862/1977

Given i Helsingfors den 2 december 1977.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 7 §, 12 § 1 mom. 28 punkten och 47 a § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt,

av dessa lagrum 7 § sådan den lyder i lag av den 3 januari 1946 (1/46), 12 § 1 mom. 28 punkten i lag av den 25 juni 1975 (482/75) och 47 a § i lag av den 23 juni 1977 (512/ 77), samt

ändras tredje gruppen av myndigheter som anges i lagens 4 § samt 6, 8, 10, 13, 13 a, 14, 16, 45, 47 och 58 §§, 65 b § 1 mom. och 66 §,

sådana de lyder, den i 4 § ingående tredje gruppen av myndigheter i nämnda lag av den 25 juni 1975, 6 § ändrad genom lagar av den 20 december 1966 och den 10 januari 1975 (669/66 och 14/75), 8 § ändrad genom nämnda lag av den 20 december 1966 samt genom lag av den 18 april 1973 (325/73), 10 § ändrad genom nämnda lag av den 20 december 1966 samt genom lagar av den 29 december 1967, den 31 december 1968, den 11 mars 1970, den 26 mars 1971, den 19 november 1971, den 10 november 1972, den 21 december 1972, den 30 mars 1973, den 29 december 1973 och den 24 juni 1976 (628/67, 747/68, 188/70, 235/71, 776/71, 734/72, 832/72, 273/73, 998/73 och 547/76) och genom nämnda lagar av den 18 april 1973, den 10 januari 1975, den 25 juni 1975 och den 23 juni 1977, 13 och 13 a §§ i nämnda lag av den 20 december 1966, 14 § ändrad genom nämnda lagar av den 20 december 1966, den 31 december 1968, den 26 mars 1971 och den 29 december 1973 samt genom lag av den 28 november 1969 (715/69), 16 § i lag av den 8 juni 1956 (332/56), 45 § i nämnda lag av den 23 juni 1977, 47 § ändrad genom lagar av den 2 september 1957 och den 21 december 1962 (299/57 och 606/62) samt genom nämnda lag av den 31 december 1968, 58 § i lag av den 14 december 1951 (617/51), 65 b § 1 mom. i lag av den 20 december 1968 (670/68) och 66 § i nämnda lag av den 14 december 1951, som följer:

4 §.

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelse jämte länsrätt, befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontoret, statens revisionsverk, Skattestyrelsen, tullstyrelsen, bankinspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitel, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiv, jordbruksstyrelsen, vattenstyrelsen, forststyrelsen, lantmäteristyrelsen, skogsforskningsinstitutet, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, bilregistercentralen, luftfartsstyrelsen, meteorologiska institutet, järnvägsstyrelsen, post- och telegrafstyrelsen, sjöfartsstyrelsen, näringsstyrelsen, patent- och registerstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, olycksfallsverket, socialstyrelsen och medicinalstyrelsen.


6 §.

Såvitt i denna lag ej annorlunda stadgas, skola expeditioner, som utfärdas av myndighet, hörande till någon av de i 4 § nämnda grupperna, beläggas med stämpel till följande belopp:

1) utslag, resolution, dom, diariebevis, stämning eller annan expedition, skriven på särskilt papper eller på till myndighet ingiven handling, samt protokollsutdrag, vilket enligt gällande stadganden bör utfärdas såsom egentlig expedition till part, förutom i 2 punkten nämnd expedition, för varje sida:

mk
1 gruppen 18,―
2 gruppen 13,―
3 gruppen 10,―
4 gruppen 4,―
5 gruppen 3―
6 gruppen 2,―

2) avskrift av expedition eller annan hos myndighet förvarad handling samt remissresolution, som åtecknats eller bifogats till myndighet ingiven handling och ej innehåller förordnande om kvarstad eller annan handräckningsåtgärd, ävensom annat än i 1 punkten nämnt utdrag ur expedition eller annan handling, även då de utgivas såsom fotostatkopior, för varje sida:

mk
1―2 grupperna 4,―
3―4 grupperna 3―
5―6 grupperna 2―

Ovan stadgad skyldighet att erlägga stämpelskatt gäller beträffande arbetsdomstolen endast andra än i 45 § lagen om arbetsdomstolen nämnda.

