriktet skall med anledning av anmärkningen meddela särskilt beslut.

24 a §.

Den som icke åtnöjes med väg- och vattenbyggnadsdistriktets beslut i utanordningsärende får anföra besvär över beslutet hos länsstyrelsen inom 30 dagar. Besvärstiden beträffande ovan i 24 § 3 mom. avsett beslut räknas från utgången av den i 24 § 4 mom. stadgade tiden eller, om anmärkning framställts mot utanordningen, från delfåendet av det beslut som meddelats med anledning av anmärkningen.

25 §.

Länsstyrelse skall årligen insända ett sammandrag av sina med stöd av 17 och 18 §§ meddelade utslag till trafikministeriet samt till nödiga delar utskrivna utdrag ur sammandraget till väg- och vattenbyggnadsdistriktet och till vägnämnden.

Väg- och vattenbyggnadsdistrikt skall årligen uppgöra ett sammandrag av sina enligt 24 § meddelade beslut samt tillställa länsstyrelsen avskrift av sammandraget och vägnämnden ett utdrag därur.

Bidrag för byggande av väg.
26 §.

Vid beviljande av i 94 § lagen om enskilda vägar avsett bidrag för byggande av enskild väg gäller i tillämpliga delar vad i 13 och 14 §§ är stadgat.

Statsbidrag för byggande av väg kan entligt prövning utgivas för minst 30 och högst 80 procent av de faktiska godtagbara kostnaderna. Vid prövningen av bidragsprocentens storlek kan beaktas bl. a. vägens regionala läge, vägens betydelse för samfärdseln, byggnadskostnadernas storlek per vägdelägare samt vägdelägarnas ekonomiska ställning.

Har bidrag för byggande av vägen beviljats av andra statsmedel, beviljas ovan i 1 och 2 mom. nämnt bidrag likväl icke, såvida icke trafikministeriet av särskilda skäl annorlunda besluter.

27 §.

Statsbidrag för byggande av väg skall sökas hos länsstyrelsen i god tid innan arbetena inledas. Ansökningen skall uppgöras i tre exemplar och till den skall, likaså i tre exemplar fogas av sakkunnig utarbetad plan för byggandet av vägen, kostnadsberäkning och en karta, på vilken den i ansökningen nämnda vägen angivits, samt redogörelse för vägen och delägarna däri. Har vägförrättning ej skett, skall till ansökningen fogas utredning angående ständig rätt till nyttjande av nödiga områden. Har väglag icke grundats, skall ansökningen, såvitt möjligt, undertecknas av samtliga vägdelägare. I ansökningen skall uppgivas, huruvida bidrag för byggande av vägen sökts eller beviljats av andra statsmedel.

Ansökningen jämte bilagor skall tillställas vägnämnden, som skall granska ansökningen och avgiva utlåtande i ärendet samt vidarebefordra ansökningen till väg- och vattenbyggnadsdistriktet. Väg- och vattenbyggnadsdistriktet avger utlåtande om planen, kostnadsberäkningen, förutsättningarna för beviljande av bidrag och bidragsprocentens storlek samt sänder handlingarna jämte eget utlåtande till länsstyrelsen.

Föreligger icke förutsättningar för beviljande av statsbidrag, fattar länsstyrelsen ett förkastande beslut, som skall delgivas sökanden, väg- och vattenbyggnadsdistriktet samt vägnämnden. Föreligger förutsättningar för beviljande av statsbidrag, intar länsstyrelsen ansökningen i den årliga framställningen till trafikministeriet om beviljande av statsbidrag. Länsstyrelsen vidarebefordrar årligen före utgången av oktober månad framställningen jämte ansökningshandlingarna, riktad till trafikmmisteriet, till vederbörande väg- och vattenbyggnadsdistrikt. Väg- och vattenbyggnadsdistriktet skall till framställningen foga eget utlåtande och vidarebefordra handlingarna till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, som skall till trafikministeriet avgiva utlåtande om länsstyrelsernas framställningar årligen före utgången av december månad.

Länsstyrelse kan dock i fråga om ansökan, som den finner vara brådskande, Översända en till trafikministeriet riktad separat framställning till väg- och vattenbyggnadsdistriktet, som vidarebefordrar framställningen med iakttagande i tillämpliga delar av ovan i 3 mom. stadgad ordning.

