982/1977

Given i Helsingfors den 23 december 1977.

Lag om allmänna vatten- och avloppsverk.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Med allmänt vatten- och avloppsverk avses i denna lag inrättning, som äges av kommun eller kommunalförbund eller godkänts såsom kornmuns allmänna vatten- och avloppsverk och vars uppgift är att sköta samhälles vattenanskaffning och avloppsreglering.

Vad i denna lag stadgas om allmänt vatten- och avloppsverk gäller i tillämpliga delar även inrättning, vars uppgift är att sköta endast vattenanskaffning eller avloppsreglering i ett samhälle.

2 §.

Med vattenanskaffning avses i denna lag leverans av vatten, främst för hushållsändamål, samt med avloppsreglering avledande och rening av avfalls-, regn- och grundtorrläggningsvatten.

3 §.

Med allmänt vatten- och avloppsverks verksamhetsområde avses i denna lag område, till vars gagn verket har ordnat eller ordnar vattenanskaffnings- och avloppsreglering.

Verksamhetsområdet bestämmes av kommunfullmäktige i vederbörande kommun. Verksamhetsområdet skall vara ändamålsenligt och sådant, att vattenanskaffning och avloppsreglering inom området kan ordnas och skötas på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

4 §.

Vatten- och avloppsverk, vars ägare icke är kommun eller kommunalförbund, godkännes på ansökan av verket såsom allmänt vatten- och avloppsverk av kommunfullmäktige i den kommun, inom vilken verket har sitt verksamhetsområde.

Ovan i 1 mom. avsett godkännande förutsätter att verket tillgodoser behovet hos en större grupp av konsumenter och att det kan anses förmå sköta sina uppgifter på vederbörligt sätt inom sitt verksamhetsområde.

5 §.

Allmänt vatten- och avloppsverk skall i den mån de ekonomiska förutsättningarna det medgiver utveckla vattenanskaffningen och avloppsregleringen inom sitt verksamhetsområde i enlighet med de krav som ställes av samhällets utveckling i övrigt.

Om sanitära skäl eller behovet hos en större grupp av konsumenter eljest så kräver, skall kommun sörja för att åtgärder vidtages för ordnande av vattenanskaffning och avloppsreglering på åtgärd av allmänt vatten- och avloppsverk, som äges av kommunen eller av ett för uppgiften lämpligt samfund.

6 §.

Allmänt vatten- och avloppsverk är skyldigt att tillåta att fastighet, som är belägen mom dess verksamhetsområde, anslutes till verkets vattenledning och avlopp i enlighet med nedan i 11 § avsedda allmänna anslutningsbestämmelser.

Vad i 1 mom. är stadgat om anslutning av fastighet gäller icke fabrik, inrättning, företag, rörelse eller annan med dessa jämförbar anslutnmgsvillig, som i fråga om sin vattenförbrukning eller beskaffenheten eller mängden av det avfallsvatten, som skulle ledas i avloppen, skulle försvåra det allmänna vatten- och avloppsverkets verksamhet eller dess möjligheter att på ett tillfredsställande sätt sköta sina uppgifter beträffande andra fastigheter, som har anslutits till verket.

Angående skyldighet att ansluta sig till allmänt vatten- och avloppsverks vattenledning och avlopp stadgas i hälsovårdslagen.

7 §.

På område, för vilket i byggnadslagen avsedd plan har fastställts eller håller på att utarbetas, får allmänt vatten- och avloppsverk icke anläggas så, att genomförandet av den plan som fastställts eller håller på att utarbetas försvåras.

8 §.

Till allmänt vatten- och avloppsverk hör alla för dess verksamhet erforderliga anläggningar och konstruktioner, såsom vattentäkter, vattenreningsverk, pumpstationer, vattencisterner och vattenledningar samt rör-, tunnel- och öppna avlopp, inspektions- och regnvattensbrunnar och andra med dessa jämförliga anläggningar samt pumpstationer och reningsverk för avfallsvatten. Till allmänt vatten- och avloppsverk hör likväl icke i 9 § avsedda vatten- och avloppsanordningar på fastighet.

9 §.