8 §.

Utöver vad i stämpelskatt enligt antal sidor utgår, skola i denna paragraf nämnda handlingar beläggas med tilläggs stämpel till följande belopp:

1 gruppen:

a) domar och utslag i revisionsmål 150 mark;

b) utslag i besvärsmål rörande beskattning eller debitering av staten eller kommun tillkommande avgifter: då besvären gälla beskattningens eller debiteringens nedsättande med ett belopp av minst 400 mark eller med minst 5 000 skattören, 120 mark, eljest 60 mark;

c) utslag i övriga besvärsmål: ministeriernas utslag 60 mark och annan myndighets 150 mark;

d) resolutioner på dispensansökningar, om de angå tjänsteårsberäkning eller rätt att vinna inträde i läroanstalt, 30 mark, ingående av äktenskap 90 mark och i övriga fall 300 mark;

e) resolution, varigenom beviljas i lagen om rätt för utlänningar och vissa sammanslutningar att inträda såsom bolagsman i handelsbolag och kommanditbolag (322/73) avsett tillstånd eller tillstånd att tillhöra aktiebolags eller andelslags styrelse eller att tjänstgöra som prokurist för eller funktionär vid dylikt, 500 mark;

f) resolutioner på andra, ovan icke nämnda ansökningar, som ej innefatta anhållan om dispens, 60 mark, likväl så, att om fullföljdstillstånd medelst högsta domstolens utslag förvägras i mål, vari tillstånd skulle ha kunnat meddelas med stöd av 30 kap. 3 § 1 punkten rättegångsbalken, stämpelskatt för utslaget skall erläggas såsom för dom eller utslag i enlighet med vad ovan i punkterna a och c är sagt; samt

g) avskrifter 8 mark.

2 gruppen:

a) domar och utslag i instämda, vädjade och underställda mål samt besvärsmål ävensom bevis över missnöjesanmälan, då sådant bevis erfordras för ansökan om fullföljdstillstånd eller för ändringssökande hos högsta domstolen, 50 mark;

b) avskrifter 8 mark.

.3 gruppen:

a) utslag, resolutioner och immissionsbrev samt kungörelser om skatteköp eller sökt åborätt till kronohemman 15 mark;

b) avskrifter 5 mark.

10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:

Arbetstillstånd, som i Finland antecknas i utlännings pass, i identitetsbevis, som godkänts i stället för pass, eller i främlingspass, som utgivits i Finland, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 300 mark.

Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, varigenom beviljas tillstånd eller rätt:

1) för utlänning eller utländsk sammanslutning eller sådan finsk sammanslutning, vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, att äga eller besitta fastighet 500 mark;

2) för utlänning eller utländsk sammanslutning att idka annan än i 3, 6 eller 7 punkten nämnd näring eller att inrätta filial 500 mark;

3) att idka bankrörelse:

a) för bildande av affärsbank 90000 mark;

b) för bildande av sparbank, andelsbank eller hypoteksbank 18 000 mark;

c) för öppnande av filialkontor till affärsbank, sparbank, andelsbank eller hypoteksbank 9 000 mark.

För beslut, som utfärdas på grund av ansökan av bank eller annan penninginrättning och berör dess rörelse samt publiceras i författningssamlingen, skall utöver vad ovan föreskrivits i stämpelskatt erläggas 300 mark för varje sådan sida i såväl den finskspråkiga som den svenskspråkiga författningssamlingen, på vilken beslutet tryckts.

