983/1977

Given i Helsingfors den 23 december 1977.

Lag om ändring av byggnadslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 78 § 5 mom. samt

ändras rubriken för 9 kap., 78 § 1 och 4 mom. samt 113 § som följer:

9 kap.

Anläggning av gata och annat allmänt område.

78 §.

Anläggande av gata ankommer på staden.


Vid anläggande och underhåll av allmänt vatten- och avloppsverk skall iakttagas vad i lagen om allmänna vatten- och avloppsverk (982/77) är stadgat.

113 §.

Genomförandet av byggnadsplan omfattar anläggande och underhåll av nödiga trafikleder inom byggnadsplaneområdet samt, i den mån kommunens tillgångar det medgiva, vidtagande av nödiga åtgärder för ordnande av utomhusbelysningen samt för inrättande av parker och andra allmänna områden, likväl med beaktande av stadgandena i 15 §.

Vid anläggande och underhåll av allmänt vatten- och avloppsverk skall iakttagas vad i lagen om allmänna vatten- och avloppsverk är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1978.

Helsingfors den 23 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.