Allmänt vatten- och avloppsverk skall för varje fastighet, som anslutes till verkets vatten- och avloppsledningsnät, bestämma särskilda förbindelsepunkter, vilka skall vara belägna i fastighetens omedelbara närhet, om ej synnerligt skäl föranleder annat. På område, för vilket stads- eller byggnadsplan icke har fastställts, får förbindelsepunkt icke förläggas på längre avstånd än etthundra meter från närmaste byggnad som anslutes till ledningsnätet.

Med vatten- och avloppsanordningar på fastighet avses i denna lag till fastighet hörande vatten- och avloppsledningar, avsedda att anslutas till allmänt vatten- och avloppsverks vattenledning och avlopp, samt tillbehör och anläggningar för dem fram till förbindelsepunkten.

10 §.

Vatten- och avloppsanordningar på fastigheter som är anslutna till allmänt vatten- och avloppsverk skall hållas i sådant skick att de ej medför olägenhet för verkets bruk.

Vid behov får allmänt vatten- och avloppsverk granska beskaffenhet, skick och funktion hos vatten- och avloppsanordningar på fastigheter som har anslutits eller anslutes till verkets ledningsnät.

11 §.

Ägare av allmänt vatten- och avloppsverk kan utfärda allmänna bestämmelser om anslutning till verket och om dettas bruk. Bestämmelserna skall utformas så, att de är opartiska i fråga om dem som ansluter sig till verket och så, att dessas möjligheter att tillgodogöra sig de tjänster som verket tillhandahåller icke oskäligt begränsas eller försvåras.

12 §.

Om anslutning till allmänt vatten- och avloppsverk samt anslutningsvillkoren ingås avtal mellan verket och den som ansluter sig till detta. Avtalet får icke strida mot de allmänna bestämmelser som avses i 11 §. Om det inbördes förhållandet mellan verket och den som ansluter sig till detta gäller dessutom vad därom är särskilt stadgat.

13 §.

Angående avgifter till allmänt vatten- och avloppsverk gäller vad om dem är särskilt stadgat eller avtalat.

14 §.

Om vatten- och avloppsanordningar i fastighet och deras beskaffenhet samt om utförande av installationsarbete gäller vad därom är särskilt stadgat.

15 §.

Den som är anställd i allmänt vatten- och avloppsverks tjänst eller som verket särskilt har befullmäktigat därtill är berättigad att i den omfattning som verkets planering, skötsel, drift och underhåll förutsätter röra sig på annan tillhörigt område och där vidtaga de åtgärder dessa syften betingar.

Innan i 1 mom. avsedda åtgärder vidtages, skall markägaren såvitt möjligt underrättas om dem och vederbörande ersättas för den olägenhet och skada som åtgärderna vållar.

Om rätt att uppföra vid vattenanskaffning och avloppsreglering erforderliga byggnader, anläggningar och konstruktioner och om förvärv av bruks- eller äganderätt till härför nödiga områden är särskilt stadgat.

16 §.

Den som vid fullgörandet av en i denna lag stadgad uppgift fått vetskap om företags affärs- eller yrkeshemligheter får ej yppa dessa, såframt icke den till vars förmån tystnadsplikten är stadgad samtycker därtill.

17 §.

Underlåter allmänt vatten- och avloppsverk att iakttaga de stadganden och bestämmelser som gäller dess verksamhet, kan länsstyrelsen vid vite eller vid äventyr att underlåtet arbete utföres på det allmänna vatten- och avloppsverkets bekostnad bestämma, att det som orättmätigt har gjorts eller underlåtits skall rättas till.

Iakttar annat än kommun tillhörigt allmänt vatten- och avloppsverk icke de stadganden och bestämmelser som gäller verkets verksamhet, och upprepas försummelserna trots kommunfullmäktiges anmärkningar, eller visar det sig att verket icke förmår sköta sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt, kan kommunfullmäktige återkalla sitt godkännande av verket såsom ett allmänt vatten- och avloppsverk.

18 §.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

19 §.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1978.

Lagen tillämpas på vatten- och avloppsverk i kommuns eller kommunalförbunds ägo som är i bruk då lagen träder i kraft, räknat från dagen för ikraftträdandet, och på verk av annat slag, räknat från den tidpunkt då det godkännes såsom allmänt vatten- och avloppsverk.

För allmänt vatten- och avloppsverk skall inom sex månader, räknat från den tidpunkt från vilken denna lag skall tillämpas på verket, fastställas i 3 § avsett verksamhetsområde.

Helsingfors den 23 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.