4) att idka försäkringsrörelse 22000 mark;

5) att förlänga tiden för öppethållande av restaurang, matservering eller kafé eller för servering därstädes, enligt föreskrift av statsrådet, minst 40 och högst 1 100 mark for varje kalendermånad eller del därav, samt beslut, varigenom annars medgives anordnande av nöjen utöver stadgad tid, enligt prövning av den myndighet, som beviljar tillståndet, minst 15 mark och högst 250 mark;

6) att i förplägnadsrörelse anordna

a) tillställning med dans;

b) kabaré-, varieté-, revy- eller annan därmed jämförlig föreställning; eller

c) annan än ovan i punkt b nämnd uppvisning eller föreställning med undantag av modeuppvisning,

enligt föreskrift av statsrådet, för ettvart slag minst 70 och högst 2 100 mark för kalendermånad eller del därav;

7) beträffande allmänna nöjen:

a) att hålla för nöjesändamål anordnad, mot avgift upplåten penningautomat eller annan sådan anordning, vid vars begagnande vinst kan utfalla i penningar eller i spelmarker, vilka kunna utbytas mot penningar eller varor;

b) att hålla för nöjesändamål anordnad, mot avgift upplåten automat eller annan därmed jämförlig anordning, vid vars begagnande vinst i varor kan utfalla;

c) att hålla för nöjesändamål mot avgift upplåten annan än ovan i punkterna a och b avsedd automat eller därmed jämförlig anordning, såsom automat för utförande av musik eller förevisning av bilder, målskjutningsautomat eller anordning, innefattande boll- eller annat spel; eller

d) att anordna målskjutning, pil- eller ringkastning, miniatyrgolfspel, kortspel eller andra därmed jämförliga, för nöjesändamål mot avgift anordnade tidsfördriv eller tävlingar, så ock att anordna annat än ovan i punkterna a, b och c nämnt skicklighets- eller lyckospel eller annat sådant spel, vid vilket avgift uppbäres,

enligt föreskrift av statsrådet, för ettvart slag minst 15 mark och högst 450 mark för kalendermånad eller del därav.

Beviljas tillstånd eller rätt, som avses i 7 punkten, för tid, för vilken stämpelskatt redan erlagts på annan ort, skall till denna del icke utgå annan än i 6 § stadgad stämpelskatt;

8) till inregistrering av elektricitetsverksfastighet eller dess tillbehör:

a) beslut om inregistrering av elektricitetsverksfastighet:

för varje kilovoltampére (kVA) av den sammanräknade nominella effekten hos elektrisk stations maskiner, antingen generatorer eller omformare, eller hos transformatorer eller ackumulatorer vid elektrisk station eller; hos den elektriska ström, som distribueras genom elektrisk station, högst 1 000 kVA, 18 penni;

över 1 000 kVA men högst 10 000 kVA, utöver förenämnda belopp 12 penni; samt

över 10 000 kVA, utöver de förenämnda beloppen, 11 penni;

b) beslut om inregistrering av elektricitetsverksfastighets tillbehör: för varje kVA vid elektriska stationer, som höra till tillbehöret, samma avgift som ovan för inregistrering av elektricitetsverksfastighet är stadgad; och därutöver

för varje linjekilometer av de till huvudstationen antingen direkt eller genom förmedling av understationer anslutna ledningarna,

högst 1 000 volts nominell spänning 33 penni;

över 1 000 och högst 25 000 volts nominell spänning 70 penni;

över 25 000 och högst 60 000 volts nominell spänning 1 mark 75 penni; samt

över 60 000 volts nominell spänning 3 mark 50 penni;

c) beslut om förkastande av inregistrering på motsvarande sätt 50 procent av det belopp, som ovan stadgats såsom inregistreringsavgift för elektricitetsverksfastighet och dess tillbehör;

9) att anordna flera nöjestillställningar i andra än ovan i 6 punkten nämnda fall:

a) inom visst länsmansdistrikt eller viss stad 4 mark för varje i beslutet ingående tillställning;

b) inom visst län beroende på tillställningarnas beskaffenhet och antal enligt prövning av den myndighet, som beviljar tillståndet, minst 30 och högst 140 mark; samt

c) inom flera län beroende på tillställningarnas beskaffenhet och antal enligt prövning av den myndighet, som beviljar tillståndet, minst 110 och högst 550 mark.