28 §.

Trafikministeriet anvisar inom ramen för tillbudsstående anslag erforderliga medel för de projekt, för vilka bidrag skall utgivas.

Länsstyrelse fattar beslut om statsbidrag i enlighet med 94 § lagen om enskilda vägar och 26 § förordningen om enskilda vägar. Länsstyrelsen skall samtidigt fastställa bidragsprocentens storlek samt bidragets högsta belopp. I utslaget skall ytterligare föreskrivas på vilket sätt och före vilken tidpunkt arbetet skall utföras och i hur många poster bidraget utbetalas. Länsstyrelsens utslag skall delgivas sökanden, väg- och vattenbyggnadsdistriktet samt vägnämnden.

Väg- och vattenbyggnadsdistriktet ombesörjer utanordningen av bidragen i enlighet med länsstyrelsens utslag. De kontoverifikat som legat till grund för utanordningsbeslutet återställas till sökanden. Angående framställande av anmärkning och sökande av ändring i beslut, som väg- och vattenbyggnadsdistriktet fattat i utanordningsärende, gäller i tillämpliga delar vad i 24 § 4 mom. och 24 a § av denna förordning är stadgat.

29 §.

Statsbidrag kan utgivas för kostnaderna för egentliga väg- och broarbeten samt för färjor, inberäknat även de skäliga utgifterna för arbetets ledning och övervakning samt för uppgörande av planen och kostnadsberäkningen ävensom för vägförrättningskostnaderna.


30 §.

Försummas iakttagandet av de såsom villkor för statsbidraget meddelade föreskrifterna, kan statsbidraget indragas helt eller delvis och de lyftade bidragsposterna förordnas att återbetalas. På dessa poster skall erläggas en ränta av tolv procent räknat från dagen för deras lyftande.


31 §.

Statsbidrag utbetalas i förskott på sätt som förutsattes i bidragsbeslutet efter det att arbetet påbörjats, med beaktande av hur arbetet framskridit. Den sista posten utbetalas då arbetet är slutfört och godkänt på åtgärd av väg- och vattenbyggnadsdistriktet. Av särskilda skäl kan bidraget utbetalas på en gång. Bidragsposterna inbetalas i belopp av hela mark på ett för ändamålet öppnat postgirokonto.

Före utbetalningen av den första bidragsposten skall till väg- och vattenbyggnadsdistriktet avgivas en av detsamma godkänd förbindelse jämte godtagbar borgen för återbetalningen av bidragsposterna jämte ränta i de fall, som nämnas i 30 §.

32 §.

För ledandet av arbete, för vilket statsbidrag utgives, skall avlönas en av väg- och vattenbyggnadsdistriktet godkänd arbetsledare. Arbetskostnaderna skola bokföras och förteckning föras över arbetsredovisningarna.

Det sakenliga utförandet av arbetet och användningen av det beviljade statsbidraget övervakas av väg- och vattenbyggnadsdistriktet.

Övervakningen av bidragens användning.
33 §.

Väg- och vattenbyggnadsdistrikt skall övervaka användningen av de för väghållning beviljade statsbidragen. I fråga om underhållet av väg är även vederbörande vägmästardistrikt övervakningsmyndighet. Övervakningsmyndigheterna äga rätt att vid behov granska skötseln av ekonomin och bokföringen i fråga om väg, för vilken statsbidrag utgivits.


34 §.

Myndighet, som beviljat statsbidrag, avsett för byggande av enskild väg, skall anmäla därom till vederbörande länsstyrelse, väg- och vattenbyggnadsdistrikt samt vägnämnd.

3 kap.

Särskilda stadganden.


40 §.

Trafikministeriet åligger:

1) att utfärda närmare föreskrifter om vad vederbörande myndigheter skall beakta vid fastställandet av bidragsprocentens storlek;

2) att fastställa formulären för blanketterna för ansökning och lyftande av samt redovisning för statsbidrag;

3) att utfärda allmänna anvisningar angående byggande och underhåll av enskilda vägar, för vilka staten utgivit bidrag; samt

4) att utfärda andra erforderliga allmänna föreskrifter och anvisningar rörande statsbidraget.