Såvida i 9 punkten avsett tillstånd beviljas för biograf-, revy- eller andra föreställningar för viss tid, skall beslutet beläggas med stämpel till ett belopp av 7 mark för den första kalendermånaden eller del därav samt till ett belopp av 2 mark för varje följande kalendermånad eller del därav.

Betyga utdrag och avskrift ur befolkningsregister:

1) betyg;

a) innefattande uppgifter om en person 4 mark;

b) innefattande uppgifter om make eller maka eller om äktenskap 6 mark;

2) släktutredning, innefattande uppgifter om föräldrar och barn, 6 mark samt för varje släktled därutöver 8 mark;

3) äktenskapsbetyg 4 mark;

4) annat betyg, som på begäran utfärdas för enskilda angelägenheter, 4 mark; samt

5) utdrag eller avskrift för första sidan 3 mark och för varje följande sida 2 mark.

Antecknas på betyg rörande minderårig uppgifter om dennes föräldrar, uppbäres för sådant betyg stämpelskatt i enlighet med vad ovan är stadgat om betyg, innefattande uppgifter om en person.

Bevis, som utfärdas såsom särskild expedition eller påtecknas myndighet företedd handling:

1) av notarius publicus utfärdat intyg, då det utfärdas av den i ministeriet för utrikesärendena verksamma, 11 mark, eljest 6 mark;

2) anteckning på växel eller check om att den protesterats 6 mark;

3) intyg på avskrift av eller utdrag ur expedition, som överlämnas till den myndighet, som utfärdat expeditionen, för bestyrkande av dess riktighet, för bestyrkande av varje avskrifts eller utdrags riktighet 3 mark, likväl minst 3 mark för varje till riktigheten bestyrkt sida;

4) intyg över vilka som äro berättigade att teckna trafikförsäkringsföreningens, sjömanspensionskassans, pensionsskyddscentralens och arbetspensionskassans namn 5 mark;

5) tillståndsbevis för inresa till visst gränsområde av riket eller till annat särskilt bestämt område eller för vistelse eller färdsel därstädes ävensom legitimationsbevis 5 mark;

6) intyg, som berör tillfällig användning av motorfordons igenkänningsmärken, eller anteckning på grund av bruksanmälan angående ny, för privat bruk registrerad personbil, samt på grund av överföring av äganderätten till motorfordon utfärdat interimskvitto åt den nya ägaren eller innehavaren 6 mark.

Annat av en i 4 § nämnd myndighet utfärdat intyg stämplas såsom beslut av samma myndighet, likväl icke med tilläggsstämpel.

Brev å apoteksrättighet eller resolution, varigenom överlåtelse av apoteksprivilegium godkännes, efter apotekets uppskattade avkastning, beroende på statsrådets prövning:

a) då apoteksrättighet tilldelas, minst 1 500 och högst 25 000 mark;

b) då privilegium å stamapotek överföres på grund av överenskommelse mellan den förra och den nya innehavaren, minst 9 000 och högst 45 000 mark.

Centralskattenämndens beslut, medelst vilket nämnden meddelat i 69 § beskattningslagen avsett förhandsbesked, enligt nämndens prövning minst 100 och högst 2 000 mark.

Fastställande av bolagsordning för aktiebolag eller bostadsaktiebolag 260 mark.

Fotografikopia, som närslutes protokoll eller eljest utgives åt sakägare, i storlek högst 13 X 18 cm, 6 mark, samt för större format, 12 mark.

Fotostatkopia av handling som väsentligen innehåller annat än skrift, då dess storlek är högst 18 X 25 cm, 2 mark för varje sida, samt då dess storlek är högst 36 X 25 cm, 3 mark 50 penni för varje sida. Då fotostatkopia är större än 36 X 25 cm, skall i stämpelskatt erläggas 35 penni för varje kvadratdecimeter eller del därav, dock minst 35 mark för bro- och färjritning, som kan användas såsom arbetsritning även vid nya byggnadsarbeten, och minst 11 mark för andra ritningar, vilka i allmänhet kunna användas endast för komplettering av handlingar.

För fotostatkopia, som gives såsom med fotostatapparat taget negativ eller av filmremsa förstorat positiv, erlägges i stämpelskatt det dubbla beloppet av stämpelskatten för ovan i föregående stycke nämnd fotostatkopia.

Foloslatkopiekarta, utgiven av annan än lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteribyrå, då den är av

standardstorlek mk
1) A 4 7,35
2) A 3 10,85
3) A 2 17,85
4) A 1 28,90
5) större än A 1 0,49
för varje kvadratdecimeter eller del därav.

Främlingspass samt resolution, varigenom utlännings vistelsetillstånd som grundar sig härpå förlänges, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 300 mark.

Godkännande av teknisk anordning:

godkännande av maskin, lyft- eller transportmedel eller annan teknisk anordning eller anordningstypskonstruktion, 100 mark.

Handelsresande, bevis för honom, på sätt i 66―68 §§ stadgas.

Inresetillstånd, som i Finland antecknas i utlännings pass eller i identitetsbevis, som godkänts i stället för pass, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 300 mark.

Kartavstick eller -utdrag, utgivet av lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteribyrå, beroende på avstickets eller utdragets storlek, på dess framställningssätt och på använt material, i enlighet med vad genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet bestämmes, för varje kartblad minst 6 och högst 700 mark.

Körkort:

1) körkort av klass A, AB, ABC, ABCD, ABCE och ABCDE 175 mark;

2) körkort av klass KT eller T 52 mark;

3) ändring av körkort av klass KT eller T till något ovan under 1 punkten nämnt körkort 123 mark;

4) ändring av körkort av klass A, AB, ABC, ABCD eller ABCE till körkort av högre klass 52 mark;

5) duplettexemplar av körkort, dock icke sådant som utfärdats med anledning av namnändring, 52 mark;

6) yrkeskörtillstånd för personbil 52 mark; och

7) trafiklärarkort 52 mark.

Körkort, som beviljas eller förnyas för högst 10 år, skall likväl förses med endast hälften av ovan stadgad stämpel.

Lastlinjecertifikat 50 mark och förnyande av sådant 20 mark.

Mutsedel 100 mark eller, då sådan utgives åt utlänning eller utländsk sammanslutning eller åt sådan finsk sammanslutning, vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, högst 2 000 mark enligt den myndighets prövning, som beviljar tillståndet.

Nationalitetscertifikat 100 mark.

Nöjesskattenämndens beslut, varigenom nämnden meddelar nedan i 59 d § avsett förhandsbesked, enligt nämndens prövning minst 100 och högst 1 000 mark.

Pass, som i Finland utfärdas åt finsk medborgare för resa i utlandet, för högst ett år utfärdat 42 mark, för högst fem år utfärdat 105 mark, samt sällskapspass 5 mark per person.

Protokollsutdrag i lagfarts- eller inteckningsärende, som handlägges av häradsrätt, häradshövding eller fastighetsdomare, då det innefattar beslut, varigenom lagfartsärende eller fastighets-, lösöre- eller skogsinteckningsärende blivit slutligt prövat och avgjort, i lagfartsärende 50 mark och i inteckningsärende 40 mark.

Provnummerintyg, utfärdat av länsstyrelse, 250 mark om året, om det berättigar endast till framförande av motorcykel, annars 500 mark.