41 §.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utfärdar anvisningar om de grunder, enligt vilka vägdelägarnas eget arbete och andra naturaprestationer beaktas vid fastställande av de till statsbidrag berättigande kostnaderna, samt fastställer årligen storleken av de genomsnittliga kilometerkostnaderna för det underhåll, som inom de olika väg- och vattenbyggnadsdistriktens områden skall användas för statsunderstödda enskilda vägar. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utfärdar även, inom ramen för de i 40 § 3 punkten avsedda allmänna anvisningarna, närmare föreskrifter rörande planering, byggande och underhåll av vägar, för vilka statsbidrag utgivits.

42 §.

Länsstyrelsen kan ålägga väglag att återbära av detsamma uppburet statsbidrag eller del därav jämte tolv procents årlig ränta, räknat från ingången av den månad, då statsbidraget utbetalades:

1) såvida för erhållande av statsbidrag lämnats oriktiga eller vilseledande uppgifter; eller

2) såvida i samband med granskningen av räkenskaperna eller eljest framgår, att statsbidraget erlagts utan grund; eller

3) såvida utan laglig rätt på väg uppsatts förbudstavla rörande begagnandet av vägen eller såvida färdsel på vägen eljest olagligen förbjudits.

Vad i 1 mom. är stadgat skall dock icke äga tillämpning, då återbärande av statsbidrag, med beaktande av omständigheterna, bör anses som oskäligt.

42 a §.

Kommun och väglag kunna ingå avtal om väghållning. Härvid gäller beträffande kommun i tillämpliga delar vad om sökande och utanordnande av statsbidrag är stadgat i fråga om väglag. De statsbidrag, som beviljas för underhållskostnaderna, med undantag av färjsträcka och bro, som årligen nedmonteras, utgives på grundvalen av de i 41 § avsedda genomsnittliga kilometerkostnaderna.

43 §.

I fråga om de väglag, vilka före utgången av år 1977 första gången inlämnat ansökan om statsbidrag för underhållskostnaderna för år 1978, men för vilkas del beslut om bidrag icke fattats före den 1 januari 1978, utgår statsbidrag för underhållskostnader på sätt i 14 och 15 §§ är stadgat redan för år 1978. Ansökningshandlingarna skola, innan beslut fattas, återställas till sökanden för att kompletteras så att de motsvara de nya stadgandena.

Bidragsprocenten för underhåll av de enskilda vägar, för vilkas del bidragsbeloppet fastställts före denna förordnings ikraftträdande, höjes på åtgärd av länsstyrelsen från och med år 1978 inom utvecklingsområdenas första zon och tilläggsstödsområden med 10 procentenheter, inom utvecklingsområdenas andra zon och stödområden likaså med 10 procentenheter samt annorstädes i Finland med 5 procentenheter. Bidragets belopp är dock högst 80 procent. Sagda bidragsprocenter gälla till utgången av år 1982, om de icke därförinnan ändrats på ansökan av väglag eller på initiativ av myndighet.

Ovan i 2 mom. avsett väglag äger rätt att begära att bidragsprocenten fastställes på ovan i 14 och 15 §§ stadgat sätt tidigast för år 1980, såvida icke trafikministeriet av särskilda skäl på framställning av länsstyrelse beviljar tillstånd att i något län avvika från detta.

De väglag, vilkas statsbidrag på tjänstens vägnar höjts på sätt som är stadgat i 2 mom., skola inlämna ansökan om ovan i 14 och 15 §§ avsett statsbidrag till vägnämnden före utgången av maj månad år 1982 vid äventyr, att statsbidrag för underhållskostnaderna icke längre beviljas för därpåföljande underhållsår.

Länsstyrelse kan dock på basen av ansökan av särskilda skäl medgiva undantag från i detta moment stadgad tid.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1978.

Utan hinder av vad i 24 § 3 mom. och 28 § 3 mom. är stadgat skola länsstyrelserna under år 1978 utbetala bidragen för underhåll av enskilda vägar för tiden före denna förordnings ikraftträdande samt ifråga om byggande av enskilda vägar de bidragsposter, för vilkas utbetalande anslag ställts till länsstyrelsernas förfogande före den 1 januari 1978.

Helsingfors den 23 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Trafikminister
Veikko Saarto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.