Registerutdrag:

1) ur fartygsregister, jordregister samt registren över stiftelser och pensionsstiftelser 10 mark per ark;

2) ur handelsregistret eller ur annat hos patent- och registerstyrelsen eller näringsstyrelsen fört register, om utdraget utgives av patent- och registerstyrelsen eller näringsstyrelsen 18 mark per ark, om det utgives av häradsskrivare 13 mark per ark och eljest 10 mark per ark;

3) ur handelsregistret eller ur annat hos patent- och registerstyrelsen eller näringsstyrelsen fört register, då utdraget utgives som fotostatkopia eller utskrivet på särskilda blad, 18 mark för det första bladet och 10 mark för varje följande blad;

4) ur understödskassaregistret, registret över religionssamfunden och föreningsregistret 6 mark per ark; samt

5) ur registret över elektricitetsverksfastigheter och gruvregistret 22 mark per ark,

Resolution, se Beslut.

Skattebrev, beroende av lägenhetens värde, enligt föreskrift av statsrådet minst 50 och högst 2000 mark.

Stämning:

1) muntlig, för varje person 2 mark;

2) delgivning av skriftlig stämning, för varje person 4 mark.

Tillstånd att hålla bilskola:

a) då undervisning får meddelas endast för erhållande av motorcykel- och traktorkörkort, i landskommun 400 mark och annorstädes 600 mark; samt

b) då undervisning får meddelas för erhållande av körkort för bil och annat motorfordon, i landskommun 700 mark och annorstädes 1 200 mark.

Trafiktillstånd:

1) för bedrivande av linjetrafik enligt prövning av den myndighet, som beviljar tillståndet, minst 300 och högst 5 000 mark;

2) för tillfälligt nyttjande av last- eller paketbil för personbefordran 10 mark; samt

3) för bedrivande av beställningstrafikrörelse 130 mark för varje fordon.

Undervisningstillstånd för meddelande av körundervisning:

a) då undervisningen meddelas med bil, 30 mark; samt

b) då undervisningen meddelas med annat motorfordon, 15 mark.

Utdrag:

1) ur mantalslängd, för varje sida 4 mark;

2) ur mantalslängds alfabetiska förteckning, för varje sida 3 mark.

Utdrag ur motorfordonsregistret, utfärdat av bilregistercentralen eller polisinrättningen i Helsingfors:

1) då motorfordon registrerats och utdraget berör bil eller ock motorcykel med en vikt av över 50 kilogram, 25 mark och då utdraget berör annat motorfordon eller släpvagn 12 mark;

2) då anteckning i registret ändrats, 12 mark.

För sådant utdrag ur registret, som utgives i stället för registerutdrag, vilket fyllts av myndigheternas anteckningar, eller på grund av rättelse, som myndighet infört i registret, utgår icke stämpelskatt.

Utmålssedel enligt prövning minst 200 och högst 2 000 mark eller, då sådan utgives åt utlänning eller utländsk sammanslutning eller åt sådan finsk sammanslutning, vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, högst 4 500 mark.

Utslag, se Beslut.

Varuförpassning 10 mark.

Vistelsetillstånd: förlängning av vistelsetillstånd som i Finland antecknas i utlännings pass eller i identitetsbevis, som godkänts i stället för pass, beroende på reciprocitet, enligt prövning högst 300 mark.

öppet brev eller annan handling a titel eller värdighet utan därmed förenad verklig tjänst:

1) för person, som står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla, enligt föreskrifter av statsrådet minst 20 och högst 30 000 mark;

2) för person, som ej står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, kommun eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla, enligt föreskrifter av statsrådet minst 50 och högst 105 000 mark.

13 §.

Handling, som av sakägare inlämnas till eller företes för högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt, häradsrätt, jorddomstol, rådstuvurätt eller i tvistemål vattenöverdomstolen eller vattendomstol, skall, såvitt icke i 13 a, 14 och 15 §§ samt 4―7 kap. är annorlunda stadgat, oberoende av omfattning eller antal sidor beläggas med stämpel till följande belopp:

mk
i 1 gruppen 6,―
i 2 gruppen 4,―
i 5 gruppen 2,―

Fria från ovan i 1 mom. föreskriven stämpelskatt äro:

duplett av handling;

i samma ärende utgiven, i 6 § avsedd expedition;

handlingar i ärenden i vilka i 6 § stadgad stämpelskatt för expeditioner icke uppbäres;

handlingar vid begäran om fri rättegång; samt

handling, som innehåller anmälan om vad eller missnöje mot underrätts utslag eller dom eller återkallande av sådan anmälan, så ock fullmakt som bifogats ovan nämnd anmälan eller återkallelse.

13 a §,

I 30 kap. 9 § 2 mom. rättegångsbalken avsedd anmälan om missnöje med hovrätts dom skall beläggas med stämpel till ett belopp av 50 mark.

Utöver vad särskilt är stadgat äro från erläggande av i 1 mom. stadgad stämpelskatt befriade landskap, kommun, kommunalförbund, församling och registrerat religionssamfund.

14 §.

För nedan nämnda handlingar och anmälningar skall, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, sådan uppbäras till följande belopp:

Anmälan till handelsregistret:

1) då firma första gången anmäles för registrering, 250 mark, förutom för enskild näringsidkares anmälan 120 mark;

2) då prokura, inrättande av filial eller ändring i registret anmäles, 90 mark, förutom då anmälan för ändring i registret berör ändring av andelslags stadgar, 150 mark.

Fordringsbevis, se Skuldsedel.

Inträdesbiljetter till nöjes- och underhållningstillfällen, enligt 59 a―59 d §§.

Köpebrev, bytesbrev och annan överlåtelsehandling, förutom gåvobrev och testamente, enligt 16, 17, 19―27 och 29―30 c §§.

Personkort, utfärdat av alkoholbolaget, enligt 65 a §.

Räkning, då den för erhållande av betalning inlämnas till domstol eller utsökningsmyndighet, ävensom skuldsedel enligt 45―53 §§.

Skogsavverkningskontrakt, då det för vinnande av inteckning inlämnas till domstol, enligt hela beloppet av det överenskomna priset för avverkningsrätten och nyttjanderätten till skogen, 0,5 procent för varje full mark.

Framgår vederlaget för avverknings- och nyttjanderätten ej av kontraktet, belägges detta med stämpel enligt rättens prövning.

Skuldsedel eller annat fordringsbevis, enligt 45―53 §§.

Spelkort, enligt 58 §.

Utskänkningsavtal, ingånget av alkoholbolaget, enligt 65 b §.

Warrant, 15 mark.

Värdepapper, som säljas eller bytas, enligt 54―57 §§.

Växel, vare sig den är ställd att betalas av växelutställaren själv eller av annan person, för varje full mark: då den är utställd på högst 9 månader, 1,2 procent om året; då den är utställd på längre tid än 9 månader, 0,9 procent.

För växel som är ställd att betalas vid uppvisandet skall i skatt dock uppbäras 0,9 procent.

Växel, både i Finland och i utlandet utställd, skall beläggas med ovan stadgad stämpel, innan den här uppvisas för accept eller betalning eller gives eller överlåtes till annan person.

Då växel, som i enlighet med 1 mom. är belagd med stämpel, för vinnande av inteckning eller betalning ingives till domstol eller fartygsregister- eller utsökningsmyndighet, skall angående dess beläggande med stämpel iakttagas vad ovan är sagt om skuldsedel.

Överlåtelsehandling beträffande kronorusthåll, kronohemman eller annan kronolägenhet, vid ansökan om immission, samt beträffande kronoboställe eller därav bildad odlings- eller bostadslägenhet eller annat område, vid ansökan om överlåtelse av arrenderätt, då överlåtelsehandlingen för fastställande av överlåtelsen ingives till myndighet, ävensom överlåtelsehandling rörande fastighet, med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i 16, 17, 19―27 och 29―30 c §§.

16 §.

Överlåtelse handling beträffande äganderätt till fastighet skall, då lagfart sökes, beläggas med stämpel till ett belopp, som motsvarar skatten.

Skatten är:

4 procent, då egendomens värde är högst 10000 mark,

5 procent, då egendomens värde är högre än 10 000 mark, men icke överstiger 50 000 mark, och

6 procent, då egendomens värde är högre än 50 000 mark.

45 §.

Skuldsedel eller annat fordringsbevis skall, då sådan handling för vinnande av inteckning eller för betalning ingives till domstol eller bilregister- eller utsökningsmyndighet, beläggas med stämpel enligt det kapitalbelopp, för vilket inteckning eller betalning sökes, till ett belopp av 0,9 procent för varje full mark.

Då skuldsedel eller annat fordringsbevis för vinnande av inteckning ingives till fartygsregistermyndighet, är beloppet av stämpelskatten 0,45 procent.

47 §.

Då skuldsedel och checkräknings- eller annat låneavtal inlämnas till statskontoret, affärsbank, sparbank, hypoteksanstalt, försäkringsanstalt, pensionsanstalt, andelsbank, bankirrörelse, kreditaktiebolag eller annan lånerörelse idkande inrättning eller kassa, skall skuldsedeln eller avtalet, såvitt för dem icke tidigare i samband med sökande av inteckning eller betalning erlagts stämpelskatt till nedan stadgat belopp, beläggas med stämpel enligt kapitalets storlek för varje full mark till följande belopp: då de utfärdats eller ingåtts på högst 9 månader, 1,2 procent om året; då de utfärdats eller ingåtts på längre tid än 9 månader eller äro betalbara vid anfordran eller efter uppsägning, 0,9 procent.

Då fråga är om skuldsedel eller annat låneavtal beträffande lån, som beviljats för anskaffning av fartyg om minst 19 bruttoregisterton, belägges skuldsedeln eller avtalet med stämpel enligt kapitalets storlek till ett belopp av 0,45 procent för varje full mark.

Till försäkring, varom stadgas i lagen om pension för arbetstagare, anslutet avtal om återlåning skall beläggas med stämpel till belopp varom stadgas i 1 mom. så, att den erlagda stämpelskatten alltid motsvarar det utestående kapitalbeloppet.

58 §.

För spelkort, i Finland tillverkade eller till landet införda, erlägges i stämpelskatt 5 mark för varje kortlek.

65 b §.

För utskänkningsavtal, som ingåtts med stöd av alkohollagen och genom vilket alkoholbolaget beviljar rätt att utskänka alkoholdrycker, uppbäres för varje kalenderår, beroende av arten och omfattningen av den beviljade utskänkningsrätten och den med stöd därav bedrivna affärsrörelsen, i stämpelskatt minst 30 och högst 600 mark. Det skattebelopp, vilket skall erläggas för ofullständigt kalenderår, är lika många tolftedelar av det skattebelopp, vilket regelmässigt årligen skall betalas för utskänkningsavtal av ifrågavarande slag, som avtalet omfattar hela kalendermånader eller delar av kalendermånader, likväl minst 30 mark. Omfattar tillfälligt utskänkningsavtal, som ingåtts för viss tid, högst tio dagar, fastställes skatten på ovan nämnt sätt såsom för en kalendermånad, även om de dagar som avtalet omfattar skulle fördela sig på två kalendermånader.


66 §.

Önskar utlänning, som icke beviljats rätt att i Finland idka näring, eller i utlandet stadigvarande bosatt finsk medborgare antingen för egen räkning eller i annans namn här till salu bjuda eller försälja varor att omedelbart eller senare tillhandahållas, är han skyldig att för åt honom utgivet bevis erlägga stämpelskatt med 400 mark för varje kalendermånad eller del därav, under vilken han önskar utöva dylik verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

Helsingfors den 2 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.